Legislatíva

Upozornenie: Zverejnené materiály majú informatívny charakter. Právne relevantné znenie je k dispozícii v zbierke zákonov. Aktuálne znenie je možné si pozrieť aj v systéme Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI – WEB Ministerstva spravodlivosti SR).

Zákony

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (pdf, 904 kB, stav k 27.01.2023)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (pdf, 2,11 MB, stav k 27.01.2023)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (pdf, 4,19 MB, stav k 27.01.2023)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe (pdf, 278 kB, stav k 27.01.2023)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve (pdf, 1,08 MB, stav k 27.01.2023)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (pdf, 1,42 MB, stav k 27.01.2023)
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (pdf, 0,98 MB, stav k 27.01.2023)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (pdf, 457 kB, stav k 27.01.2023)

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (pdf, 132 kB, stav k 27.01.2023)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (pdf, 156 kB, stav k 27.01.2023)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy (pdf, 429 kB, stav k 27.01.2023)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (pdf, 154 kB, stav k 27.01.2023)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (pdf, 189 kB, stav k 27.01.2023)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (pdf, 454 kB, stav k 27.01.2023)

Opatrenia a výnosy

28/2019 – Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 07.06.2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc ZZS (pdf, 504 kB, stav k 29.06.2021)
12/2009 – Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.03.2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (pdf, 723 kB, stav k 29.06.2021)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 27. januára 2023