Poistenie v Európskej únii

Zdravotná starostlivosť podľa nariadení Európskej únie (EÚ)

Právny základ

Rozhodnutia Správnej komisie na vykonávanie nariadení EÚ

Rozsudky Európskeho súdneho dvora

Osobný a vecný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti

Postupy pre jednotlivé kategórie osôb

Nárokové doklady

Prístup k zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ

Prístup k zdravotnej starostlivosti počas pobytu v SR

Kontakty

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Informácie o nárokoch a preplácaní nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť sú k dispozícii na portáli národného kontaktného miesta v SR www.nkm.sk.

Zdravotná starostlivosť podľa medzinárodných zmlúv

Jednotlivé bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení sú dostupné na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk.

Informácie o bilaterálnych dohovoroch o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk.


Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení – nadobudla platnosť 01.03.2013.  

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení – podpísaná dňa 21.11.2014, nadobudla platnosť 01.12.2015. 

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení – podpísaná dňa 20.04.2016, nadobudla platnosť 01.07.2017.
Dňa 20.05.2016 bola zároveň podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení. Vykonávacia dohoda nadobudla platnosť dňa 01.07.2017. 

Zmluvy sú dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/zmluvy-socialnom-zabezpeceni/zmluvy-socialnom-zabezpeceni-uzatvorene-slovenskou-republikou.html

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020