Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Slovensko je v súčasnosti dlhodobo jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny

12. augusta 2022 13:55

Oblasť cenotvorby a nákupu zdravotnej starostlivosti je nedostatočne regulovaná Systém paušálnych platieb (bez ohľadu na reálny výkon nemocníc) je kontraproduktívny Systémovým riešením situácie je čo najrýchlejšie zavedenie spravodlivej cenotvorby – t. j. spustenie DRG úhradového mechanizmu Napriek tomu, že zavedenie systému DRG bolo v pláne už na rok 2013, Slovensko je v súčasnosti jedinou krajinou EÚ, […]

Vestník č. 9

10. augusta 2022 22:02

Úrad vydal Vestník č. 9.

Vestník

8. júla 2022 13:06

Úrad vydal Vestník č. 8

Občania môžu podávať podnety na úrad rýchlejšie a jednoduchšie

27. júna 2022 13:29

Nový projekt zjednodušil a sprehľadnil proces podávania a riešenia podnetov Tlačivo podnetu je logicky štruktúrované a jednoduché na vyplnenie Za päť mesiacov fungovania Portálu podnetov úrad vybavil odkazom 131 podaní Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spustil do prevádzky nový systém podávania podnetov. Ten priniesol výhody nielen pre občanov, ale aj samotných zamestnancov úradu. Portál […]

Vestník

10. júna 2022 20:42

Úrad vydal Vestník č. 7, obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac apríl 2022.

Reakcia na politizovanie odborného názoru úradu na účtovnú závierku regulovaného subjektu

23. mája 2022 10:49

Úrad víta, že sa téme účtovnej závierky Dôvera zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) venuje opätovne zvýšená pozornosť. Zostatková hodnota poistného kmeňa podľa ZP Dôvera k 31. 12. 2021 je takmer 145 mil. eur, čím je významne nadhodnotený majetok poisťovne. Z pohľadu verejného záujmu treba zdôrazniť, že ide o čisto odborný názor úradu, ktorý prezentuje v rámci stanovených kompetencií s cieľom objektívne […]

Vestník

23. mája 2022 10:48

Úrad vydal Vestník č. 6. Obsahuje správu o činnosti a hospodárení úradu za rok 2021.

Tlačová správa – Reakcia ÚDZS na tvrdenia ZP Dôvera, ktoré odzneli na TK dňa 9. 5. 2022

11. mája 2022 9:04

Úrad považuje za potrebné odmietnuť nedôvodné tvrdenia ZP Dôvera, zároveň nepovažuje za vhodné, aby regulovaný subjekt takto oznamoval verejnosti svoje názory na prebiehajúce konania, ktoré dbajú aj na to, aby integrita a spoľahlivosť zástupcov zdravotnej poisťovne bola pre zabezpečenie verejného záujmu kľúčová. Úlohou regulátora nie je docieliť spokojnosť regulovaného subjektu, ale je ňou predovšetkým ochrana […]

Vestník

10. mája 2022 14:39

Úrad vydal Vestník č. 5. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac marec 2022, Výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. marcu 2022 a novelu č. 8 metodického usmernenia č. 1/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela.

Etická komisia ÚDZS odporúča predsedníčke úradu naďalej preverovať najmä dvoch lekárov, ktorí o COVIDe-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie

6. mája 2022 14:33

Etická komisia, ktorej predsedníčkou je JUDr. Katarína Javorčíková, zasadla v tomto roku po druhý raz Dominantná bola téma lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 a jeho prevencii šírili vedecky nepodložené informácie, poprípade indikovali neschválenú liečbu, čím mohli ohroziť zdravie pacientov Ďalším bodom zasadnutia komisie bol narastajúci počet podnetov na istého súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, situácia sa javí ako […]

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. júna 2021