O úrade

Základné informácie o úrade

Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.

Činnosť úradu

Orgány úradu
  • predseda
  • správna rada
  • dozorná rada

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu.

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády, ktorý schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu je päťročné. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.

Správna rada má 7 členov. Vymenúva a odvoláva ich vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné. Členstvo je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.

Dozorná rada má 5 členov. Je kontrolným orgánom úradu, členov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie je päťročné.


Organizačné útvary

10 rokov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (brožúrka, pdf, 3,36 MB)

Publikované: 30. decembra 2021
Naposledy upravené: 4. apríla 2024