Informácie pre občanov

Práva občana - poistenca vyplývajúce z verejného zdravotného poistenia
 • právo na výber zdravotnej poisťovne a s tým spojené právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si poistenec vybral,
 • právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v zákonom ustanovenom rozsahu,
 • právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte podľa osobitných predpisov,
 • právo na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • právo na poskytnutie neodkladnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak s ním príslušná zdravotná poisťovňa nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • právo na vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 • právo podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • právo požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o výpis z účtu poistenca,  
 • právo domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Povinnosti poistenca, platiteľa vo vzťahu k zdravotnej poisťovni

Poistenec (resp. jeho zákonný zástupca) je povinný:

 • plniť si  oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni v zákonom ustanovenom rozsahu:
  • Najneskôr do ôsmich dní je poistenec povinný oznámiť najmä:
   • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu (táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky),
   • zmenu alebo vznik platiteľa poistného (ak sa poistenec stal tzv. samoplatiteľom, teda platiteľom poistného podľa § 11, ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.),
   • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (napr. poistenec je zamestnaný v cudzine, kde je zároveň aj zdravotne poistený, poistenec vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine, kde je zároveň aj zdravotne poistený, poistenec sa dlhšie, ako 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov zdržiava v cudzine, kde je zároveň aj zdravotne poistený),
   • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné v zákonom ustanovených prípadoch,
   • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného .
 • podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia,
 • uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo ak sa mu zdravotná starostlivosť poskytla po zániku verejného zdravotného poistenia a poistenec si nesplnil zákonnú povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia,
 • doplatiť poistné, ktoré bol poistenec povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia, ak toto nebolo uhradené, 
 • poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností zakladajúcich povinnosť štátu platiť za neho povinné poistenie v zákonných prípadoch, 
 • dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom,
 • chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala,
 • preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom poistenca alebo potvrdením o verejnom zdravotnom poistení a vložiť preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom a príslušným certifikátom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke (povinnosť vložiť preukaz poistenca do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti),
 • poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, a to potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

Platiteľ poistného je povinný:

 • vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet príslušnej zdravotnej poisťovne v každom kalendárnom mesiaci,
 • vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni v elektronickej podobe,
 • pri platení poistného identifikovať platbu variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou a pri platení preddavku na poistné po lehote splatnosti aj špecifickým symbolom,
 • preukázať zdravotnej poisťovni na jej požiadanie včas uskutočnenú platbu preddavku,
 • plniť si voči zdravotnej poisťovni zákonné oznamovacie povinnosti, 
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch,
 • preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné,
 • predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného a odviesť nedoplatok, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania, najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov,
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly
 • v elektronickej podobe zaslať opravené nesprávne vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo v oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na základe chybového protokolu zaslaného zdravotnou poisťovňou do 30 dní odo dňa jeho doručenia,
 • elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku, 
 • platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne

Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný:

 • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny, 
 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8 . januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške. 

Povinnosti poistenca, ktorý je zamestnancom, voči zamestnávateľovi

Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi:

 • v deň nástupu do zamestnania príslušnú zdravotnú poisťovňu,

 do ôsmich dní odo dňa vzniku alebo zmeny:

 • zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne počas trvania zamestnania; ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) zákona č. 580/2004 Z. z.) a údaje, ktoré sú rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného
 • pri poberaní predčasného starobného dôchodku oznámiť zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku.

a písomne oznámiť

 • nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na poistné do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny; vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webovom sídle.

Prechodné ustanovenia vo vzťahu k právam a povinnostiam poistencov a platiteľov poistného počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“)

Preddavok na poistné zamestnávateľov a preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac v dôsledku krízovej situácie za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020. Povinnosť vykazovať poistné podľa § 20 zákona č. 580/2004 Z. z. tým nie je dotknutá.

Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť aj ďalšie obdobia, za ktoré sa má platiť preddavok na poistné v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 17 zákona č. 580/2004 Z. z. a termín splatnosti takýchto preddavkov na poistné.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2019 zdravotná poisťovňa vykoná do 31. októbra 2020.

Pri zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas krízovej situácie zdravotná poisťovňa neuplatňuje obmedzenie úhrady zdravotnej starostlivosti len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade tých poistencov, ktorí sa stali dlžníkmi počas krízovej situácie. Údaj o tom, že takýto poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v celom zákonom definovanom rozsahu sa zapisuje do zoznamu dlžníkov.

Prihláška poistenca pri vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia sa považuje za podpísanú poistencom aj vtedy, ak poistenec, ktorému bolo po návrate na územie Slovenskej republiky nariadené karanténne opatrenie, túto prihlášku nepodpísal a zaslal zdravotnej poisťovni elektronicky.

Poistenec sa môže počas krízovej situácie preukazovať pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj preukazom poistenca zobrazeným v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa sprístupňuje, alebo uvedením svojho rodného čísla.

Poistenec a platiteľ poistného sú počas krízovej situácie povinní splniť oznamovacie povinnosti ustanovené v § 23 ods. 1 až 6810 až 12 a ods. 15 a v § 24 písm. c)f) až o) zákona č. 580/2004 Z. z. najneskôr do ôsmich dní od odvolania krízovej situácie. Ak došlo k splneniu si povinností v termíne podľa predchádzajúcej vety, pokladá sa povinnosť za splnenú včas.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. júna 2021