Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Aktuálne platný britský Európsky preukaz zdravotného poistenia – aktualizácia 8. 6. 2021

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpilo k zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý je vydávaný pre osoby, zúčastnené na systéme verejného zdravotného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na ktoré sa podľa Dohody o vystúpení (BREXIT), ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude naďalej vzťahovať uplatňovanie koordinačných nariadení aj po 31. 12. 2020. Po 1. 1. 2021 sa teda okrem doposiaľ používaných britských EHIC môžu osoby so vzťahom k Spojenému kráľovstvu preukazovať aj britským EHIC s novým vizuálom.

Zároveň je vydávaný britskou stranou aj  Global Health Insurance Card – Globálny preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „GHIC“).

Práva osôb, ktoré sa preukazujú britským EHIC (vo všetkých platných vizuáloch) a GHIC, ostávajú aj po 1. 1. 2021 bez zmeny. Zmena sa týka len re-dizajnu karty EHIC, nijako nezasahuje do práv pacienta, ktoré boli dohodnuté v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Tieto osoby aj naďalej majú na území SR nárok na poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako doposiaľ. Naďalej ostáva v platnosti aj postup pri vykazovaní nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby, rovnaký, ako pre iných poistencov z iných členských štátov EÚ.

Všetky nižšie zobrazené preukazy sú platné pred dátumom expirácie (expiry date), ktorý je uvedený priamo na preukaze.

Ďalšie informácie k BREXITu a zdravotnému poisteniu po 31. 12. 2020 nájdu občania na stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?Brexit-2019

Vizuál v súčasnosti platných a používaných britských preukazov EHIC a GHIC (pdf, 568 kB)


Holandská karta WHIC

holandská zdravotná poisťovňa Promovedum vydáva svojim poistencom World Health Insurance Card (ďalej len “WHIC”) – preukaz zdravotného poistenia platný celosvetovo. WHIC má hnedú farbu a je obsahovo aj vizuálne porovnateľný s Európskym preukazom zdravotného poistenia ďalej len “EPZP”), čo môže v praxi spôsobovať ich zámenu.

Ak sa v praxi stretnete s WHIC, neplatí vykazovanie a fakturácia ako pri EPZP cez slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Pri poskytnutí potrebných vecných dávok na základe WHIC v dobrej viere, že ide o obdobu EPZP, je potrebné zaslať faktúru (obsahujú informácie o IBAN, SWIFT) s kópiou WHIC priamo na holandskú zdravotnú poisťovňu:

Promovendum
PO BOX 362
NL 3300 AJ Dordrecht, The Netherlands

ktorá uhradí náklady priamo slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Ak v danom prípade disponuje pacient – poistenec holandskej zdravotnej poisťovne – aj EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP, je možné uplatniť si refundáciu od slovenskej zdravotnej poisťovne, ktorú si pacient zvolil za svoju inštitúciu v mieste pobytu.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 8. júna 2021