Práva a povinnosti


Práva občana - poistenca vyplývajúce z verejného zdravotného poistenia

 • na výber zdravotnej poisťovne,
 • na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1. januáru nasledujúceho roka,
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa nemá s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 • podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Povinnosti poistenca, platiteľa vo vzťahu k zdravotnej poisťovni

 • Najneskôr do ôsmich dní je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "zákon"):
   
  • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu, táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
  • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
  • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3 zákona),
  • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l), r) a v) zákona),
  • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12 zákona).

Tieto oznamovacie povinnosti (okrem prvého, tretieho a posledného bodu) sa nevzťahujú na zamestnanca, za ktorého tieto skutočnosti oznamuje zamestnávateľ podľa § 24 zákona.

 • Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.
 • Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného, výšku dividend vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, na tlačive uverejnenom na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný oznámiť skutočnosti jeho zákonný zástupca a za maloletého poistenca jeho zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 • Dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom.
 • Uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimuužitia alkoholu alebo inej návykovej látky; to neplatí, ak ide o maloletého poistenca, ktorý je umiestnený v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých a inak závislých na základe rozhodnutia súdu, po zániku verejného zdravotného poistenia, ak si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť pri zániku verejného zdravotného poistenia.
 • Plniť povinnosti súvisiace s vykonávaním ročného zúčtovania.
 • Doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia.
 • Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne

Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný:

 • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny, za nesplnenie povinnosti mu môže úrad uložiť pokutu až do výšky 331 eur,
 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8 . januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške. Táto oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, za ktorého túto skutočnosť oznamuje zamestnávateľ podľa § 24 zákona.

Povinnosti poistenca, ktorý je zamestnancom, voči zamestnávateľovi

Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi:

 • v deň nástupu do zamestnania a počas trvania zamestnania príslušnú zdravotnú poisťovňu (§ 6 ods. 1 a 5 zákona) a každú zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2 zákona); ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi,
 • nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na poistné (§ 16 ods. 18 zákona) do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny; vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webovom sídle,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) zákona) a údaje, ktoré sú rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12 zákona), do ôsmich dní od vzniku alebo zmeny týchto údajov.

Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho je povinný oznámiť úradu príslušný úrad poverený vedením matriky do ôsmeho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vykonaný zápis do knihy úmrtí. Úrad je povinný úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.