Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „kód poskytovateľa“) a kód zdravotníckeho pracovníka sú základné prvky, pomocou ktorých sa zabezpečuje kompatibilita informačných systémov spolupracujúcich inštitúcií, napr. zdravotných poisťovní s informačným systémom úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Národného centra zdravotníckych informácií, samosprávnych krajov a poskytovateľov tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Kód poskytovateľa je kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód zariadenia sociálnych služieb a kód zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tento kód jednoznačne identifikuje príslušnú fyzickú alebo právnickú osobu, jej kategóriu, odbornú činnosť a druh odbornej činnosti.

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. je povinný požiadať o pridelenie kódu  podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z.

O pridelenie kódu poskytovateľa je potrebné požiadať príslušnú pobočku úradu  na predpísanom tlačive Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa alebo Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to:

  • písomne alebo
  • elektronicky, alebo
  • osobne.

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa alebo Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú dostupné na webovom sídle úradu v časti Formuláre, tlačivá. Elektronicky je možné podať žiadosť prostredníctvom formulára na www.slovensko.sk.

Kód zdravotníckeho pracovníka je kód lekára, kód zubného lekára a kód vybraného zdravotníckeho pracovníka. Tento kód jednoznačne identifikuje lekára, zubného lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka ako fyzickú osobu konkrétneho zdravotníckeho povolania, resp. konkrétnej kategórie. V  kóde je zároveň zaznamenaná získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností konkrétneho zdravotníckeho pracovníka.

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nepotrebuje kód zdravotníckeho pracovníka k výkonu svojho povolania, sa kód zdravotníckeho pracovníka neprideľuje.

O pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka môže požiadať:

  1. lekár, zubný lekár, po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností,
  2. vybraný zdravotnícky pracovník v povolaní farmaceut, sestra, pôrodná asistentka v určených prípadoch,
  3. vybraný zdravotnícky pracovník – držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon odborného zástupcu, a to na základe získania odbornej spôsobilosti na výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností.

Lekár, zubný lekár, alebo vybraný zdravotnícky pracovník požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka na predpísanom tlačive Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka, a to:

  • písomne alebo
  • elektronicky, alebo
  • osobne.

Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka je dostupná na webovom sídle úradu v časti Formuláre, tlačivá. Elektronicky je možné podať žiadosť prostredníctvom formulára na www.slovensko.sk.

Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k 2. 5. 2024 (xls, 10,3 MB).

Publikované: 3. decembra 2020
Naposledy upravené: 3. mája 2024