Metodické usmernenia

vydané a novelizované v roku 2019

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela - MU 1/4/2018
Prílohy k MU 1/4/2018: č. 1 /F-033/, č. 2 /F-072/, č. 3 /F-443/, č. 4 /F-266/, č. 5 /F-484/,  č. 6 - Rajonizácia pre vykonávanie pitiev

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG - MU 2/1/2019 účinné od 1.1.2020

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou - MU 5/5/2015  účinné od 1.1.2020
Prílohy k MU 5/5/2015: č. 1 /F-369-1/, č. 2 /F-370-3/, č. 3 /F-371-3/, č. 4 /F-372-3/, č. 5 /F-373-2/, č. 6 /F-374-2/, č. 7 /F-375-6/, č. 8 /F-396-2/

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - MU 3/2019
Prílohy k MU 3/2019:

č. 1 /F-264-2/, č. 2 /F-285/, č. 3 /F-301/, č. 4 /F-263-2/, č. 5 /F-273-2/, č. 6 /F-274-2/, č. 7 /F-276-4/, č. 8 /F-277-2/, č. 9 /F-278-2/, č. 10 /F-279-2/, č. 11 /F-280-2/, č. 12 /F-281-1/, č. 13 /F-282-1/, č. 14 /F-283-1 (xlsx)/, č. 15 /F-284-2/, č. 16 /F-287(xlsx)/, č. 17 /F-302/, č. 18 /F-304-2/, č. 19 /F-305-2/, č. 20 /F-306-2/, č. 21 /F-307-2/, č. 22 /F-346-1/, č. 23 /F-347-1/, č. 24 /F-348-1/, č. 25 /F-349-1/, č. 26 /F-350-1/, č. 27 /F-351-1/, č. 28 /F-453/, č. 29 /F-454/, č. 30 /F-473/, č. 31 /F-474/

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 - MU 5/4/2013
Prílohy k MU 5/4/2013: č. 1-19

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 - MU 11/1/2014

Bezvýznamové identifikačné čísla v procese verejného zdravotného poistenia - MU 5/2/2006

Dátové rozhrania vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu - MU 1/1/2013

Poskytovanie informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - MU 4/1/2007
Príloha k MU 4/1/2007 - F-465

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG - MU 2/2019

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou - MU 5/4/2015  
Prílohy k MU 5/4/2015: č. 1 /F-369-1/, č. 2 /F-370-3/, č. 3 /F-371-3/, č. 4 /F-372-3/, č. 5 /F-373-2/, č. 6 /F-374-2/, č. 7 /F-375-5/, č. 8 /F-396-2/

Predkladanie námietok voči výkazu nedoplatkov zdravotnou poisťovňou - MU 1/2019 
Prílohy k MU 1/2019: č. 1 /F-377-2/, č. 2 /F-378-2/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG - MU 10/4/2014 
Prílohy k MU 10/4/2014: č. 1 /F-199-7/, č. 2 /F-200-8/

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 - MU 14/1/2014
Prílohy k MU 14/2014: č. 1-3, č. 5-8č. 4vydané a novelizované v rokoch 2005 - 2018

Metodické usmernenie, ktorým sa určuje vzor tlačív na oznamovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu, alebo inej návykovej látky a na oznamovanie úrazov alebo iného poškodenia zdravia zdravotným poisťovniam - MU 6/2018
Prílohy k MU 6/2018: č. 1 /F-453/č. 2 /F-454/

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 v produkčnej výmene EESSI - MU 4/2018
Prílohy k MU 4/2018: č. 1-15č. 16-23č. 24-36

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení - MU 3/2018
Prílohy k MU 3/2018: č. 1č. 2č. 3č. 4č. 5č. 6č. 7č. 8č. 9č. 10č. 11č. 12č. 13č. 14č. 15

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení - MU 2/2018
Prílohy k MU 2/2018: č. 1č. 2č. 3č. 4č. 5č. 6č. 7č. 8č. 9č. 10č. 11č. 12č. 13č. 14č. 15č. 16č. 17č. 18


Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - MU 4/2016 

O pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - MU 3/1/2016

Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné - MU 2/2016

Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti - MU 1/2016
Prílohy k MU 1/2016


Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou - MU 10/1/2015 
Prílohy k MU 10/1/2015: č. 1 /F-405-2/, č. 2 /F-406-2/, č. 3 /F-407-2/

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie - MU 8/1/2015
Prílohy k MU 8/1/2015: č. 1 /F-390-1/, č. 2 /F-391-1/, č. 3 /F-392-1/, č. 4 /F-393-1/, č. 5 /F-394-1/, č. 6 /F-395-1/

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov - MU 7/1/2015 
Prílohy k MU 7/1/2015: č. 1 /F-382-2/, č. 2 /F-383-1/, č. 3 /F-384-1/, č. 4 /F-385/, č. 5 /F-386/, č. 6 /F-387/, č. 7 /F-388-1/, č. 8 /F-389/, č. 9 /F-439/, č. 10 /F-445-1/, č. 11 /F-446-1/

Poskytovanie údajov od externých subjektov - MU 2/1/2015
Prílohy k MU 2/1/2015:
č. 1 /F-339-1/, č. 2 /F-340-1/, č. 3 /F-341-3/, č. 4 /F-342-1/, č. 5 /F-343-3/, č. 6 /F-344/, č. 7 /F-345-5/

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu - MU 1/1/2015
Príloha k MU 1/1/2015: Protokol o odbere tkanív/buniek z tela mŕtveho darcu /F-336/


Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou - MU 16/3/2014 
Prílohy k MU 16/3/2014: č. 1 /F-432/, č. 2 /F-433/, č. 3 /F-434/, č. 4 /F-435/, č. 5 /F-436/, č. 6 /F-437-1/, č. 7 /F-438/

Postup zdravotných poisťovní SR pri prechode na el. výmenu dát - MU 15/2014
Prílohy k MU 15/2014:
č. 1 - vzory prenosných dokumentov: S1 SKS2 SKS3 SKDA1 SK
č. 2

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - MU 13/2014
Prílohy k MU 13/2014:
č. 1 /F-275/, č. 2 /F-281/, č. 3 /F-282/, č. 4 /F-277-1/, č. 5 /F-307-1/, č. 6 /F-278-1/, č. 7 /F-279-1/, č. 8 /F-304-1/, č. 9 /F-263-1/, č. 10 /F-280-1/, č. 11 /F-283/, č. 12 /F-287/, č. 13 /F-273-1/, č. 14 /F-305-1/, č. 15 /F-274-1/, č. 16 /F-301-1/, č. 17 /F-300-1/, č. 18 /F-276-1/, č. 19 /F-306-1/, č. 20 /F-264-1/, č. 21 /F-284-1/, č. 22 /F-302-1/, č. 23 /F-303-1/, č. 24 /F-285-1/

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni - MU 12/7/2014

Plnenie záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv - MU 8/1/2014

Vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení - MU 7/2014
Prílohy k MU 7/2014: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13č. 14, č. 15

Náležitosti harmonogramu prevodu poistného kmeňa - MU 5/2014

Spätný prevod poistného kmeňa - MU 4/2014

Zavádzanie systémov hlásení chýb, omylov a nežiaducich udalostí v ústavnej zdravotnej starostlivosti - MU 3/2014
Prílohy k MU 3/2014: č. 1 /F-159/, č. 2 /F-160/, č. 3 /F-161/

Refundácia podľa nariadení EHS č. 1408/71 a č. 574/72 - MU 2/2014


Preukazovanie platobnej schopnosti zdravotnou poisťovňou - MU 3/2/2011
Prílohy k MU 3/2/2011: č. 1, č. 2


Poskytovanie informácií prostredníctvom portálu úradu - MU 4/2007

Výmena údajov z účtu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne - MU 3/3/2007


Štandardný postup pri výkone pitvy - MU 25/1/2005


 

Metodické usmernenia úradu - ARCHÍV