Kategórie
Aktuality

Takmer 19 % podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti bolo vlani opodstatnených

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v roku 2023 prijal 1 691 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z predchádzajúcich rokov bolo prenesených (nedoriešených) 442 podaní. K 31. 12. 2023 tak úrad riešil celkom 2 133 podaní. Vyriešených bolo 1 637 z nich, čo predstavuje takmer 77 %.

Nie všetky doručené podania však bolo možné kvalifikovať ako podnety a riešiť ich postupom výkonu dohľadu podľa ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Jednoducho povedané – nie všetky podania doručené úradu môžu byť riešené ako podnety. V minulom roku úrad výkonom dohľadu riešil celkovo 679 podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 126 podnetov opodstatnených, 544 neopodstatnených a 9 podnetov odložil ad acta. Miera opodstatnenosti podnetov predstavovala za minulý rok takmer 19 %.

Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2023 na úrovni 24 týždňov, teda v základnej zákonnej lehote na ukončenie výkonu dohľadu, ktorá je stanovená na 9 mesiacov. Od 1. 1. 2023 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon č. 581/2004 Z. z. Jednou z jeho zásadných zmien je, že od vydania poverenia pre prizvanú osobu (napr. konzultanta alebo znalca) až do doručenia posudku, stanoviska alebo odborného vyjadrenia prizvanou osobou, lehota neplynie. Úrad ďalej môže odmietnuť podnet, ak k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti malo dôjsť viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu, podávateľovi tiež bude možné poskytovať rozšírenú odpoveď. Od týchto zmien úrad očakáva najmä zníženie počtu dohľadov a zároveň elimináciu možných predĺžení lehôt výkonov dohľadov, keďže lehota na ich ukončenie bude spočívať v čase vypracovávania odborného stanoviska či znaleckého posudku zo strany prizvanej osoby. Za rok 2023 úrad prizval k výkonu dohľadu 11 znalcov.

Vyššie uvedené štatistiky sú súčasťou zverejnenej databázy, ktorá zahŕňa všetky podnety na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za predchádzajúci kalendárny rok. Formu a štruktúru uvedených údajov určilo a zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webovom sídle.

V priebehu kalendárneho roku 2023 úrad uložil spolu 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Celková výška finančných pokút predstavovala 86 850 eur (bez ohľadu na kritérium nadobudnutia právoplatnosti prvostupňového rozhodnutia v roku 2023).

Cieľom sumarizovania a následného zverejňovania informácií o konkrétnych pochybeniach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je preventívne pôsobiť na odbornú verejnosť a eliminovať tým možné pochybenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. V databáze sú obsiahnuté všetky pochybenia zistené v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti týkajúce sa diagnostického postupu, nedostatočnosti vykonaných vyšetrení, resp. opomenutie ich realizácie, nedostatočnosti sledovania pacienta, odberu anamnézy, zhodnotenia stavu pacienta či časového faktoru podanej liečby a v neposlednom rade aj zistených pochybení pri vedení zdravotnej dokumentácie.

Úrad pozitívne vníma uskutočňovanie odborných seminárov a školení pre zamestnancov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Chvályhodné je aj zavádzanie nových vnútorných usmernení, predpisov, ale aj konkrétnych formulárov, ktoré sa následne stávajú súčasťami zdravotnej dokumentácie a zlepšujú celkový prehľad o stave pacienta a jeho liečbe.

Úrad pravidelne zverejňuje informácie o dohľadoch vo vzťahu k poskytnutej zdravotnej starostlivosti, zdravotnému poisteniu a uložených sankciách v správach o činnosti úradu.

Z dôvodu edukácie a preventívneho pôsobenia úrad pravidelne zverejňuje aj kazuistiky, ktoré predstavujú vybrané medicínske prípady riešené úradom a spracované do publikácie.

Publikované: 27. marca 2024
Naposledy upravené: 27. marca 2024