Verejné obstarávanie

Úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje uverejňovanie dokumentov k vyhláseným podlimitným a nadlimitným zákazkám na profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9119 


Profil verejného obstarávateľa

Úrad je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d)  v spojení s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Je povinný používať postupy podľa tohto zákona pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Zadávanie zákaziek zabezpečuje úrad na odbore nákupu a verejného obstarávania. Záujemcovia o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených úradom. Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach. Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Úradný názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456       (nie je platcom DPH)
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. – predsedníčka úradu
Kontaktné osoby: Mgr. Lenka Elízová
Mgr. Barbora Glembová
Marianna Šuleková
Telefón: +421 2 20856143
Fax: +421 2 20856501
E-mail: VO@udzs-sk.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK5781800000007000198055
BIC: SPSRSKBA


ZsNH – Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Nadlimitné zákazky

Archív verejného obstarávania

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. januára 2022