Základné informácie

Pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) zabezpečujú široké spektrum nenahraditeľných a samostatných činností, ku ktorým patrí: výkon prehliadok mŕtvych, pitiev a laboratórnych vyšetrovacích metód (histológia, toxikológia, histochémia, imunohistochémia, serológia).
Lekári SLaPA pracovísk sa spolupodieľajú alebo aktívne vykonávajú prehliadky mŕtvych tiel v teréne a na pracoviskách úradu. Zamestnanci SLaPA pracovísk vykonávajú podľa zákona indikované pitvy na úseku patologickej anatómie, súdneho lekárstva, ako aj tzv. súdne pitvy, čím prispievajú aj k výkonu dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytujú tak objektívne podklady pre analýzu príčin úmrtí a hodnotenie zdravotného stavu populácie. Aktívne prispievajú k zvýšeniu kvality diagnostiky a zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, najmä pri prevencii neobvyklých a neočakávaných úmrtí z chorobných príčin a smrteľných úrazov.
Laboratórne časti pracovísk vykonajú ročne viac ako 200 000 vyšetrení. K neoddeliteľnej súčasti práce lekárov patrí organizovanie klinicko-patologických a klinicko-súdnolekárskych seminárov, čím zabezpečujú dokonalejšiu spätnú väzbu s klinickými pracovníkmi. Vedúci lekári pripravujú mesačné analýzy úmrtí hlásených ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktorými vyhodnocujú správnosť postupu prehliadajúceho lekára pri indikácii výkonu pitvy pacientov. SLaPA pracoviská sú celoslovensky prepojené jednotným informačným systémom. Pracoviská odborne a metodicky zastrešuje sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu, ktorá úzko spolupracuje s hlavnými odborníkmi a odbornými spoločnosťami.

Pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie


Prehliadky mŕtvych tiel

Pohrebné služby
Bratislavský kraj (pdf, 320 kB) Žilinský kraj (pdf, 389 kB)
Trnavský kraj (pdf, 387 kB) Banskobystrický kraj (pdf, 397 kB)
Trenčiansky kraj (pdf, 194 kB) Košický kraj (pdf, 387 kB)
Nitriansky kraj (pdf, 476 kB) Prešovský kraj (pdf, 405 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/8/2018  (pdf, 409 kB)
Prílohy k MU 1/8/2018:
č. 1 (F-033/1, pdf, 206 kB), Správa o prehliadke mŕtveho tela (editovateľné pdf, 2 MB)
č. 2 (F-072/3, pdf, 283 kB), Potvrdenie o preprave mŕtveho tela (editovateľné pdf, 1,94 MB)
č. 3 (F-443/1, pdf, 203 kB), Zoznam prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 319 kB)
č. 5 Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel (F-484/2, editovateľné pdf, 778 kB)
č. 6 Rajonizácia (pdf, 280 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. mája 2023