Kategórie
Aktuality

Úrad pozorne sleduje finančnú situáciu zdravotných poisťovní a v prípade potreby je pripravený zasiahnuť a využiť všetky zákonné možnosti. V niektorých prípadoch je však legislatíva nedostatočná.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) opätovne apeluje na vládu  a parlament, aby v súlade s aktuálnym programovým vyhlásením vlády posilnili regulačné právomoci úradu. Úradu by mala byť navrátená kompetencia nariadiť zdravotnej poisťovni predložiť ozdravný plán v prípade poklesu jej vlastného imania pod zákonom stanovenú hranicu. Súčasne je potrebné precizovať súčasnú právnu úpravu, keď úrad môže nariadiť zdravotnej poisťovni vypracovať ozdravný plán, ak závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán, pričom by táto situácia mohla ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia.

Zákon totiž nijako bližšie nešpecifikuje pojmy „závažným spôsobom“ a „môže“, čo znamená, že je to otázka subjektívnej úvahy úradu a jeho odborných kapacít. V tejto súvislosti poukazujeme aj na fakt, že zdravotné poisťovne v rámci svojich každoročných obchodno-finančných plánov uvádzajú aj tzv. riziká – či už na strane príjmov a výdavkov, ktoré môžu mať výrazný negatívny dopad na ich hospodárenie. Keďže sa tieto riziká v priebehu roka môžu reálne naplniť, v takom prípade zdravotná poisťovňa „de facto“ plní svoj obchodno-finančný plán, lebo si takéto riziká vopred naplánovala. Je to neželaný paradox, ktorý by sa v účinnom regulačnom rámci nemal vyskytovať.

Konkrétne tento rok zdravotné poisťovne očakávajú na konci roka straty v celkovej výške viac ako 276 miliónov eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) očakáva stratu viac ako 200 miliónov eur, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. takmer 70 miliónov eur a Union zdravotná poisťovňa, a. s. 6,5 milióna eur. Zdravotné poisťovne tieto varovné údaje vysvetľujú naplnením rizík, na ktoré upozornili už pri tvorbe obchodno-finančných plánov na tento rok. Ak sa ich odhady budú v priebehu roka napĺňať a zdravotné poisťovne s vysokou pravdepodobnosťou zaknihujú tieto straty, zvýši sa tlak na ich dofinancovanie zo strany štátu. Obdobne ako v minulom roku, keď vláda prostredníctvom zvýšenia odvodu za poistencov štátu a v dôsledku zlej finančnej situácie v štátnej VšZP zvýšila zdroje zdravotných poisťovní o 316 miliónov eur, a to na ťarchu rozpočtového deficitu. Pritom zvlášť v prípade VšZP platí, že to bolo len ďalšie štátne dofinancovanie v poradí. V rokoch 2020 až 2022 vláda zvýšila jej základné imanie o zhruba 350 miliónov eur a tieto peniaze nešli len na úhradu zdravotnej starostlivosti, ale aj na jej prevádzku. Súkromné zdravotné poisťovne považujú ten krok za diskriminačný.

Na tomto mieste však treba zdôrazniť, že napriek uvedeným negatívnym očakávaniam všetkých troch zdravotných poisťovní, v súčasnosti všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonnými požiadavkami riadne a včas. Pozitívne sa zatiaľ vyvíjal aj stav ich vlastného imania. Ku koncu tohto štvrťroka vykázala VšZP vlastné imanie v hodnote 41,2 mil. eur, ZP Dôvera v hodnote 189,6 mil. eur a ZP Union 36,9 mil. eur.

Ako už bolo spomenuté, úrad svoj verejne artikulovaný záujem na posilnení svojich právomocí v oblasti dohľadu nad hospodárením zdravotných poisťovní opiera o deklaráciu z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 2023 – 2027: „Zabezpečíme, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol spôsobilý adresne vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektivitou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia.“

„Naše apely sú vedené tou najlepšou snahou pôsobiť ako zodpovedný orgán dohľadu, ktorý nielen včas identifikuje finančné problémy v tej-ktorej zdravotnej poisťovni, ale zároveň má aj účinné nástroje preventívne zakročiť a zvrátiť negatívny vývoj bez toho, aby riskoval súdne spory, či nekonal nad rámec svojich právomocí,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Pre lepšie pochopenie problematiky uvádzame niekoľko technických poznámok.

