Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Regulácia zisku zdravotných poisťovní

Zástupcovia koalície sa zhodli na tom, že regulácia zisku zdravotných poisťovní je potrebná. Legislatívny návrh vychádza zo súčasnej maximálnej hranice prevádzkových nákladov (4,9 %) a stanovuje, že na zdravotnú starostlivosť by sa z vybraného verejného zdravotného poistenia malo v závislosti od počtu poistencov vrátiť 95 až 97 %, je však možné ho krátiť o primeraný zisk.

Hranice rozpätia primeraného zisku, ktoré doteraz absentovali, navrhuje MZ SR stanoviť vykonávacím predpisom, kde sa zohľadnia aj benchmarky, ktoré pripravil a zverejnil ÚDZS na zasadnutí pracovnej skupiny 26. 7. 2021 na tomto linku https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/07/Regulacia_ziskZP_2021jul26-final.pdf.
Vykonávací predpis, o ktorom bude pracovná skupina diskutovať aj počas MPK, môže podľa návrhu pani poslankyne Cigánikovej zohľadňovať aj kritéria kvality naviazané na potreby pacienta.

Naliehavosť navrhovanej úpravy vyplýva z neprimeranej návratnosti vloženého súkromného kapitálu, ktorá bola doposiaľ na Slovensku dosahovaná. ZP Dôvera v období 2008 – 2020 dosiahla zisk celkom 679 mil. eur, čo predstavuje 4,71 % z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,84 %, na zdravotnú starostlivosť vynaložila iba 92,45 %. ZP Union v období 2008 – 2020 dosiahla zisk celkom 15 mil. eur, čo predstavuje 0,34 % z prijatého poistného, na prevádzku vynaložila 5,22 % a na zdravotnú starostlivosť 94,44 %. VšZP v období 2008 – 2020 dosiahla celkom stratu 153 mil. eur, čo predstavuje 0,41 % z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,83 %, na zdravotnú starostlivosť vynaložila 97,58 %. Pre porovnanie, materská spoločnosť ZP Union v Holandsku (Achmea) za roky 2016 až 2020 dosiahla stratu z poskytovania verejného zdravotného poistenia 268 mil. eur (-0,43 % Výnosov VZP), teda na zdravotnú starostlivosť vynaložila viac ako prijala z poistného.

Zdôrazňujeme, že 0,2 % sme neformálne navrhli ako spodnú hranicu rozpätia zisku, o konkrétnych hraniciach vrátane kritérií ešte prebieha odborná diskusia, finálne rozhodnutie pravdaže ponecháme na vláde. V každom prípade veríme, že ide o dôležitý impulz pre reformu v zdravotníctve, ktorá sa práve rozbieha.

 

Publikované: 3. augusta 2021
Naposledy upravené: 3. augusta 2021
Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Informácia o rokovaní pracovnej skupiny pre reguláciu zisku zdravotných poisťovní

Pracovná skupina v zložení: minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (v zastúpení štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej), členovia výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková, Zuzana Šebová, Marek Krajči a Tomáš Lehotský, za Ministerstvo financií SR Marcel Klimek (štátny tajomník) a Andrea Holíková, za ÚDZS Renáta Bláhová, Peter Pavlovič a zástupcovia právneho odboru, sa na svojom prvom stretnutí dňa 26. 7. 2021 dohodla na tom, že regulácia zisku zdravotných poisťovní je potrebná.

Legislatívna úprava bude zohľadňovať záujem pacienta a nové ustanovenie bude vyžadovať, aby príjmy zo zdravotného poistenia pred prerozdelením boli použité na výdavky na zdravotnú starostlivosť v rozpätí, ktorého šírka bude určená v súlade s predloženými benchmarkami. Pre ilustráciu prikladáme grafické zhrnutie. V rokovaniach sa pokračuje ďalej.

vyčíslenie dopadu navrhovanej regulácie zisku

Príloha k tlačovej správe: Regulácia zisku ZP (pdf, 899 kB)

Publikované: 27. júla 2021
Naposledy upravené: 3. augusta 2021
Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Úrad víta legislatívnu úpravu týkajúcu sa prehliadok mŕtvych tiel. Nový systém prinesie lekárom viac peňazí, ušetrí štátnemu rozpočtu milióny a prispeje k profesionalizácii služieb

Vzhľadom na dezinformačnú kampaň aktívne vedenú zástupcami lekárov, s cieľom medzi lekármi aj občanmi vyvolať strach, že služba prehliadok mŕtvych tiel ostane nezabezpečená, si dovoľujeme znova zhrnúť nasledovné fakty:

