Základné informácie

Pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) zabezpečujú široké spektrum nenahraditeľných a samostatných činností, ku ktorým patrí: výkon prehliadok mŕtvych, pitiev a laboratórnych vyšetrovacích metód (histológia, toxikológia, histochémia, imunohistochémia, serológia).
Lekári SLaPA pracovísk sa spolupodieľajú alebo aktívne vykonávajú prehliadky mŕtvych tiel v teréne a na pracoviskách úradu. Zamestnanci SLaPA pracovísk vykonávajú podľa zákona indikované pitvy na úseku patologickej anatómie, súdneho lekárstva, ako aj tzv. súdne pitvy, čím prispievajú aj k výkonu dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytujú tak objektívne podklady pre analýzu príčin úmrtí a hodnotenie zdravotného stavu populácie. Aktívne prispievajú k zvýšeniu kvality diagnostiky a zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, najmä pri prevencii neobvyklých a neočakávaných úmrtí z chorobných príčin a smrteľných úrazov.
Laboratórne časti pracovísk vykonajú ročne viac ako 200 000 vyšetrení. K neoddeliteľnej súčasti práce lekárov patrí organizovanie klinicko-patologických a klinicko-súdnolekárskych seminárov, čím zabezpečujú dokonalejšiu spätnú väzbu s klinickými pracovníkmi. Vedúci lekári pripravujú mesačné analýzy úmrtí hlásených ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktorými vyhodnocujú správnosť postupu prehliadajúceho lekára pri indikácii výkonu pitvy pacientov. SLaPA pracoviská sú celoslovensky prepojené jednotným informačným systémom. Pracoviská odborne a metodicky zastrešuje sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu, ktorá úzko spolupracuje s hlavnými odborníkmi a odbornými spoločnosťami.


Vyhľadávanie údajov a dokumentácie k telu zosnulého

Služba umožňuje občanovi, fyzickej osobe, ktorá bola so zosnulým preukázateľne vo vzťahu vymedzenom príslušnou legislatívou*) – manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti osoby, alebo blízkej osobe, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, alebo ich zákonnému zástupcovi – vyhľadať údaje a dokumentáciu k telu zosnulého. Tieto údaje čerpajú zo záznamov vykonanej prehliadky mŕtveho tela resp. pitvy a pozostávajú z:

 • Identifikačných a osobných údajov zosnulého
 • Diagnóz a príčin úmrtia

Výstup služby je poskytnutý sekciou Súdneho lekárstva a patologické anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v podobe štandardizovaného formulára, ktorý je doručený v odpovedi do elektronickej schránky občana. Informácie sú prezentované v štruktúrovanej forme, rozmiestnené do logických blokov, čím dostane občan prehľadnú informáciu o zosnulom.

 

Služba je poskytovaná iba elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (Slovensko.sk) a pre jej podanie je potrebné eID, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu.

Formulár žiadosti pozostáva zo sekcie:

 • Identifikácia zosnulého
 • Identifikácia občana / žiadateľa

Identifikátory žiadateľa sú prevzaté automaticky z identity po prihlásení sa na portál ÚPVS.

Skrátený priebeh služby:

 1. Občan spustí službu na portáli ÚPVS
 2. Občan sa prihlási na portál ÚPVS prostredníctvom eID (elektronický občiansky preukaz)
 3. Občan vyplní sekciu identifikácie zosnulého (meno, priezvisko, rodné číslo)
 4. Občan si skontroluje svoje predvyplnené identifikačné údaje
 5. Občan označí voľbu čestného prehlásenia
 6. Občan odošle formulár k vyhľadaniu údajov a dokumentácie k telu zosnulého
 7. Občan je priebežne informovaný prostredníctvom notifikačných správ v elektronickej schránke o priebehu vybavovania žiadosti
 8. Občanovi je doručený výstup v podobe dokumentu s údajmi k telu zosnulého do elektronickej schránky

*) § 20 ods. 1, písm. s) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


ePrehliadky

V projekte elektronizácie údajov o prehliadke mŕtveho tela “ePrehliadky” bolo pripravené funkčné aplikačné riešenie, ktorého postupné nasadenie do používania začne prebiehať od 1.7.2023.

V tejto súvislosti informujeme, že doterajšie postupy pri prehliadke mŕtveho tela ostávajú nateraz bez zmeny (naďalej sa údaje o prehliadke mŕtveho tela vypisujú do štatistického tlačiva List o prehliadke mŕtveho).

Všetky potrebné kroky a súčinnosť zo strany poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a prehliadajúcich lekárov priebežne oznámime jednotlivým subjektom a zverejníme aj na stránke úradu.


Pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie


Prehliadky mŕtvych tiel

Pohrebné služby
Bratislavský kraj (pdf, 89 kB) Žilinsky kraj (pdf, 393 kB)
Trnavský kraj (pdf, 386 kB) Banskobystrický kraj (pdf, 397 kB)
Trenčiansky kraj (pdf, 193 kB) Košický kraj (pdf, 387 kB)
Nitriansky kraj (pdf, 508 kB)

Prešovský kraj (pdf, 406 kB)


Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/8/2018  (pdf, 409 kB)
Prílohy k MU 1/8/2018:
č. 1 (F-033/1, pdf, 206 kB), Správa o prehliadke mŕtveho tela (editovateľné pdf, 2 MB)
č. 2 (F-072/3, pdf, 283 kB), Potvrdenie o preprave mŕtveho tela (editovateľné pdf, 1,94 MB)
č. 3 (F-443/1, pdf, 203 kB), Zoznam prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 319 kB)
č. 5 Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel (F-484/2, editovateľné pdf, 778 kB)
č. 6 Rajonizácia (pdf, 280 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. apríla 2024