Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Úrad pozorne sleduje finančnú situáciu zdravotných poisťovní a v prípade potreby je pripravený zasiahnuť a využiť všetky zákonné možnosti. V niektorých prípadoch je však legislatíva nedostatočná.

29. mája 2024 12:00

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) opätovne apeluje na vládu  a parlament, aby v súlade s aktuálnym programovým vyhlásením vlády posilnili regulačné právomoci úradu. Úradu by mala byť navrátená kompetencia nariadiť zdravotnej poisťovni predložiť ozdravný plán v prípade poklesu jej vlastného imania pod zákonom stanovenú hranicu. Súčasne je potrebné precizovať súčasnú právnu úpravu, keď úrad môže […]

Viac nám záleží na osvete ako na pokutách

27. mája 2024 16:00

Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa podávatelia so svojimi podaniami obracajú na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) je nespokojnosť s postupom pri liečbe. Tieto podania predstavujú až 43 percent všetkých podaní. Pokiaľ ide o celkovú bilanciu podaní, úrad v roku 2023 riešil celkovo 2 133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti; vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich […]

Dve zdravotné poisťovne ukončili prvý štvrťrok so stratou. Platobne schopné sú však všetky tri.

14. mája 2024 11:30

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 31. 3. 2024. Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „VšZP“), DÔVERA zdravotná poisťovňa, […]

Vestník

14. mája 2024 10:30

Úrad vydal Vestník č. 10. Obsahuje predbežné výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. marcu 2024.

Vestník

9. mája 2024 11:00

Úrad vydal Vestník č. 9. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za marec 2024 a MU 1/9/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela.

Očakávania poisťovní sú negatívne. Treba pokračovať v reformách.

6. mája 2024 11:16

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) boli v zákonnej lehote doručené obchodno-finančné plány zdravotných poisťovní na rok 2024. Podľa nich všetky tri zdravotné poisťovne plánujú dosiahnuť v roku 2024 kladný výsledok hospodárenia. Príjmy z poistného a výdavky na úhradu zdravotnej starostlivosti boli podľa poisťovní naplánované na základe aktuálnych makroekonomických prognóz a podľa najlepších […]

Súkromné zdravotné poisťovne si vyplatili dividendy spolu vo výške viac ako 24 miliónov eur

6. mája 2024 11:15

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) vo svojom obchodno-finančnom pláne uvádza plánovanú výplatu dividendy z nerozdelených ziskov spoločnosti, ku výplate ktorej aj skutočne došlo v mesiaci marec 2024, a to vo výške 19,995 mil. eur. Ide o výplatu zisku z predchádzajúcich období, konkrétne ide o zisk za rok 2016 a časť zisku za rok 2018. Akcionári ZP Dôvera za […]

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. februára 2024