 1. Ambulantným lekárom v žiadnom prípade nehrozí, že budú musieť povinne prehliadať ako v minulosti, pretože službu budú zabezpečovať, tak ako doteraz, prevažne lekári, ktorí ju zabezpečovali na dobrovoľnej báze, ibaže v prospech neprimeraných ziskov súkromných spoločností.
 2. Úrad bude plniť úlohu organizátora a výkon prehliadok naďalej profesionalizovať.
 3. Až o 60% sa zvýši platba za prehliadku lekárovi, konkrétne na min. 40 eur za prehliadku + prepravné, navrhovaný strop je až 70 eur. Toto je možné len vďaka schváleniu nového zákona. Za týchto podmienok má podľa predbežného prieskumu úradu o službu záujem dostatočné množstvo lekárov na dobrovoľnej báze okrem iných aj mladí lekári, ktorí pracujú v nemocniciach. Ďalší záujemcovia sa môžu sa hlásiť na sslapa@udzs-sk.sk.
 4. Ušetria sa milióny eur z verejných prostriedkov.
 5. Správanie súkromných organizátorov z posledných prebiehajúcich verejných obstarávaní indikujú, že skutočným zámerom ich konania bolo vytvoriť iba ilúziu férovej súťaže a profesionalizácie služieb.

Schválený zákon má účinnosť až od 1. 10. 2021. Úrad nijakým spôsobom nebude zasahovať do platných zmlúv a do konca leta sa vynasnaží zverejniť zoznam všetkých na dobrovoľnej báze prehliadajúcich lekárov.

Všetkých preto chceme poprosiť o trpezlivosť, zachovanie pokoja a nepodliehanie lživým informáciám.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností sa treba obrátiť priamo na úrad, ktorý Vám rád poskytne pravdivé a úplné informácie.

Publikované: 28. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021
Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Prezidentka ZAP je pri komentovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa prehliadok mŕtvych tiel v konflikte záujmov

Od ukončenia zmluvy v roku 2019 sa spol. Morat, s. r. o., aj po vstupe prezidentky ZAP do tejto spoločnosti, aktívne zúčastňuje v súťažiach na zabezpečenie organizátorov prehliadok mŕtvych tiel, z čoho je nepochybne zrejmý obchodný záujem prezidentky ZAP na dosahovaní zisku spoločnosti Morat, s. r. o., pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Vo svojej komunikácii na sociálnych médiách teda prezidentka ZAP poskytuje zavádzajúce informácie.

Napríklad v prebiehajúcej súťaži sa spol. Morat, s. r. o., zúčastnila súťaže v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji (ponuka vo výške 1 176 917 eur)

Prezidentka ZAP dobre vie, že navrhovaná novela zákona:

 1. nemení postavenie ambulantných lekárov oproti dnešnému stavu,
 2. ponecháva dobrovoľnosť vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, tak ako to bolo doteraz,
 3. zvýši platbu za prehliadku prehliadajúcemu lekárovi,
 4. ušetrí miliónové verejné prostriedky tým, že zruší organizátorov, ktorých ceny zrejme vďaka „férovej súťaži“ od roku 2018 niekoľko násobne stúpli, pričom organizáciu prehliadok na dobrovoľnej báze prevezme samotný ÚDZS.

Férová súťaž, ktorá by podľa zástupcov SLK a ZAP mala viesť k profesionalizácii, je čisto iluzórna.  Okrem vyššie uvedenej spol. Morat, s. r. o., v práve prebiehajúcej súťaži napríklad v Prešovskom kraji predložila jedinú ponuku spoločnosť SKL 48, s. r. o., s jednotkovou cenou 138 eur vrátane DPH za prehliadku mŕtveho, preto bola súťaž zrušená. S rovnakou cenou sa táto spoločnosť prihlásila do súťaže v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji, tam však dve ďalšie firmy APC service, s. r. o., (založená v roku 2021) a MH Let, s. r. o., ponúkli nižšie jednotkové ceny (102, resp. 112 eur vrátane DPH). V Trenčianskom kraji sa do súťaže zapojila aj spol. ManaPro, s. r. o., (120 eur), ktorá však nemá v predmete činnosti požadovanú kvalifikáciu a jej majiteľka sa venuje najmä organizácii športových podujatí.

Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátorov nezabezpečilo profesionalizáciu tejto služby, ale umožnilo neustále navyšovanie ziskov súkromných spoločností. Počas pôsobenia organizátorov vykonával ÚDZS kontrolnú činnosť nad kvalitou poskytovaných služieb u všetkých organizátorov, pričom výsledkom kontroly bolo v niektorých prípadoch zistenie porušenia právnych a zmluvných povinností, za čo boli dotknutým organizátorom uložené sankcie.

Publikované: 21. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021
Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Reakcia ÚDZS na argumenty odporcov zmeny prehliadok mŕtvych tiel

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) reaguje na zavádzajúcu mediálnu kampaň k zmenám prehliadok mŕtvych tiel: Zástupcovia SLK a ZAP dezinformujú“


 • Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 %, náklady na tento rok by mali presiahnuť 3 mil. eur, pričom zisky idú najmä súkromným organizátorom.
 • Reálne si medzi sebou konkurovalo mimo Bratislavy len 5 súkromných spoločností pôsobiacich v rovnakých regiónoch. V Prešovskom kraji sa do súťaže naposledy prihlásila len jedna spoločnosť s cenou 138 eur za prehliadku, súťaž musela byť preto zrušená.
 • Z priebehu poslednej súťaže a na základe nezávislej forenznej analýzy možno usúdiť, že skutočným zámerom konania súkromných spoločností bolo vytvoriť ilúziu férovej súťaže.
 • ÚDZS navrhuje spôsob ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, no s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov a z pohľadu lekárov dobrovoľne.
 • Lekári by v novom systéme dostali o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018, konkrétne 40 eur za prehliadku + prepravné, navrhovaný strop je až 70 eur. Pre porovnanie je v Čechách základná cena podľa vyhlášky 23 eur + prepravné.
 • Podľa našich predbežných informácií, z radov tých, ktorí službu poskytujú aj dnes, je záujem za vyššie uvedených podmienok dostatočný.

Povinné prehliadanie mŕtvych tiel, ktorého sa lekári údajne obávajú, hrozí naopak bez zmeny zákona už dnes, keďže ÚDZS z vyššie uvedených dôvodov nemá zabezpečenú službu v Prešovskom kraji,  k čomu môže dôjsť aj v ďalších krajoch. Vyvolávanie paniky z radov tých, čo lekárov zastupujú, považujeme za nezodpovedné a eskalujúce už aj tak toxickú atmosféru, ktorú si samotní lekári určite nezaslúžia. Paradoxne najmohutnejšie sa ozývajú zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), u ktorých sú výrazné indície konfliktu záujmov, politického i obchodného. Prezidentka ZAP, členka v súčasnosti najpopulárnejšej politickej strany a jej novo navrhnutá podpredsedníčka, je zároveň majiteľkou jednej zo spomínaných súkromných spoločností, Morat, s. r. o. Pravidelne sa zúčastňuje výberových konaní na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel a je aj zmluvnou stranou ako súkromný organizátor.

Iba vtedy, ak sa zákon nepodarí zmeniť, hrozí, že činnosť budú musieť vykonávať ambulantní lekári ako pred rokom 2018. Navrhované zmeny sú teda v ich prospech, nie naopak. ÚDZS dnes nemá dosť prostriedkov na úhrady neopodstatnene vysokých požiadaviek súkromných organizátorov. O zákone zástupcovia ÚDZS v predstihu rokovali už v máji s niekoľkými zástupcami všeobecných lekárov vrátane Spoločnosti všeobecných lekárov a Asociácie súkromných lekárov SR. Nie je teda pravdou, že zmena prichádza znenazdajky.

Podozrenie z kartelových dohôd a konfliktu záujmov je tu silné, preto dnes ÚDZS podáva podnet aj na Transparency International Slovensko.

Nové vedenie ÚDZS aj touto cestou ďakuje všetkým lekárom za trpezlivosť a v tejto dobe najmä za zachovanie pokoja, vecného prístupu a nepodliehanie neopodstatnenej dezinformačnej kampani.

Mgr. Erika Kováčiková
hovorca@udzs-sk.sk
+421 2 20 856 152

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Jeho predsedníčkou je od 29. 4. 2021 Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

 

Publikované: 18. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021
Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Úrad navrhuje zmenu zákona o prehliadkach mŕtvych tiel

 • Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 %
 • Úrad navrhuje spôsob ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, no s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov
 • Lekári by v novom systéme dostali o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odborne, ako aj organizačne zabezpečuje výkon prehliadok mŕtvych tiel na celom území Slovenska.

