Odber tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov

Odber tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov na účely prenosu do tela príjemcu a vedeckovýskumné ciele môže vykonávať len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „tkanivové zariadenie“).

Úrad na účely odberu tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov na pracoviskách úradu uzatvára s tkanivovým zariadením zmluvu o spolupráci za podmienok ustanovených v metodickom usmernení č. 1/1/2015 o odbere tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu (pdf, 53,6 kB).

Odbery orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z. z. "). Podľa tohto zákona možno odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy podľa zákona č. 581/2004 Z. z. Vyhlásenie o nesúhlase s odobratím orgánov, tkanív alebo buniek s osvedčeným podpisom (podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami) sa zasiela do registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti. Tento register vedie podľa § 45 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu zákona č. 576/2004 Z. z. Národná transplantačná organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

Sídlo Národnej transplantačnej organizácie: Limbová 14, Bratislava 833 01

www.nto.sk

 

 

 

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020