Podmienky toxikologických vyšetrení

Úrad vykonáva toxikologické vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby.

Všeobecnými podmienkami poskytovania toxikologických vyšetrení na pracoviskách úradu sa stanovujú základné podmienky pre poskytovanie týchto vyšetrení. Súčasne, všeobecné podmienky určujú základné práva a povinnosti úradu ako poskytovateľa toxikologických vyšetrení a štátnych orgánov, právnických alebo fyzických osôb objednávajúcich si toxikologické vyšetrenie.

Ustanovenia všeobecných podmienok sú záväzné, pokiaľ nie je niektoré ustanovenie dohodnuté so zmluvným objednávateľom v zmluve inak.
Základné pojmy
 • Pracovisko je súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko úradu, ktoré má zriadené toxikologické laboratórium a poskytuje toxikologické vyšetrenia biologického materiálu odobratého z mŕtvych tiel a aj živým osobám.
 • Objednávka je formulár úradu, ktorého vyplnením a podpisom si objednávateľ objednáva toxikologické vyšetrenie na pracovisku úradu pre vlastnú potrebu. Objednávka môže mať aj inú písomnú formu, musí z nej však byť zrejmé, kto a aké toxikologické vyšetrenie si objednáva. Súčasťou objednávky je aj odovzdanie dostatočného množstva biologického materiálu.
  Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie (pdf, 598 kB) – SLaPA Laboratórium Toxikologicko-Chemickej Analýzy, Akreditované pracovisko Antolská 11, Bratislava
  Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie (pdf, 480 kB) – ostatné pracoviská SLaPA úradu
 • Toxikologické vyšetrenie pre účely týchto všeobecných podmienok je laboratórne vyšetrenie biologického materiálu izolovaného z ľudského organizmu za účelom – na vylúčenie alebo dôkaz a kvantifikáciu známej, predpokladanej alebo neznámej toxickej látky.
 • Vzorka je biologický materiál zo živej osoby v dostatočnom množstve potrebnom pre vykonanie požadovanej analýzy, pred odovzdaním vhodne uchovaná, dodaná vo vhodnom balení, ktoré musí byť jednoznačne a zrozumiteľne označené.
 • Zmluvný objednávateľ je štátny orgán alebo právnická osoba, ktorému sú toxikologické vyšetrenia vykonávané častejšie a s ktorým má úrad uzatvorenú zmluvu o vykonávaní toxikologických vyšetrení v toxikologických laboratóriách.
 • Náhodný objednávateľ je štátny orgán, právnická alebo fyzická osoba, ktorému je toxikologické vyšetrenie vykonané jednorazovo na základe objednávky a s ktorým úrad nemá uzatvorenú zmluvu o vykonávaní toxikologických vyšetrení.
 • Vyšetrovaná osoba je osobou, ktorej vzorka je vyšetrovaná v toxikologickom laboratóriu.
 • Výsledky toxikologických vyšetrení sa vyhotovujú písomne a odovzdávajú objednávateľovi osobne alebo poštou.
 • Vyúčtovanie sa vyhotoví na základe žiadanky a skutočne vykonaných toxikologických analýz podľa cenníka úradu.

Pracoviská úradu poskytujúce toxikologické vyšetrenia

Adresa Kontaktné osoby Tel. číslo
SL pracovisko Bratislava
Antolská 11
851 07 Bratislava
Ing. Alexander Kovács, PhD. 02-20856 665
02-20856 653
SLaPA Banská Bystrica
nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica
Ing. Dana Gažová 048-2852 664
SLaPA Martin
Kuzmányho 27/B
036 01 Martin
Mgr. Markéta Fejová 043-2852 671
SLaPA Košice
Ipeľská 1
043 74 Košice
MVDr. Lýdia Slosarčíková 055-2852 669
SLaPA Žilina
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
RNDr. Anna Ďurčanská 041-2852 651 len alkohol
SLaPA Poprad
Zdravotnícka 3253/3
058 97 Poprad
Ing. Emília Gavelová 052-2852 649 len alkohol

Úrad má právo:

 • na úhradu za riadne objednané a skutočne vykonané toxikologické vyšetrenia,
 • neprevziať vzorku, ak jej množstvo alebo stav nezodpovedá požiadavkám na toxikologické vyšetrenie,
 • poskytnúť výsledok toxikologického vyšetrenia náhodnému objednávateľovi až po úhrade ceny za vykonané toxikologické vyšetrenie,
 • žiadať o doplneniene úplných údajov potrebných k toxikologickému vyšetreniu,
 • v prípade zistenia nedostatkov zadržať výsledok toxikologického vyšetrenia až do času ich odstránenia zo strany objednávateľa,
 • na úhradu len za laboratórne vyšetrenia objednané a skutočne vykonané.

