Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Tlačová správa – Reakcia ÚDZS na tvrdenia ZP Dôvera, ktoré odzneli na TK dňa 9. 5. 2022

11. mája 2022 9:04

Úrad považuje za potrebné odmietnuť nedôvodné tvrdenia ZP Dôvera, zároveň nepovažuje za vhodné, aby regulovaný subjekt takto oznamoval verejnosti svoje názory na prebiehajúce konania, ktoré dbajú aj na to, aby integrita a spoľahlivosť zástupcov zdravotnej poisťovne bola pre zabezpečenie verejného záujmu kľúčová. Úlohou regulátora nie je docieliť spokojnosť regulovaného subjektu, ale je ňou predovšetkým ochrana […]

Vestník

10. mája 2022 14:39

Úrad vydal Vestník č. 5. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac marec 2022, Výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. marcu 2022 a novelu č. 8 metodického usmernenia č. 1/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela.

Etická komisia ÚDZS odporúča predsedníčke úradu naďalej preverovať najmä dvoch lekárov, ktorí o COVIDe-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie

6. mája 2022 14:33

Etická komisia, ktorej predsedníčkou je JUDr. Katarína Javorčíková, zasadla v tomto roku po druhý raz Dominantná bola téma lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 a jeho prevencii šírili vedecky nepodložené informácie, poprípade indikovali neschválenú liečbu, čím mohli ohroziť zdravie pacientov Ďalším bodom zasadnutia komisie bol narastajúci počet podnetov na istého súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, situácia sa javí ako […]

Vestník

9. apríla 2022 20:04

Úrad vydal Vestník č. 4, obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac február 2022.

Tlačová správa – Aktivity ÚDZS na reguláciu hospodárenia zdravotných poisťovní vnímajú Slováci pozitívne

8. apríla 2022 9:24

Viac ako 60 % účastníkov prieskumu súhlasí s aktivitou úradu, ktorej cieľom je regulácia zisku zdravotných poisťovní Takmer tri štvrtiny opýtaných sa vyjadrili, že hospodárenie zdravotných poisťovní by malo byť regulované Len štvrtina respondentov si myslí, že zdravotné poisťovne majú nárok na zisk zo zdravotných odvodov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už od leta […]

Vestník

11. marca 2022 19:47

Úrad vydal Vestník č. 3. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac január 2022 a metodické usmernenie č. 12/11/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni

Tlačová správa – Predbežné výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní ku koncu roka 2021

28. februára 2022 17:16

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní, súlad so slovenskou legislatívou a začal sledovať aj vývoj ukazovateľov v porovnaní s európskym štandardom. „Na základe predbežných výsledkov hospodárenia za rok 2021 všetky tri zdravotné poisťovne spĺňali slovenskú legislatívu.“ hodnotí situáciu predsedníčka úradu Renáta Bláhová. „Je však poľutovaniahodné, že od […]

Január 2022: 573 úmrtí na COVID-19, z toho 76 % nezaočkovaných

18. februára 2022 11:46

Za január evidujeme na Slovensku 573 úmrtí na COVID-19.  Išlo o 299 žien, z nich najmladšia bola vo veku 23 rokov a najstaršia mala 98 rokov, a 274 mužov, z nich najmladší mal 28 rokov a najstarší 97 rokov. Prvú dávku vakcíny malo 24 obetí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie bol 3 mesiace. Vekový priemer zomretých bol 73 rokov. Plne zaočkovaných bolo 114 ľudí. Priemerný čas od […]

Vestník

10. februára 2022 13:28

Úrad vydal Vestník č. 2.

December 2021: 1 584 úmrtí na COVID-19, z toho 83 % nezaočkovaných

19. januára 2022 9:18

Za december evidujeme na Slovensku 1 584 úmrtí na COVID-19. Išlo o 773 žien, z nich najmladšia bola vo veku 20 rokov a najstaršia mala 100 rokov, a 811 mužov, z nich najmladší mal 6 rokov a najstarší 100 rokov. Prvú dávku vakcíny malo 43 obetí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie bol 3,4 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 72 rokov. Plne zaočkovaných bolo 213 ľudí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie v […]

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. júna 2021