Správna rada

Členmi správnej rady sú:
MUDr. Martin Valentpredseda (od 20.05.2021)
MUDr. Martina Malápodpredsedníčka (od 01.11.2022)
JUDr. Lucia Pastirikováčlenka (od 04.11.2021)
JUDr. Ing. Jana Ježíkováčlenka (od 01.11.2022)
MUDr. Peter Jacko, PhD.člen (od 01.11.2022)
MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPHčlen (od 23.05.2024)

Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné. Členstvo je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.

Správna rada

  • schvaľuje správu o činnosti úradu,
  • navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie,
  • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu,
  • vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu,
  • prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu,
  • rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,
  • schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu,
  • schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.

Správna rada zasadá pravidelne najmenej raz za štvrťrok.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 23. mája 2024