Historicky túto činnosť mimo poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonávali najmä lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti a lekári slúžiaci v lekárskej službe prvej pomoci. Dňa 1. 1. 2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 581/2004 Z. z., ktorá dramaticky zmenila spôsob výkonu prehliadok mŕtvych tiel mimo poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Táto činnosť vo verejnom záujme sa zabezpečuje formou verejnej súťaže a je vykonávaná tzv. organizátormi prehliadok mŕtvych tiel. Tými môžu byť právnické, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú túto činnosť na profesionálnej báze prostredníctvom vlastných zmluvných lekárov. Ide teda o formu komerčného „outsourcingu“ tejto činnosti. Rozpočet úradu ráta na túto činnosť so sumou 1 250 620 eur ročne.

Úrad už od roku 2017 opakovane upozorňuje na „cenovú špirálu“, ktorú zapríčiňuje každoročné verejné „súťaženie“ tejto činnosti. Nejde totiž o službu bežne dostupnú, preto trhový mechanizmus obstarávania tejto činnosti nevygeneroval očakávanú  konkurenciu. Príkladom je spoločnosť SKL 48, s. r. o., ktorá sa za Prešovský kraj do súťaže ako organizátor prihlásila v roku 2021 ako jediná, s ponukou 138 eur za prehliadku mŕtveho tela (v roku 2017 stál tento výkon maximálne 45 eur vrátane dopravy). Preto musel úrad obstarávanie zrušiť a urýchlene pripraviť zásadné zmeny v legislatíve.

Hospodárenie SKL 48, s. r. o. podľa finstat.sk.

V roku 2017 úrad preplácal lekárom odmenu za výkon prehliadky mŕtveho tela mimo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v jednotnej sume 25 eur + prehliadajúcemu lekárovi uhradil prepravu do maximálnej výšky 20 eur. U poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti úrad hradí prehliadku mŕtveho tela sumou 10 eur. V roku 2017 boli celkové náklady na odmeny prehliadajúcim lekárom u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj mimo nich v sume: 767 tis. eur. V roku 2019 narástli celkové náklady na prehliadky mŕtvych tiel na sumu 2 413 tis. eur a v roku 2020 na sumu 2 464 tis eur. V porovnaní s obdobím pred zmenou zákona a rokom 2020 tak narástli výdavky na zabezpečenie tejto činnosti až 3,2 násobne, teda o 321 %. Počet úmrtí bol pritom zvýšený v porovnaní s predpandemickýmým obdobím len približne o tretinu. Nárast bohužiaľ pokračuje aj v roku 2021 a bez zmeny legislatívy bude v ďalších rokoch zrejme nekontrolovateľný.

Úrad preto navrhol vláde legislatívnu zmenu, ktorá má za cieľ eliminovať tvorbu neprimeraného zisku súkromnými spoločnosťami zabezpečujúcimi výkon prehliadok mŕtvych tiel. Úrad navrhuje zabezpečiť výkon prehliadok mŕtvych tiel formou dobrovoľnosti. V prípade nezáujmu o túto činnosť sa zachová povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu. Úrad bude naďalej zabezpečovať profesionalitu výkonu prehliadok mŕtvych tiel s limitovaným počtom lekárov, a predpokladá, že týmto spôsobom sa každoročne ušetrí až 800 tis. eur a zároveň sa zvýši výška úhrady za prehliadku mŕtveho tela pre prehliadajúcich lekárov, ktorí vykonávajú prehliadky prednostne na dobrovoľnej báze a na základe rozpisu, a to vo výške 40 eur za prehliadku plus náklady na dopravu, čo je o 60 % viac, ako bola úhrada za prehliadku mŕtveho do začiatku roka 2018.

Mgr. Erika Kováčiková
samostatný odborný referent
hovorca@udzs-sk.sk
+421 2 20 856 152

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Jeho predsedníčkou je od 29. 4. 2021 Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

Publikované: 15. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021
Kategórie
Aktuality

Výberové konanie

Úrad vyhlasuje spoločné výberové konanie na nasledovné pracovné miesta:

1. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Bratislave, Trnave a Trenčíne
2. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Banskej Bystrici, Martine a Nitre
3. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Košiciach a Prešove
4. Riaditeľka/riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na ústredí úradu

Viac informácií je k dispozícii v časti Zamestnanie v úrade.

Publikované: 11. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021