Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Metodické usmernenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Kedy sa môžu poskytovatelia obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“)
Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti domnieva, že postup zdravotnej poisťovne nebol správny, má právo požiadať úrad o prešetrenie postupu zdravotnej poisťovne a vykonanie dohľadu nad dodržiavaním zákona zdravotnou poisťovňou. Podnet sa podáva písomne. Formulár nájdete v časti Formuláre a tlačivá na stiahnutie.

Aktuálne platný britský Európsky preukaz zdravotného poistenia – aktualizácia 8. 6. 2021

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpilo k zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý je vydávaný pre osoby, zúčastnené na systéme verejného zdravotného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na ktoré sa podľa Dohody o vystúpení (BREXIT), ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude naďalej vzťahovať uplatňovanie koordinačných nariadení aj po 31. 12. 2020. Po 1. 1. 2021 sa teda okrem doposiaľ používaných britských EHIC môžu osoby so vzťahom k Spojenému kráľovstvu preukazovať aj britským EHIC s novým vizuálom.

Zároveň je vydávaný britskou stranou aj  Global Health Insurance Card – Globálny preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „GHIC“).

Práva osôb, ktoré sa preukazujú britským EHIC (vo všetkých platných vizuáloch) a GHIC, ostávajú aj po 1. 1. 2021 bez zmeny. Zmena sa týka len re-dizajnu karty EHIC, nijako nezasahuje do práv pacienta, ktoré boli dohodnuté v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Tieto osoby aj naďalej majú na území SR nárok na poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako doposiaľ. Naďalej ostáva v platnosti aj postup pri vykazovaní nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby, rovnaký, ako pre iných poistencov z iných členských štátov EÚ.

Všetky nižšie zobrazené preukazy sú platné pred dátumom expirácie (expiry date), ktorý je uvedený priamo na preukaze.

Ďalšie informácie k BREXITu a zdravotnému poisteniu po 31. 12. 2020 nájdu občania na stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?Brexit-2019

Vizuál v súčasnosti platných a používaných britských preukazov EHIC a GHIC (pdf, 568 kB)


Holandská karta WHIC

holandská zdravotná poisťovňa Promovedum vydáva svojim poistencom World Health Insurance Card (ďalej len “WHIC”) – preukaz zdravotného poistenia platný celosvetovo. WHIC má hnedú farbu a je obsahovo aj vizuálne porovnateľný s Európskym preukazom zdravotného poistenia ďalej len “EPZP”), čo môže v praxi spôsobovať ich zámenu.

Ak sa v praxi stretnete s WHIC, neplatí vykazovanie a fakturácia ako pri EPZP cez slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Pri poskytnutí potrebných vecných dávok na základe WHIC v dobrej viere, že ide o obdobu EPZP, je potrebné zaslať faktúru (obsahujú informácie o IBAN, SWIFT) s kópiou WHIC priamo na holandskú zdravotnú poisťovňu:

Promovendum
PO BOX 362
NL 3300 AJ Dordrecht, The Netherlands

ktorá uhradí náklady priamo slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Ak v danom prípade disponuje pacient – poistenec holandskej zdravotnej poisťovne – aj EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP, je možné uplatniť si refundáciu od slovenskej zdravotnej poisťovne, ktorú si pacient zvolil za svoju inštitúciu v mieste pobytu.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. októbra 2023