Správna rada

Vláda SR na návrh ministerky zdravotníctva SR na zasadnutí dňa 07.05.2014 vymenovala nového predsedu správnej rady úradu v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. 
 

MUDr. Róbert Illéš, MPH

predseda


Členmi správnej rady úradu od 01.10.2012 sú:

MUDr. Etela Janeková

podpredsedníčka

MUDr. Dagmar Takácsová

členka

MUDr. Olívia Mancová, MPH

členka

JUDr. Anna Jurčišinová, PhD.

členka

MUDr. Martin Valent

člen (od 01.03.2016)

Ing. Dušan Doliak

člen (od 01.12.2016)

 

 

  

 

 

 

 

 

Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné. Členstvo je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.


Správna rada

  • schvaľuje správu o činnosti úradu,
  • navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie,
  • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu,
  • vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu,
  • prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu,
  • rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,
  • schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu,
  • schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.


Správna rada zasadá pravidelne najmenej raz za štvrťrok.