Portály úradu

Overenie poistných vzťahov v Centrálnom registri poistencov
 
Portál obsahuje informáciu o zmene zdravotnej poisťovne u konkrétneho poistenca od 01.01.2015 a tento údaj je možné v súčasnosti overiť.
 
Prestupy poistencov do inej zdravotnej poisťovne sa dajú overiť na portáli www.portaludzs.sk, a to jednotlivo alebo hromadným overením pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako registrovaných užívateľov.
 
Pri úprave všetkých údajov v centrálnom registri poistencov úrad postupuje podľa zákona č. 581/2004 Z. z. Údaje na základe oznámení zdravotných poisťovní úrad dostáva vždy k 20. dňu mesiaca za predchádzajúci mesiac.
 
Portál: www.portaludzs.sk
 
Portál úradu slúži na overenie aktuálneho poistného vzťahu zadaním rodného čísla a na zisťovanie nových kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú možnosť registrácie pre využitie rozšírených možností vyhľadávania poistných vzťahov - vyhľadávanie v histórii poistných vzťahov a dávkové overenie poistných vzťahov. 
Viac v metodickom usmernení č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu úradu.

Písomné otázky je potrebné zasielať na adresu: 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25 

Úrad príslušnosť občana k zdravotnej poisťovni potvrdzuje aj telefonicky na čísle 02/208 56 258 alebo elektronickou poštou na adrese crp@udzs-sk.sk. Úrad v tejto súvislosti upozorňuje, že údaje v CRP sa aktualizujú na základe dát zo zdravotných poisťovní raz mesačne a v špecifických prípadoch nemusia byť úplne aktuálne. Preto úrad odporúča poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skontrolovať okrem preukazu zdravotného poistenia aj doklad totožnosti osoby, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť.


Portál na overovanie úmrtí
 
Od 01.06.2015 prevádzkuje úrad elektronický „Portál na overovanie úmrtí“ občanov Slovenskej republiky.
 
Portál je bezplatne dostupný bez registrácie.
 
Pri procese overovania je potrebné prepísať overovací kód.
 
Na hromadné overovanie úmrtí pre registrovaných užívateľov je v časti „webové služby“ publikovaná presná špecifikácia komunikačného rozhrania.
 
Portál: https://emortes.portaludzs.sk/


Portál pre národné kontaktné miesto /NKM/

Úrad ako NKM poskytuje poistencom informácie v oblasti práv a nárokov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, jej preplácania a možností na urovnanie sporov podľa slovenskej a európskej legislatívy. Poistenci môžu prostredníctvom NKM získať všeobecné informácie aj informácie na žiadosť.

NKM zverejňuje na portáli všeobecné informácie s cieľom pomôcť poistencom pri ich rozhodovaní o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň je možné prostredníctvom portálu vyplniť a zaslať NKM individuálnu žiadosť o informácie.

Portál taktiež umožňuje vyhľadanie konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a získanie informácie o jeho odbornom zameraní, licencii alebo povolení, kontaktných údajoch i bezbariérovom prístupe.

Portál: www.nkm.sk


Portál eDRG

Pre zasielanie údajov do CKS je určený komunikačný portál eDRG. Pri nahrávaní XML dávky sa dávka overuje voči XSD schéme. Oprávnená osoba poskytovateľa ÚZS (klinet) môže pristupovať na eDRG výlučne cez zabezpečený HTTPS protokol.

Portál: https://edrg.portaludzs.sk


Portál eOPC

Úrad v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal smernicu č. 6/2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri oboznamovaní osôb s výsledkom preverenia podnetov, ako aj podrobnosti o oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby, o zachovávaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov a o spracúvaní osobných údajov.

Cieľom smernice je v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. posilniť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, a tým zabezpečiť zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, ako aj zníženie takto spôsobených škôd.

Smernica je záväzná pre predsedu úradu, zástupcu predsedu úradu, vedúcich zamestnancov úradu a všetkých zamestnancov úradu.

Zodpovednou osobou úradu oprávnenou na preverovanie podnetov je riaditeľ odboru vnútornej kontroly.

Označenie zodpovednej osoby, ako aj spôsoby podávania podnetov sú zverejnené na úradnej tabuli úradu, ktorá sa nachádza vo vstupnej hale úradu.

Podnet možno urobiť písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami.

Písomne je možné podnet podať

  1. poštou na adresu úradu: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, odbor vnútornej kontroly, Žellova 2, 829 24 Bratislava,
  2. osobne priamo zodpovednej osobe alebo do podateľne úradu v uzatvorenej obálke s označením „Podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z.“ Podateľňa úradu je povinná doručený podnet bezodkladne doručiť zodpovednej osobe.

Ústne je možné podnet podať priamo zodpovednej osobe, ktorá o tejto skutočnosti spíše zápisnicu. Obsah zápisnice potvrdia obidve strany svojím vlastnoručným podpisom. Ak oznamovateľ odmietne zápisnicu podpísať, podnet bude vybavený ako anonymný a v zápisnici sa uvedie dôvod odmietnutia jej podpísania.

Elektronickými prostriedkami je možné podať podnet na e-mailovú adresu opc@udzs-sk.sk. Podnety prijaté elektronickými prostriedkami, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť zodpovednej osobe. E-mailová adresa na prijímanie podnetov je prístupná 24 hodín denne. Ak podnet doručený úradu na e-mailovú adresu neobsahuje adresu na doručenie výsledku preverenia podnetu, zodpovedná osoba požiada obratom oznamovateľa o doplnenie adresy na doručenie. Ak tak oznamovateľ v určenej lehote neurobí, podnet bude vybavený ako anonymný.

Portál: https://www.portaludzs.sk/web/eopc