Úrad pravidelne na mesačnej báze sleduje finančnú situáciu vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Okrem samotného priebežného výsledku hospodárenia (výkaz ziskov a strát), úrad sleduje aj iné vybrané ekonomické údaje z priebežných účtovných závierok (napr. vlastné imanie).  Rovnako tak úrad pravidelne sleduje a mesačne vyhodnocuje a zverejňuje platobnú schopnosť všetkých troch zdravotných poisťovní.

Súčasná legislatíva umožňuje úradu uložiť zdravotnej poisťovni určité sankcie v prípadoch zistenia nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve alebo z nedodržiavania podmienok určených v povolení.

Primárnym cieľom týchto sankcií je odvrátiť nepriaznivý vývoj finančnej situácie a hospodárenia zdravotnej poisťovne, zabezpečiť riadny výkon verejného zdravotného poistenia a ochrana práv všetkých poistencov, aby nebola ohrozená dostupnosť a úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Zákon pritom taxatívne vymenúva druhy týchto sankcií, ktoré môže úrad zdravotnej poisťovni uložiť. Ide o sankcie obmedzujúce voľné nakladanie s aktívami, povinnosť predkladania osobitných výkazov a hlásení, povinnosť vykonať opravy účtovných záznamov, dočasné zastavenie prijímania prihlášok a uzatvárania zmlúv, krátenie prevádzkových výdavkov, uloženie pokuty až po zavedenie nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou, nariadenie prevodu poistného kmeňa, resp. zrušenie jej povolenia na výkon činnosti verejného zdravotného poistenia.

Jednou z možných sankcií je aj uloženie povinnosti predložiť na schválenie už zmienený ozdravný plán. Hlavným cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť ekonomické ozdravenie zdravotnej poisťovne vrátane prijatia a vykonania organizačných opatrení na jej postupnú stabilizáciu a obnovenie jej platobnej schopnosti.

Uložiť povinnosť zdravotnej poisťovni vypracovať a predložiť na schválenie úradu ozdravný plán je možné v prípade, že

a) závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené zákonom a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť zdravotnej poisťovne plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia,

b) nezabezpečuje platobnú schopnosť počas troch kalendárnych mesiacov v priebehu uplynulých 12 kalendárnych mesiacov.

Do 31. 12. 2022 mohol úrad uložiť zdravotnej poisťovni povinnosť predložiť ozdravný plán na schválenie úradu aj v prípade, ak hodnota vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod zákonom stanovenú výšku (16,6 mil. eur). Od začiatku roku 2023 došlo bohužiaľ k zmene legislatívy, ktorá túto kompetenciu úradu odňala.

Úrad následne opakovane poukazoval vo svojich tlačových správach v priebehu roku 2023, ako aj v Správe o výkone verejného zdravotného poistenia za rok 2022 na negatívne dopady tejto zmeny legislatívy. Pri každej novelizácii zákona č. 581/2004 Z. z. úrad v rámci štandardného legislatívneho procesu (medzirezortného pripomienkového konania) túto zmenu – navrátenie kompetencie – vždy riadne pripomienkoval. Naše apely, žiaľ, neboli vypočuté. Navrátenie tejto kompetencie by pritom zvýšilo možnosti úradu efektívne kontrolovať a dohliadať na zdravotnú poisťovňu v prípade nepriaznivého vývoja finančnej situácie, a tak preventívne zasiahnuť v čase, kedy to ešte má reálny význam.

Publikované: 29. mája 2024
Naposledy upravené: 29. mája 2024

Kategórie
Aktuality

Viac nám záleží na osvete ako na pokutách

Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa podávatelia so svojimi podaniami obracajú na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) je nespokojnosť s postupom pri liečbe. Tieto podania predstavujú až 43 percent všetkých podaní.

Pokiaľ ide o celkovú bilanciu podaní, úrad v roku 2023 riešil celkovo 2 133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti; vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich rokov. Vyriešených bolo 1 637 podaní, čo predstavuje 77 percent. Ku koncu minulého roka zostalo v procese riešenia ešte 496 podaní.

Tieto a ďalšie údaje sú zhrnuté v Správe o činnosti úradu za rok 2023, v časti 3. Zdravotná starostlivosť.

„V našej pravidelnej správe sme sa snažili vláde a verejnosti podať plastický obraz o našej činnosti so všetkými dátami a podrobnosťami, aby bola zrejmá hodnota za peniaze, v tomto prípade hodnota zo zdravotných odvodov, prostredníctvom ktorých je činnosť úradu financovaná. Dúfam, že aj zo správy je vidieť, že sme nezaháľali, že sme sa zodpovedne snažili plniť svoje zákonné povinnosti,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

V minulom roku úrad výkonom dohľadu vyriešil celkovo 679 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 126 podaní opodstatnených, 544 neopodstatnených a 9 podaní odložil ad acta. V opodstatnených podaniach riešených výkonom dohľadu a ukončených v roku 2023 bolo najčastejšie zistené pochybenie v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (16,54 %) a oftalmológia (14,29 %).

