Prehliadky mŕtvych tiel

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hľadá lekárov na výkon prehliadky mŕtvych tiel v Prešovskom kraji, konkrétne v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. 

Práca je vhodná aj pre lekárov absolventov, lekárov na dôchodku, príp. lekárky na MD. 

Je možnosť výberu služieb, možné je pracovať len počas vybraných hodín a dní v mesiaci. 

V prípade záujmu o výkon prehliadok mŕtvych tiel kontaktujte sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu: 

tel: +421-2-208 56 801
e-mail: sslapa(zavináč)udzs-sk.sk 

Systém prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike je od 1.10.2021 založený na princípe dobrovoľného vykonávania prehliadok mŕtvych tiel u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PÚZS), ako aj mimo nich, a to:

Výkon prehliadok mŕtvych tiel na základe dobrovoľnosti mimo PÚZS

Prehliadky mŕtvych tiel sa od 1.10.2021 vykonávajú na základe dobrovoľnosti. Úrad v každom samosprávnom kraji zabezpečuje nepretržitý výkon prehliadok mŕtvych tiel dostatočným počtom prehliadajúcich lekárov (mimo vojenských lekárov) na každý deň a príslušný samosprávny kraj. Úrad vo viacerých regiónoch eviduje vyšší záujem o túto činnosť, ako sú reálne možnosti rozpisu úradu.

Lekári musia mať oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Ak ho niektorý lekár nemá, úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí jeho vyškolenie.

Operačné stredisko po doručení správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise).

Úrad uhrádza sumu 40 eur bez DPH za jednu vykonanú prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a sumu vo výške 45 eur bez DPH za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa dopravil na miesto prehliadky na vlastné náklady.

Platiteľ DPH navýši vyššie uvedené sumy o DPH v súlade s aktuálnym znením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V prípade, že prehliadajúci lekár vykoná prehliadky viacerých mŕtvych tiel na jednom mieste, na ktoré sa dopravil na vlastné náklady, uplatní si úhradu len za skutočne zrealizované prepravy na miesto vykonania prehliadok mŕtvych tiel a späť.

Výkon prehliadok mŕtvych tiel na základe určenej povinnosti mimo PÚZS

V prípade, ak nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený na základe dobrovoľnosti (dobrovoľnými lekármi), úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti z daného regiónu. Operačné stredisko po doručení správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise úradu). Pokiaľ by prehliadku určený lekár nevedel z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť, musí si za seba nájsť náhradu.

Úrad uhrádza sumu vo výške 40 eur bez DPH za jednu vykonanú prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a sumu vo výške 45 eur bez DPH za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa dopravil na miesto prehliadky na vlastné náklady. Platiteľ DPH navýši vyššie uvedené sumy o DPH v súlade s aktuálnym znením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že prehliadajúci lekár vykoná prehliadky viacerých mŕtvych tiel na jednom mieste, na ktoré sa dopravil na vlastné náklady, uplatní si úhradu len za skutočne zrealizované prepravy na miesto vykonania prehliadok mŕtvych tiel a späť.

Rozpis lekárov úrad posiela minimálne mesiac dopredu emailom prehliadajúcim lekárom, súčasne ho zverejní na svojej webovej stránke www.udzs-sk.sk a odošle operačnému stredisku najneskôr desať pracovných dní dopredu. Takto zverejnený rozpis sa považuje za doručený poskytovateľom a lekárom nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke úradu.
Lekári, ktorí vykonávajú prehliadky na základe povinnosti, nepotrebujú absolvovať školenie a nemusia mať oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V prípade záujmu úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí ich vyškolenie alebo im poradí ako postupovať.
Za ostatné tri roky úrad neeviduje ani jeden región, ktorý by bolo potrebné zabezpečiť na základe určenej povinnosti.

Výkon prehliadok mŕtvych tiel u PÚZS

V súlade s novelou zákona č. 581/2004 Z. z. vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom došlo k úmrtiu, zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie tohto zdravotníckeho zariadenia prehliadajúcim lekárom, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie.


Najčastejšie otázky a odpovede k prehliadkam mŕtvych tiel

Aké novinky prináša novela zákona v problematike prehliadok mŕtvych tiel?
Cieľom novely zákona č. 581/2004 Z. z. účinnej od 1.10.2021 je eliminovať tvorbu zisku súkromných spoločností tzv. organizátorov, vytvoriť dlhodobo udržateľný a manažovateľný systém prehliadok mŕtvych tiel na území SR.
Systém prehliadok mŕtvych tiel v SR je od 01.10.2021 založený na dobrovoľnosti vykonávať túto činnosť vo verejnom záujme. Povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel je zákone ustanovená z dôvodu málo pravdepodobnej situácie kolapsu systému. Ostatné tri roky k takémuto stavu neprišlo a nie je dôvod domnievať sa, že takýto stav nastane. Úrad urobí všetko pre zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel výlučne na báze dobrovoľnosti.

