Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Sankcie voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Štatistické údaje za podania riešené výkonom dohľadu

Konzultanti úradu

Vzor informovaného súhlasu


Metodické usmernenie, ktorým sa určuje vzor tlačív na oznamovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu, alebo inej návykovej látky a na oznamovanie úrazov alebo iného poškodenia zdravia zdravotným poisťovniam – MU 6/2018 (pdf, 343 kB)

Tlačivá:

Oznámenie zdravotnej poisťovni o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky(pdf, 365 kB)

Oznámenie zdravotnej poisťovni o úraze alebo inom poškodení zdravia (pdf, 279 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 30. marca 2023