ZsNH – Výzvy na predloženie cenovej ponuky

rok 2022

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb pre ÚDZS – pobočka Košice a Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Košice na Ipeľskej  ulici 1 v Košiciach (informácia o zverejnení, 205 kB)

rok 2021

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – pobočka Košice a Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Košice na Ipeľskej ulici 1 v Košiciach (výzva, pdf, 1 MB)

Audítorské služby pre overovanie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2022 a rok 2023 (výzva, pdf, 642 kB)
návrh zmluvy (pdf, 698 kB)

Preprava lekára na výkon prehliadky mŕtveho tela a späť v rámci Košického samosprávneho kraja (výzva, pdf, 843 kB)
návrh zmluvy (pdf, 276 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen (výzva, pdf, 919 kB)
návrh zmluvy (pdf, 891 kB)

Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest (výzva, pdf, 816 kB) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky (pdf, 697 kB) Príloha č. 1a – Plnenie kritérií v poistení majetku (xlsx, 16 kB) Príloha č. 1b – Plnenie kritérií v poistení zodpovednosti (xlsx, 11 kB) Príloha č. 1c – Plnenie kritérií v cestovnom poistení   (xlsx, 10 kB) Príloha č. 6a – Návrh poistnej zmluvy – Poistenie majetku (pdf, 602 kB) Príloha č. 6b – Návrh poistnej zmluvy – Poistenie odpovednosti za škodu (pdf, 390 kB) Príloha č. 6c – Rámcová dohoda – Cestovné poistenie (pdf, 474 kB) AKTUALIZOVANÁ_Príloha č. 6c – Rámcová dohoda – Cestovné poistenie (pdf, 475 kB)
Vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky č. 1 (pdf, 460 kB)
Vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky č. 2 (pdf, 778 kB)
Vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky č. 3 (pdf, 456 kB)
Vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky č. 4 (pdf, 558 kB)

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk (pdf, 451 kB)

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (výzva, pdf, 854 kB) Zoznam SLaPA pracovísk ÚDZS – príloha č. 3 (pdf, 611 kB) Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi – príloha č. 4 (pdf, 382 kB)
ZMENA LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK (pdf, 399 kB)
Príloha č. 2 DOPLNENÁ Špecifikácia poskytnutých služieb (pdf, 288 kB)
Príloha č. 3 DOPLNENÝ Zoznam SLaPA pracovísk ÚDZS (pdf, 621 kB)
Príloha č. 4 DOPLNENÝ Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (pdf, 597 kB)

Nákup notebookov (výzva, pdf, 864 kB)

Manažment tlačových služieb (výzva, pdf, 1 MB)
obchodné podmienky (pdf, 272 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trebišov (výzva, pdf, 946 kB)
návrh zmluvy (pdf, 728 kB)

Servisné práce na vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach (výzva, pdf, 833 kB)
Rozpis zariadení, cenník služieb a harmonogram – príloha č. 1 (xlsx, 16 kB), Rozsah servisných prác – príloha č. 2 (pdf, 701 kB), Návrh zmluvy – príloha č. 3 (pdf, 401 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Žilina (výzva, pdf, 902 kB)
návrh zmluvy (pdf, 900 kB)

Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO (výzva, 842 kB)
Špecifikácia pracovísk ÚDZS – príloha č. 1 (pdf, 384 kB), Návrh zmluvy – príloha č. 2 (pdf, 426 kB)

Pracovná zdravotná služba (výzva, 865 kB)
Špecifikácia zamestnancov, kategórie, faktory a pracoviská – príloha č. 1 (pdf, 596 kB), Návrh zmluvy – príloha č. 2, (pdf, 555 kB), Cenník služieb – doporučený vzor, príloha č. 3 (pdf, 582 kB)

Preprava lekára na výkon prehliadky mŕtveho tela a späť v rámci Košického samosprávneho kraja  (výzva, pdf, 843 kB)

Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne(pdf, 697 kB)
Rámcová dohoda na nákup tonerov (pdf, 465 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 3 (pdf, 596 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 4 (pdf, 608 kB)

Zabezpečenie strážnej služby v objekte ÚDZS v Košiciach (výzva, pdf, 801 kB), návrh zmluvy (pdf, 331 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 3 (pdf, 596 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 4 (pdf, 608 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Rimavská Sobota (výzva, pdf, 715 kB)
návrh zmluvy (pdf, 938 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 4 (pdf, 596 kB),  čestné vyhlásenie – príloha č. 5 (pdf, 610 kB)

Transportné vozíky (výzva, pdf, 653 kB)
návrh zmluvy (pdf, 561 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 4 (pdf, 596 kB),  čestné vyhlásenie – príloha č. 5 (pdf, 608 kB)

Organizačná štruktúra pre informačný systém Softip Profit v ÚDZS (výzva, pdf, 614 kB)
návrh zmluvy (pdf, 586 kB), špecifikácia zadania (pdf, 709 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 4 (pdf, 596 kB), čestné vyhlásenie – príloha č. 5 (pdf, 601 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Veľký Krtíš (výzva, pdf, 845 kB)
návrh zmluvy (pdf, 911 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 539 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Skalica (výzva, pdf, 863 kB)
návrh zmluvy (pdf, 875 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 539 kB)

rok 2020

Externé riadenie projektu “Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ” (výzva, pdf, 561 kB)
cenová ponuka (pdf, 416 kB), vyhlásenie o ochrane osobných údajov (pdf, 618 kB), vyhlásenie ku konfliktu záujmov (pdf, 686 kB) harmonogram (pdf, 287 kB)

Obstaranie poradcu na implementáciu opatrení kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (výzva, pdf, 600 kB)
návrh na plnenie kritérií (pdf, 372 kB), vyhlásenie uchádzača o ochrane osobných údajov (pdf, 360 kB),  opis predmetu obstarávania (pdf, 387 kB) návrh zmluvy (pdf, 659 kB) čestné vyhlásenie, (pdf, 700 kB) čestné vyhlásenie o subdodávateľoch (pdf, 513 kB)

Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív (výzva, pdf, 528 kB)
opis kancelárskych potrieb (pdf, 682 kB), zoznam pracovísk úradu (pdf, 296 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 543 kB), návrh rámcovej zmluvy (pdf, 397 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trnava  (výzva, pdf, 613 kB)
návrh zmluvy (pdf, 913 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Audítorské služby pre overovanie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení úradu za rok 2020 a rok 2021 (výzva, pdf, 541 kB)
návrh zmluvy (pdf, 682 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Lučenec (výzva, pdf, 613 kB)
návrh zmluvy (pdf, 896 kB),čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Prievidza (výzva, pdf, 825 kB)
návrh zmluvy (pdf, 887 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská Bratislava (výzva, pdf, 681 kB)
návrh rámcovej dohody na poskytovanie služieb (pdf, 546 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Topolčany (výzva, pdf, 611 kB)
návrh zmluvy (pdf, 715 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Topolčany (výzva, pdf, 611 kB)
návrh zmluvy (pdf, 715 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trenčín (výzva, pdf, 422 kB)
návrh zmluvy (pdf, 899 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 534 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 20. apríla 2022