Dozorná rada

Je kontrolným orgánom úradu, má päť členov, volí a odvoláva ich Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie je päťročné.

Členovia dozornej rady
doc. MUDr. Jozef Korček, PhD. predseda (od 20.06.2023)
PhDr. Iveta Pospíšilová podpredsedníčka (od 10.12.2021)
doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. člen (od 25.06.2019)
Ing. Iveta Griačová členka (od 20.06.2023)
JUDr. Lucia Petričko členka (od 20.06.2023)

Dozorná rada

  • kontroluje hospodárenie úradu,
  • schvaľuje rozpočet úradu,
  • vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade,
  • schvaľuje správu o hospodárení úradu,
  • schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na návrh správnej rady,
  • schvaľuje ročnú účtovnú závierku overenú audítorom,
  • predkladá predsedovi úradu správu o svojej kontrolnej činnosti,
  • schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

Rokovania dozornej rady sa konajú najmenej raz mesačne. Sú neverejné a môžu sa na nej zúčastniť prizvané osoby.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 22. júna 2023