Odmietnutie pitvy – formulár

PRÁVO NA ODMIETNUTIE PITVY si môže občan (alebo jeho zákonný zástupca) uplatniť na úrade na príslušnom formulári, ktorý sa nachádza v časti Formuláre a tlačivá na stiahnutie alebo cez formulár publikovaný na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Pitvu nemožno vykonať, ak osoba alebo jej zákonný zástupca pitvu počas života osoby odmietli (§ 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Odmietnutie pitvy musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Formulár (podpis) nie je potrebné notársky overiť. Úrad po doručení formuláru “Oznámenie o odmietnutí pitvy” zasiela potvrdenie o jeho zaevidovaní.

Oznámenie o odmietnutí pitvy sa doručuje úradu v písomnej forme.

Ak bola pitva odmietnutá, možno ju napriek tomu vykonať:

  • pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
  • pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
  • pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
  • pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
  • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu,
  • v prípadoch násilnej smrti,
  • z dôvodov ustanovených Trestným poriadkom.
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020