Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Kazuistiky

4. októbra 2022 11:58

Úrad vydal Kazuistiky 2021, ide o súbor klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov na pobočkách úradu.

Vestník

29. septembra 2022 21:56

Úrad vydal Vestník č. 11. Obsahuje Správu o stave verejného zdravotného poistenia za rok 2021.

Zástupcovia úradu, ZP Dôvera a Penty sa dnes stretli na pôde úradu. ZP Dôvera žiada od úradu náhradu nemajetkovej ujmy a ospravedlnenie.

26. septembra 2022 12:50

Dňa 7. 7. 2022 bola Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) zo strany ZP Dôvera doručená Žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej pri výkone verejne moci (ďalej len „Žiadosť“). Jej súčasťou je aj návrh na ospravedlnenie. Ujma 32 300 eur mala byť ZP Dôvera spôsobená údajným neoprávneným zásahom do jej dobrej […]

Prepoisťovacia kampaň vrcholí, poistenci by mali byť obozretní

14. septembra 2022 13:58

K zmene zdravotnej poisťovne by mali poistenci pristupovať uvážene. Úrad poistencom odporúča, aby si dôkladne preštudovali podmienky, ktoré má príslušná zdravotná poisťovňa zverejnené za účelom preplácania benefitov.   V rámci tvrdého konkurenčného boja o poistenca v záujme ochrany poistencov úrad podnikol kroky a navrhol legislatívnu zmenu v prepoisťovaní. Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne je možné podať najneskôr do 30. septembra […]

Vestník

9. septembra 2022 13:52

Úrad vydal Vestník č. 10.

Ocenenie výkonov špecialistom nie je adekvátne nastavené

30. augusta 2022 11:31

V úhradách za výkony medzi jednotlivými odbornosťami sú významné rozdiely Ceny niektorých výkonov nepostačujú na primerané mzdové ohodnotenie lekárov a prevádzku ambulancie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v záujme stabilizácie situácie v ambulantnom sektore navrhuje viaceré opatrenia Ocenenie zrealizovaných výkonov špecialistom nie je adekvátne nastavené. Práve od týchto výkonov sa pritom odvíja úhrada zdravotných […]

Stanovisko k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou  (č. 581/2004 Z. z.)

17. augusta 2022 14:12

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) analyzoval návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 581/2004 Z. z.). Väčšinu zmien považujeme za zrozumiteľnú a mienenú vo verejnom záujme. Vzhľadom na časovú tieseň, ktorá vznikla počas legislatívneho procesu,  pripomienky bolo možné podať až počas medzirezortného pripomienkového konania. Spolu […]

Slovensko je v súčasnosti dlhodobo jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny

12. augusta 2022 13:55

Oblasť cenotvorby a nákupu zdravotnej starostlivosti je nedostatočne regulovaná Systém paušálnych platieb (bez ohľadu na reálny výkon nemocníc) je kontraproduktívny Systémovým riešením situácie je čo najrýchlejšie zavedenie spravodlivej cenotvorby – t. j. spustenie DRG úhradového mechanizmu Napriek tomu, že zavedenie systému DRG bolo v pláne už na rok 2013, Slovensko je v súčasnosti jedinou krajinou EÚ, […]

Vestník

10. augusta 2022 22:02

Úrad vydal Vestník č. 9.

Vestník

8. júla 2022 13:06

Úrad vydal Vestník č. 8

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. júna 2021