Úrad aj v roku 2023 naďalej sledoval vývoj zvyšujúceho sa počtu podaní vo vzťahu ku skupine poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo skupiny iClinic. V roku 2023 úrad prijal 27 nových podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z celkového počtu 74 doteraz prijatých podaní, úrad vyriešil 67 podaní, z toho v 34 podaniach bolo zistené porušenie. 7 podaní zostáva v riešení.

V porovnaní s rokom 2022, kedy úrad vyriešil výkonom dohľadu 986 podaní, stúplo v roku 2023 percento opodstatnených podaní riešených výkonom dohľadu na 18,56 percenta; v roku 2022 to bolo 15,52 percenta. Tento percentuálny nárast je spôsobený znížením počtu podaní riešených výkonom dohľadu, pričom počty opodstatnených podaní sa držali na približne rovnakej úrovni.

Zníženie celkového počtu podaní riešených výkonom dohľadu úrad pripisuje viacerým dôvodom:

  1. podania riešil priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti;
  2. novelou zákona č. 581/2004 Z. z. sa zadefinovalo obdobie, kedy úrad môže podanie odmietnuť; v súlade s § 43a ods. 9 písm. d) úrad podnet odmietne, „ak obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu“,
  3. úrad tiež zlepšil informovanosť verejnosti o postupoch pri podávaní sťažností.

V priebehu roku 2023 úrad uložil spolu 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Je to pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

„Našou prioritou je viesť poskytovateľov k správnym liečebným postupom i k udržateľnému prístupu k pacientom a pacientkam. Takže viac nám záleží na osvete ako na pokutách, pred finančným postihom uprednostňujeme ukladanie nápravných opatrení, aby sa chyby neopakovali,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Edukatívna činnosť úradu je viditeľná aj vo zverejnení anonymizovaných údajov o všetkých podnetoch na výkon dohľadu za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto databáze sú uvedené všetky pochybenia zistené v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Týkajú sa diagnostického postupu, odberu anamnézy, nedostatočnosti vykonaných vyšetrení, resp. opomenutia ich realizácie, nedostatočnosti sledovania pacienta, zhodnotenia stavu pacienta či časového faktoru podanej liečby a v neposlednom rade aj zistených pochybení pri vedení zdravotnej dokumentácie. Úrad v snahe predchádzať chybám v liečbe a prístupe k pacientom aj tento rok vydal kazuistiky – výber najzaujímavejších prípadov, ktoré riešil pri prešetrovaní správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Viac o práci úradu sa dozviete na jeho webe www.udzs-sk.sk.

Publikované: 27. mája 2024
Naposledy upravené: 27. mája 2024

Kategórie
Aktuality

Dve zdravotné poisťovne ukončili prvý štvrťrok so stratou. Platobne schopné sú však všetky tri.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 31. 3. 2024.

Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „VšZP“), DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Dôvera“) a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Union“). Podrobné údaje sú zverejnené vo Vestníku č. 10.

Pozn.: Údaje o finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia zdravotných poisťovní vychádzajú z mesačných účtovných závierok, ktoré zdravotné poisťovne predkladajú úradu v rámci preukázania platobnej schopnosti.

Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami.

Výsledky hospodárenia a hodnoty vlastného imania zdravotných poisťovní

Celkový výsledok hospodárenia v sektore za prvý štvrťrok 2024 je strata vo výške 23,2 miliónov eur. VšZP dosiahla stratu vo výške 8,3 mil. eur, ZP Dôvera stratu vo výške 15,7 mil. eur a ZP Union zisk vo výške 0,8 mil. eur.

Hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. 3. 2024: VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote 41,2 mil. eur, ZP Dôvera 189,6 mil. eur a ZP Union 36,9 mil. eur. Vlastné imanie VšZP sa v porovnaní ku koncu roka 2023 zmenilo o dosiahnutú stratu za tri mesiace roku 2024. Na zmenu vlastného imania súkromných zdravotných poisťovní mal vplyv jednak dosiahnutý výsledok hospodárenia za tri mesiace roku 2024 a výplata dividend v mesiaci marec. ZP Dôvera dosiahla k 31. 3. 2024 stratu vo výške 15,7 mil. eur a vyplatila dividendy vo výške 20,0 mil. eur. ZP Union dosiahla zisk vo výške 0,8 mil. eur a vyplatila dividendy vo výške 4,5 mil. eur.