Úrad je povinný:

 • vykonávať toxikologické vyšetrenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
 • vykonať požadovanú analýzu, pokiaľ je jej požadovaný rozsah v súlade s verejne deklarovanou ponukou vyšetrení,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním toxikologických vyšetrení.

Ďalšia účasť úradu

 • Úrad neposkytne výsledok toxikologického vyšetrenia osobe, ktorá nie je objednávateľom tohto vyšetrenia a ktorá nemá súhlas k poskytnutiu výsledku od objednávateľa.
 • Úrad zodpovedá, že toxikologické vyšetrenie bude vykonané riadne, včas a kvalitne.
 • Úrad nezodpovedá za stav vzorky a jej znehodnotenie počas doručovania, zodpovednosť úradu za vzorku sa začína momentom jej prevzatia.
 • Zodpovednosť úradu za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo čiastočného poskytnutia je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnuté alebo čiastočne poskytnuté toxikologické vyšetrenie. Úrad nie je povinný nahradiť objednávateľovi škody prevyšujúce poplatky súvisiace s poskytnutím toxikologických vyšetrení.
 • Úrad nezodpovedá za neposkytnutie alebo čiastočné poskytnutie toxikologických vyšetrení, ak neposkytnutie alebo čiastočné poskytnutie bolo zapríčinené treťou stranou alebo vyššou mocou.

Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo na poskytnutie toxikologických vyšetrení na pracovisku úradu, ktoré prijalo objednávku a za cenu podľa cenníka úradu platného v čase podania objednávky.Objednávateľ je povinný:
 • v objednávke presne zadefinovať požadované laboratórne vyšetrenia, ktoré je potrebné vykonať a uviesť všetky požadované údaje,
 • pred vystavením objednávky prekonzultovať jej znenie a vhodnosť druhu, spôsobu odberu a doručenia vzorky so zodpovednými pracovníkmi úradu v prípade, ak sa jedná o výkon analýzy, ktorý nie je jednoznačne identifikovanteľný vo verejne deklarovanej ponuke úradu,
 • doručiť riadne vyplnenú objednávku na vykonanie toxikologického vyšetrenia spolu s dostatočným množstvom riadne odobratej, uchovanej a označenej vzorky,
 • uhradiť cenu za vykonané toxikologické vyšetrenia na základe objednávky a vyúčtovania.
Objednanie vyšetrenia a odovzdanie vzorky
 • Úplným vyplnením, podpísaním a odovzdaním objednávky na pracovisku úradu objednávateľ súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami a zaväzuje sa uhradiť cenu za objednané a vykonané toxikologické vyšetrenia.
 • Vzorka sa odovzdáva osobne, na určenom mieste a za pracovisko vzorku preberá určený zamestnanec. V prípade dohody s pracoviskom je možné vzorku doručiť aj poslom alebo poštou.
 • Pri preberaní sa vzorka skontroluje, či je obal neporušený, či je správne označený (meno vyšetrovanej osoby, dátum a prípadne aj čas odberu), a či je správne vypísaná objednávka, najmä či je úplne označený objednávateľ a spôsob doručenia výsledku. V prípade zistených nedostatkov (zle uzatvorený alebo rozbitý obal, vyliaty obsah a pod.) urobí preberajúci zamestnanec zápis a jednu kópiu odovzdá (resp. pošle) objednávateľovi s oznamom o nemožnosti vykonať požadované vyšetrenie.
 • V toxikologickom laboratóriu sa do evidencie zapíšu prípadné nedostatky a osoba odovzdávajúca vzorku podpisom potvrdí ich pravdivosť.
 • Od prevzatia a zaevidovania vzorky v toxikologickom laboratóriu za túto zodpovedajú zamestnanci laboratória.
 • Úrad môže s objednávateľom konzultovať znenie objednávky a prípadne ju upraviť na základe takejto konzultácie.
 • Toxikologické vyšetrenie môže byť na základe žiadosti objednávateľa vykonané anonymne.
 • Informáciu o vykonávaných metódach toxikologických vyšetrení na konkrétnom pracovisku, o druhu a množstve odovzdanej vzorky pre metódu vyšetrenia, za úrad poskytuje kontaktná osoba – preberajúci zamestnanec.

