Pripomienkové konanie

Od 1. 1. 2021 bolo zmenené znenie § 8 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. tak, že podkladom na úhradu zdravotnej starostlivosti je finančné zúčtovanie podľa § 8aa, ak sa zdravotná poisťovňa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nedohodnú inak.

Podľa § 8aa, ktoré upravuje finančné zúčtovanie od 1. 1. 2021, je podkladom na finančné zúčtovanie účtovný doklad (podľa zákona č. 431/2002 Z. z.) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zúčtovacia dávka, ak v odseku 3 alebo osobitnom predpise nie je ustanovené inak.

Ustanovenie § 8aa zákona č. 581/2004 Z. z. ďalej v ods. 2 upravuje náležitosti zúčtovacej dávky a v ods. 3 umožňuje zdravotnej poisťovni a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dohodnúť si v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti náležitosti týkajúce sa podkladu na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia a účtovných dokladov.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k novému § 8aa zákona č. 581/2004 Z. z., doposiaľ bolo vykazovanie zdravotnej starostlivosti v časti zúčtovacích dávok v kompetencii úradu, pričom jednotlivé dávky boli vydávané vo forme metodického usmernenia, ktoré nie je všeobecne právne záväzné. Na takej forme sa musela zdravotná poisťovňa dohodnúť priamo v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Aj s ohľadom na GDPR a zásadu transparentnosti spracovania údajov je nevyhnutné uvedené zmeniť a túto povinnosť zdravotnej poisťovne vrátane kategórií spracúvaných údajov upraviť priamo v zákone a v podzákonnom predpise.

Vzhľadom na uvedené úrad od 1. 1. 2021 nemá kompetenciu určovať obsah a štruktúru finančného zúčtovania metodickým usmernením.

Metodické usmernenie č. 5/6/2015 a č. 10/1/2015 sa teda od 1. 1. 2021 stali bezpredmetným.

Avšak vzhľadom na uzatvorené zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a potrebu metodicky usmerniť vykazovanie zdravotnej starostlivosti predovšetkým vo vzťahu k poistencom zo zahraničia, bola pripravená novela metodických usmernení tak, aby neboli v rozpore s platnou legislatívou, ale aby pomohli zúčastneným stranám pri vykazovaní zdravotníckych výkonov, predpisov, pomôcok a podobne.

Vaše pripomienky zašlite prostredníctvom pripomienkového formulára k jednotlivým metodickým usmerneniam do 16. 7. 2021 emailom na adresu oisudzs@udzs-sk.sk.

MU 5/7/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov PZS elektronickou formou
pripomienkový formulár k MU 5/7/2015

MU 10/2/2015 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a poukazov vrátane očnej optiky elektronickou formou
pripomienkový formulár k MU 10/2/2015

Publikované: 9. júla 2021
Naposledy upravené: 9. júla 2021