Publikované: 14. mája 2024
Naposledy upravené: 14. mája 2024Kategórie
Aktuality

Očakávania poisťovní sú negatívne. Treba pokračovať v reformách.

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) boli v zákonnej lehote doručené obchodno-finančné plány zdravotných poisťovní na rok 2024. Podľa nich všetky tri zdravotné poisťovne plánujú dosiahnuť v roku 2024 kladný výsledok hospodárenia. Príjmy z poistného a výdavky na úhradu zdravotnej starostlivosti boli podľa poisťovní naplánované na základe aktuálnych makroekonomických prognóz a podľa najlepších odhadov vývoja spotreby zdravotnej starostlivosti vrátane nárastu zmluvných cien.

V posledný aprílový deň však úrad dostal od všetkých troch zdravotných poisťovní výkazy o očakávaných hospodárskych výsledkoch ku koncu tohto roka, ktoré sa už výrazne líšia od obchodno-finančných plánov. Namiesto kladného výsledku hospodárenia poisťovne očakávajú straty: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. viac ako 200 miliónov eur, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. takmer 70 miliónov eur a Union zdravotná poisťovňa, a. s. 6,5 milióna eur. Ide o výraznú zmenu k horšiemu oproti predošlým odhadom. Úrad si ju vysvetľuje ako plné premietnutie rizík z negatívneho scenára vývoja, na ktorý zdravotné poisťovne upozornili pri tvorbe svojich obchodno-finančných plánov.

Zástupcovia zdravotných poisťovní sa na spoločnom stretnutí s predsedom úradu Michalom Palkovičom, ktoré sa za účasti zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) uskutočnilo ešte začiatkom apríla, zaviazali splniť všetky legislatívne rámce súvisiace s poskytovaním a úhradou zdravotnej starostlivosti. Tento záväzok sa týkal aj tzv. programovej vyhlášky, ktorou MZ SR stanovuje zdravotným poisťovniam minimum zdrojov z verejného zdravotného poistenia, ktoré majú byť investované do toho-ktorého typu zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné poisťovne zároveň vo svojich obchodno-finančných plánoch identifikovali aj niekoľko rizík, ktoré môžu ohroziť plnenie plánov a v krajnom prípade si opätovne vyžiadať dofinancovanie sektora. To už napokon naznačujú aktualizované dáta v odhadoch negatívneho hospodárenia zdravotných poisťovní. Jedno z rizík predstavujú lieky. Ich vysoká spotreba na Slovensku patrí k špičke medzi členskými krajinami OECD. V kombinácii s prírastkom nových a často drahších liekov do systému verejného zdravotného poistenia sa tak zvyšujú poisťovniam výdavky na úhradu kategorizovaných liekov.

Ďalšie významné riziko zdravotné poisťovne vidia v nízko nastavenom limite nákladov na niektoré typy zdravotnej starostlivosti v programovej vyhláške. Inými slovami, reálny dopyt po tejto zdravotnej starostlivosti môže byť vyšší oproti odhadom. Hrozí tak významné prekročenie týchto limitov, a tým neplánovaný rast nákladov, alebo, čo je druhá možnosť, nesplnenie očakávaní o výške zmluvných cien na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo v niektorých prípadoch zvýši ich straty.

Zdravotné poisťovne ďalej namietajú, že niektoré úsporné opatrenia, ktoré boli MZ SR identifikované a zahrnuté do výpočtu limitov pri tvorbe programovej vyhlášky, nebude možné zrealizovať a prostriedky budú v konečnom dôsledku chýbať na úhradu zdravotnej starostlivosti, na ktorú boli pôvodne určené. Tieto podľa poisťovní nerealistické úsporné opatrenia predstavujú desiatky miliónov eur.

Úrad v súvislosti s výdavkami na ústavnú zdravotnú starostlivosť pripomína, že skokové zvýšenie platov lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktoré parlament prijal v roku 2022 ústavnou väčšinou, predstavuje významný celospoločenský náklad. Jeho dôsledkom je menší objem zdrojov na investície do progresívnych technológií, na zlepšenie pracovných podmienok samotných zdravotníkov.

V situácii, keď zdravotné poisťovne avizujú na konci tohto roka vysoké straty a hrozí opätovné dofinancovanie sektora zo strany štátu, je podľa názoru úradu otázka celkového objemu zdrojov v zdravotníctve predovšetkým otázkou ich efektívneho využívania. Ich ďalšie kvantitatívne navyšovanie totiž naráža na možnosti verejného rozpočtu, jeho konsolidácie, a po zvýšení zdravotných odvodov aj na limity odvodovej záťaže firiem a občanov.