Čo znamená „dobrovoľnosť“? Ako úrad zostavuje rozpis dobrovoľníkov?
Úrad je zo zákona povinný úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu tak, aby každý deň bolo pokryté celé územie samosprávneho kraja. Úrad toho času disponuje dostatočným počtom lekárov na zabezpečenie dobrovoľnosti výkonu prehliadok mŕtvych tiel na celom území SR. Dobrovoľný výkon prehliadky mŕtvych tiel môže vykonávať akýkoľvek lekár s oprávnením úradu na výkon tejto činnosti. Ak by lekár poverenie/oprávnenie nemal, úrad mu bezodkladne zabezpečí školenie a vystaví osvedčenie o školení a oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel.

Evidujete región, kde o výkon prehliadky mŕtvych tiel nie je záujem?
V prípade záujmu lekárov o výkon prehliadky mŕtvych tiel, kontaktujte sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie na čísle 02/20856801, sslapa@udzs-sk.sk.

Aká je výška úhrady za výkon prehliadky mŕtvych tiel?

Úrad uhrádza sumu vo výške 40 eur bez DPH za jednu vykonanú prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a sumu vo výške 45 eur bez DPH za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa dopravil na miesto prehliadky na vlastné náklady. Platiteľ DPH navýši vyššie uvedené sumy o DPH v súlade s aktuálnym znením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty. V prípade, že prehliadajúci lekár vykoná prehliadky viacerých mŕtvych tiel na jednom mieste, na ktoré sa dopravil na vlastné náklady, uplatní si úhradu len za skutočne zrealizované prepravy na miesto vykonania prehliadok mŕtvych tiel a späť.


Odporúčania úradu pri výkone prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Pre výkon prehliadky mŕtvych tiel je potrebné si zabezpečiť:

Po príchode na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela je potrebné postupovať v súlade s metodickým usmernením MU 1 9 2018 – Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela (pdf, 409 kB). Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, prehliadajúci lekár bezodkladne oznámi tieto skutočnosti útvaru policajného zboru na čísle 158.

Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená alebo má podozrenie na nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami, priónovým ochorením typu Creutzfeldt Jacobovej choroby, alebo inými vysokovirulentnými prenosnými chorobami, nariadi výkon pitvy a v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí uvedie „nakazený nebezpečnou chorobou“. Túto skutočnosť zároveň oznámi príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Po vykonaní prehliadky mŕtveho tela je potrebné rozhodnúť o nutnosti výkonu pitvy v zmysle § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. (viď nižšie) na príslušnom Súdnolekárskom a patologicko-anatomickom pracovisku úradu. V prípade, že prehliadajúci lekár nenariadi výkon pitvy, udeľuje povolenie pochovania a spopolnenia zomrelého v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z.

Kontakty a zoznam súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk úradu nájdete na webovej adrese: https://www.udzs-sk.sk/urad/kontakty/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia/

Rajonizáciu výkonu pitvy nájdete na webovej adrese:

https://www.udzs-sk.sk/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia/rajonizacia-pre-vykonavanie-pitiev


Postup vyúčtovania prehliadok mŕtvych tiel prehliadajúceho lekára v rozpisoch úradu na báze dobrovoľnosti mimo poskytovateľa prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Postupuje sa v súlade s článkom 4 MU 1/9/2018. Na výkon prehliadok mŕtvych tiel nie je potrebný zmluvný vzťah medzi prehliadajúcim lekárom a úradom. Pre vyúčtovanie je potrebné zaslať na príslušné SLaPA pracovisko úradu list o prehliadke mŕtveho, správu o prehliadke mŕtveho, zoznam prehliadok a vyúčtovanie. Vyúčtovanie za vykonané prehliadky mŕtvych tiel sa zasiela štvrťročne na príslušné SLaPA pracovisko úradu, vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý úhrada prináleží. Pri fakturácii nad 300 eur mesačne môže byť fakturačným obdobím aj kalendárny mesiac.

Najprv je potrebné vypísať tlačivo Zoznam prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 199 kB). Toto vyplnené tlačivo sa prikladá k vyúčtovaniu. 

Následne je potrebné vypísať tlačivo Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 207 kB), ktoré je potrebné upraviť podľa nasledovných pokynov:

 • všetky vyúčtovania musia mať poradové číslo, čo je vhodné doplniť a číslovať v úvode vyúčtovania,
 • uviesť obdobie vyúčtovania a okres;
 • uviesť číslo rozpisu úradu, ktorý súčasne slúži ako objednávka,
 • uviesť meno a priezvisko prehliadajúceho lekárajeho bydlisko a číslo účtu v tvare IBAN. Na tento účet budú poukázané finančné prostriedky,
 • podľa počtu prehliadok zo Zoznamu prehliadok mŕtvych tiel uviesť rovnaký počet prehliadok v časti: Počet vykonaných prehliadokmimo zdravotníckeho zariadenia “x počet prehliadok ………….” a  sumu, v prípade, že je prehliadajúci lekár platiteľ DPH, sumu navýši o DPH, 
 • v časti: Počet vykonaných prehliadokprepravné na vlastné náklady uviesť počet prepráv: “x počet prepráv ………….” a sumu,
 • na záver uviesť celkovú sumu k úhrade, miesto a dátum vystavenia vyúčtovania a podpis prehliadajúceho lekára. Nepoužívať pečiatku lekára ZZ ÚZS, poprípade inú pečiatku, keďže sa vyúčtovanie takéhoto lekára netýka,
 • ako prílohu je potrebné priložiť vypísané tlačivo Zoznam prehliadok mŕtvych tiel.

