Projekt ePrehliadky ÚDZS

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava

Názov projektu: ePrehliadky ÚDZS

Miesto realizácie projektu:

 • Bratislavský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj

Výška zazmluvneného NFP celkom: 749 364,16 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zefektívniť a zelektronizovať jednu z najpočetnejších zo životných situácií človeka – úmrtie osoby, a to konkrétne v oblasti pôsobnosti sekcie Súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Realizáciou projektu dosiahneme:

 • skrátenie čakacej doby na objasnenie príčiny úmrtia, čo skráti dobu neistoty pre príbuzných a ostatných pozostalých,
 • zvýšenie kvality a včasnosti údajov na medzirezortnej úrovni,
 • skrátenie času a procesov pre podnikateľov poskytujúcich služby v tejto oblasti,
 • kvalitnejšie a presnejšie vstupy pre definovanie národných priorít zdravotnej politiky / koncepcie štátnej politiky zdravia SR ako aj politiky zdravia / štatistík v medzinárodnom rozmere (Eurostat a pod.).

Projekt prispieva k dosiahnutiu špecifických cieľov PO7 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGoverment služieb pre podnikateľov a 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGoverment služieb občanov.

Opis projektu:

Tento projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti „ePrehliadky ÚDZS”, ktorú vypracoval úrad a ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko.

Realizáciou projektu úrad zjednoduší a urýchli proces prehliadky mŕtveho tela, zmenší množstvo chybných či nesprávnych údajov (aj zadefinovaním povinných polí, ktoré sa automaticky kontrolujú, pred vyplnením dopredu známych informácií, výberom údajov z predpripravenej databázy), zautomatizuje výmenu údajov medzi inštitúciami, umožní dôkladnejšiu možnosť kontroly a zabezpečí následnú prehľadnú a trvalú archiváciu s rýchlym vyhľadávaním.

Schválený harmonogram projektu:

 1. Hlavné aktivity:
 • Analýza a Dizajn: 07/2022 – 12/2022
 • Implementácia: 10/2022 – 03/2023
 • Nákup HW a krabicového softvéru: 03/2023– 06/2023
 • Testovanie: 12/2022 – 12/2023
 • Nasadenie: 02/2023 – 12/2023
 1. Podporné aktivity: 06/2021-12/2023

Aktuálny stav realizácie projektu:

Projekt bol zrealizovaný v zmysle posledného platného harmonogramu a ukončený ku dňu 21.12.2023 zaradením do majetku Prijímateľa. Všetky sledované merateľné ukazovatele boli naplnené.

Priebeh projektu: 

Projekt prebieha v zmysle aktuálne schváleného harmonogramu.

V období 07/2022 až 10/2022 prebehla hlavná aktivita (ďalej aj HA) Analýza a Dizajn.  V rámci decembra 2022 bolo Riadiacim výborom projektu schválené ukončenie tejto aktivity, a zároveň bol schválený dokument „Detailný návrh riešenia (DNS) s výhradou“.

V mesiaci 10/2022 začala hlavná aktivita projektu Implementácia. Riadiaci výbor projektu akceptoval ukončenie HA Implementácia dňa 24.marca 2023.

V mesiaci 12/2022 začala HA Testovanie a vo februári 2023 projekt pokračoval hlavnou aktivitou Nasadenie. Obe tieto hlavné aktivity boli ukončené dňa 20.12.2023 schválením ukončenia projektu Riadiacim výborom.

V mesiaci 03/2022 začali práce na hlavnej aktivite Nákup HW a krabicového softvéru

Viac informácií o projekte:

Ďalšie informácie:

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Publikované: 24. novembra 2020
Naposledy upravené: 11. januára 2024