Činnosť úradu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
 • dohliada na dodržiavanie ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „zákon o dohľade“) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“),
 • vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa zákona o dohľade a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
 • rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov, ak námietkam nevyhovela zdravotná poisťovňa,
 • vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného,
 • vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených zákonom o dohľade a zákonom o zdravotnom poistení,
 • rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou,
 • zasiela Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) kópie rozhodnutí o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné a kópie rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam,
 • zasiela MZ SR údaje na účely výpočtu indexu rizika nákladov z centrálneho registra poistencov.
Úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade
 • ukladá sankcie,
 • podáva návrhy na uloženie sankcie,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
Úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave tým, že dohliada na správne poskytovanie osobitného liečebného režimua za podmienok ustanovených zákonom o dohľade
 • ukladá sankcie,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
Úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade
 • ukladá sankcie,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
Úrad ďalej:
 • sa zúčastňuje na prerozdeľovaní poistného,
 • spolupracuje s MZ SR a Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
 • plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia MZ SR,
 • je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,
 • uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi iného členského štátu v SR na základe:
  • zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo
  • dohody s členskými štátmi Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
  • dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
 • zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu,
 • vykonáva činnosť národného kontaktného miesta,
 • vykonáva dohľad nad zdravotnou poisťovňou v nútenej správe a počas likvidácie,
 • určuje výšku podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným poisťovniam,
 • kontroluje správnosť zaradenia poistenca alebo platiteľa poistného do zoznamu poistencov a platiteľov poistného,
 • organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel,
 • vyhlasuje verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „organizátor prehliadok mŕtvych tiel“) pre každé územie samosprávneho kraja samostatne,
 • uzatvára zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s organizátorom prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne,
 • vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
 • uhrádza
  • poskytovateľovi VAS a poskytovateľovi ŠAS, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu a prehliadajúcemu lekárovi, ktorý nie je lekárom poskytovateľa VAS alebo poskytovateľa ŠAS, a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu, úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady (prípady úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti),
  • prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti , ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, úhradu za vykonanú prehliadku, ak sa vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela.
 • vydáva oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
 • vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a zriaďuje komisiu na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS,
 • určuje spôsob a formu vykazovania poistného,
 • poskytuje národnému centru údaje z presne určených registrov,
 • prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
 • prideľuje kódy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zdravotníckym pracovníkom a zariadeniam sociálnej pomoci,
 • vedie:
  • centrálny register poistencov, 
  • register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia,
  • register platiteľov poistného,
  • register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • register zdravotníckych pracovníkov,
  • zoznam kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov,
  • register osôb oprávnených na výkon dohľadu,
  • register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie,
  • register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho,
  • zoznam osôb, ktoré odmietli za života pitvu,
  • register zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť.
 • vydáva Vestník úradu,
 • prevádzkuje informačný systém,
 • poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné poistenie,
 • v rámci výučbového pracoviska zdr. zariadenia umožňuje účasť študentov a iných osôb na pitve,
 • vykonáva toxikologické vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby,
 • vykonáva pitvy a uhrádza pohrebnej službe alebo osobe, ktorá je blízkou osobou zomrelého, náklady na prepravu mŕtveho tela,
 • podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku a iné.
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 3. februára 2022