V súčasnosti je nutné ako prílohu dodať aj kópiu listov o prehliadke mŕtveho na príslušné SLaPA pracovisko, pokiaľ tak lekár neurobil nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela v súlade s § 47b ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z.

Vyúčtovanie je potrebné odoslať na príslušné SLaPA pracovisko podľa samosprávneho kraja, kde nastal výkon prehliadky mŕtveho tela.

Adresy SLaPA pracovísk úradu. 

Príklad vyúčtovania (pdf, 279 kB) lekára za prehliadky mimo ZZ ÚZS.

Postup vyúčtovania prehliadok mŕtvych tiel prehliadajúceho lekára poskytovateľa prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Postupuje sa v súlade s článkom 4 MU 1/9/2018. V súčasnosti sa vyúčtovanie prehliadajúcich lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (napr. v nemocnici, v DOS a pod.) vykonáva bez nároku na úhradu prepravy v súlade s § 18 ods. 1 písm. r) bodu 3 zákona č. 581/2004 Z. z.

Vyúčtovanie za vykonané prehliadky mŕtvych tiel sa zasiela štvrťročne na príslušné SLaPA pracovisko vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý úhrada prináleží. Pri fakturácii nad 300 eur mesačne môže byť fakturačným obdobím aj kalendárny mesiac.

Najprv je potrebné vypísať tlačivo Zoznam prehliadok mŕtvych tiel (pdf,  199 kB). Toto vyplnené tlačivo sa prikladá k vyúčtovaniu.

Následne je potrebné vypísať tlačivo Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 207 kB), ktoré je potrebné upraviť podľa nasledovných pokynov:

 • všetky vyúčtovania musia mať poradové číslo, čo je vhodné doplniť a číslovať v úvode vyúčtovania,
 • uviesť obdobie vyúčtovania a okres; neuvádza sa rozpis, ktorý sa týka prehliadok mimo ZZ ÚZS,
 • uviesť meno a priezvisko prehliadajúceho lekára, jeho bydlisko a číslo účtu v tvare IBAN. Na tento účet budú poukázané finančné prostriedky,
 • podľa počtu prehliadok zo Zoznamu prehliadok mŕtvych tiel uviesť rovnaký počet v časti: Počet vykonaných prehliadok – v zdravotníckom zariadení: uviesť počet,
 • v prípade, že prehliadajúci lekár nie je platiteľ DPH, tak sa počet prehliadok mŕtvych tiel vynásobí sumou 10 eur,
 • v prípade, že prehliadajúci lekár je platiteľ DPH, musí vystaviť faktúru, pričom si uplatňuje úhradu vo výške 10 eur bez DPH a príslušnú DPH v súlade s aktuálnym znením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty, 
 • sumu za prepravu v prípade prehliadky mŕtveho tela v ZZ ÚZS si nie je možné uplatniť, úrad takúto prepravu neuhrádza,
 • na záver uviesť celkovú sumu k úhrade, miesto a dátum vystavenia vyúčtovania a podpis prehliadajúceho lekára. Nie je možné použiť pečiatku lekára ZZ ÚZS, keďže sa ho vyúčtovanie netýka,
 • ako prílohu je potrebné priložiť vypísané tlačivo Zoznam prehliadok mŕtvych tiel .

V súčasnosti je nutné ako prílohu dodať aj kópiu listov o prehliadke mŕtveho na príslušné SLaPA pracovisko úradu, pokiaľ tak lekár neurobil nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela v súlade s § 47b ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z.

Vyúčtovanie je potrebné odoslať na príslušné SLaPA pracovisko úradu podľa samosprávneho kraja, kde nastal výkon prehliadky mŕtveho tela.

Adresy SLaPA pracovísk úradu. 

Príklad vyúčtovania (pdf, 279 kB) lekára za prehliadky u PÚZS.


Rozpisy lekárov na výkon prehliadok mŕtvych tiel

 

Rozpis služieb lekárov na výkon prehliadok mŕtvych tiel v mesiaci máj 2024:

Prešovský kraj (pdf, 620 kB)
Košický kraj (pdf, 436 kB)
Banskobystrický kraj (pdf, 425 kB)
Trnavský kraj (pdf, 433 kB)
Bratislavský kraj (pdf, 200 kB)
Nitriansky kraj (pdf, 787 kB)
Žilinský kraj (pdf, 420 kB)
Trenčiansky kraj (pdf, 613 kB)

V prípade akýchkoľvek požiadaviek, prosím, kontaktujte príslušné SLaPA pracovisko úradu.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 24. mája 2024