Odovzdanie výsledkov toxikologických vyšetrení
Výsledok vyšetrenia obsahuje minimálne nasledovné informácie:

 • identifikácia objednávateľa,
 • identifikácia vyšetrovanej osoby,
 • druh vzorky, kde a ako bola odobratá, spôsob a forma jej doručenia (osobne, poštou, chladená, nechladená, v skúmavke…) a dátum doručenia,
 • evidenčné číslo vzorky na pracovisku,
 • požadovaná analýza,
 • výsledky a dátum vykonania analýzy,
 • identifikácia výkonného toxikológa,
 • podpis vedúceho pracoviska.
Výsledok vyšetrenia sa vyhotovuje v dvoch origináloch (pre objednávateľa a pre potreby pracoviska).
Osobné prevzatie výsledkov potvrdí objednávateľ podpisom na originál uložený na pracovisku. Zaslanie výsledku vyšetrenia sa zaznamená na originál uložený na pracovisku.

Ceny a platobné podmienky

 • Ceny za toxikologické vyšetrenia na pracoviskách úradu sú stanovené v Cenníku služieb a výkonov úradu platnom v čase podania objednávky. Ceny sú stanovené na základe kalkulácie spotreby materiálu, služieb a práce na úrovni nákladov.
 • Podpisom a odovzdaním objednávky objednávateľ súhlasí s cenami uvedenými v Cenníku služieb a výkonv úradu. Cenník služieb a výkonov je k dispozícii na každom pracovisku úradu.
 • Úrad nie je platcom DPH.
 • So zmluvným objednávateľom sú v zmluve dohodnuté spôsob a forma úhrady.
 • Náhodný objednávateľ hradí objednané a vykonané toxikologické vyšetrenia prednostne v hotovosti v pokladnici pracoviska úradu, v hotovosti na hotovostný účet príslušnej pobočky úradu vo VÚB alebo bezhotovostne prevodom na bežný účet úradu v Štátnej pokladnici, zvyčajne pred poskytnutím výsledkov objednaného toxikologického vyšetrenia.

Reklamácie

 • Objednávateľ môže prípadnú reklamáciu výsledku vykonaného vyšetrenia uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou na adresu pracoviska úradu.
 • Úrad v prípade predpokladu oprávnenej reklamácie vykoná opakovane reklamované toxikologické vyšetrenie a výsledky opakovaných vyšetrení odovzdá bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
 • V prípade oprávnenej reklamácie, t. j. nesúladu medzi výsledkom reklamovaného a opakovaného toxikologického vyšetrenia, nemá úrad nárok na úhradu za vykonanie reklamovaného vyšetrenia.
 • Ak je výsledok opakovaného toxikologického vyšetrenia rovnaký ako pri reklamovanom toxikologickom vyšetrení, objednávateľ zaplatí prvé (reklamované), aj opakované vyšetrenie v plnej výške.
Ochrana osobných údajov
 • Vyplnením a podpísaním objednávky objednávateľ udeľuje úradu výslovný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, mailová adresa a prípadne osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu.
 • Ak vyplňuje a podpisuje objednávku objednávateľ za vyšetrovanú osobu, objednávateľ je povinný spolu s objednávkou predložiť súhlas vyšetrovanej osoby so spracovaním osobných údajov nevyhnutných na účely vyšetrenia v rozsahu uvedenom o bod vyššie.
 • Súhlas sa nevyžaduje v prípadoch stanovených v § 10 ods. 1 – 3 a § 14 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • K toxikologickému vyšetreniu môže byť potrebné poznať zdravotný stav vyšetrovanej osoby.
Záverečné ustanovenia
 • Všeobecné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke úradu a na viditeľnom mieste na pracoviskách úradu poskytujúcich toxikologické vyšetrenia.
 • Úrad si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky dopĺňať a meniť aj bez súhlasu objednávateľa.
 • Všeobecné podmienky poskytovania toxikologických vyšetrení na pracoviskách úradu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.11.2007.
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. marca 2021