Z tohto uhla pohľadu úrad pozitívne vníma konštatovanie v Národnom programe reforiem SR, ktorý vláda schválila minulý týždeň: „V súčasnosti náklady na zdravotníctvo v medzinárodnom porovnaní zodpovedajú bohatstvu krajiny, po úprave zohľadňujúcej demografiu sú však vyššie ako v podobne bohatých krajinách. Výsledky slovenského zdravotníctva však zatiaľ zaostávajú za západoeurópskymi zdravotnými systémami, ako aj voči okolitým stredoeurópskym krajinám. Slovensko má jedny z najvyšších mier úmrtností v EÚ z príčin, ktoré sú liečiteľné alebo sa im dalo predísť. Stále existuje značný priestor na zlepšenie politík v oblasti verejného zdravia s cieľom znížiť počet predčasných úmrtí.“

Podľa názoru úradu je to odkaz pre všetkých tvorcov zdravotnej politiky – pokračovať v systémových zmenách, ktoré odstránia neefektívnosť, nehospodárnosť, nezaslúžené renty niektorých dominantných hráčov na trhu, ale aj výplatu dividend z nerozdelených ziskov z minulých účtovných období. Len tak je možné eliminovať riziká, ktoré zdravotné poisťovne identifikovali vo svojich obchodno-finančných plánoch a nakoniec premietli do aktualizovaných odhadov hospodárenia, v ktorých už rátajú s vysokými stratami.

Úrad v tejto súvislosti vníma nesúlad medzi predpokladmi, z ktorých MZ SR vychádzalo pri tvorbe legislatívnych rámcov vrátane programovej vyhlášky a skutočnosťou, ktorú v roku 2024 očakávajú zdravotné poisťovne. Úrad predpokladá, že MZ SR, ako aj MF SR disponujú detailnou analýzou potrieb jednotlivých sektorov, postavenou na kvalitných zdrojových dátach, akú si takéto riadenie toku zdrojov cez legislatívne rámce nevyhnutne vyžaduje. Úrad verí, že MZ SR má o rozpore v očakávaniach vedomosť a ako regulátor trhu a tvorca zdravotnej politiky má pripravené nástroje na odvrátenie negatívneho scenára.

Publikované: 6. mája 2024
Naposledy upravené: 6. mája 2024

Kategórie
Aktuality

Súkromné zdravotné poisťovne si vyplatili dividendy spolu vo výške viac ako 24 miliónov eur

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) vo svojom obchodno-finančnom pláne uvádza plánovanú výplatu dividendy z nerozdelených ziskov spoločnosti, ku výplate ktorej aj skutočne došlo v mesiaci marec 2024, a to vo výške 19,995 mil. eur. Ide o výplatu zisku z predchádzajúcich období, konkrétne ide o zisk za rok 2016 a časť zisku za rok 2018. Akcionári ZP Dôvera za posledných 15 rokov získali zo svojej poisťovne formou dividend už viac ako pol miliardy eur.

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Union“) taktiež vyplatila v marci 2024 akcionárovi dividendu, a to vo výške 4,5 mil. eur (ZP Union ju dlhodobo vypláca akcionárovi ročne v priemere približne 5 mil. eur),  a to napriek tomu, že táto platba nebola v obchodno-finančnom pláne zdravotnej poisťovne spomenutá.

Zdravotné poistenie je základným pilierom našej spoločnosti a jeho financovanie by malo byť využité na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Preto nás znepokojuje, že táto informácia prichádza v neľahkých časoch, v ktorých sa slovenské zdravotníctvo nachádza.

„Rešpektujeme zákonné právo akcionárov zdravotných poisťovní na podiel na zisku, ale vzhľadom na závažné problémy, ktoré sa nakopili v zdravotníctve, považujeme tento krok za rozporuplný,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Veríme, že tieto prostriedky by mohli byť efektívnejšie využité na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, napr. pre ambulantný sektor, na liečbu inovatívnymi liekmi, do zabezpečenia paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Cenovo je tiež nevyvážený nákup zdravotnej starostlivosti v jednotlivých odbornostiach, čo vedie k zhoršenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

„Úrad nemôže zakázať výplatu dividend. Môžeme však apelovať na zdržanlivosť súkromných akcionárov v tejto citlivej otázke. Vyberanie miliónových dividend zo súkromných zdravotných poisťovní nie je dnes podľa môjho názoru správne,“ povedal Palkovič.

Publikované:
Naposledy upravené: 6. mája 2024