Projekt ePrehliadky ÚDZS

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava

Názov projektu: ePrehliadky ÚDZS

Miesto realizácie projektu:

 • Bratislavský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 1 418 001,02 EUR

 Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zefektívniť a zelektronizovať jednu z najpočetnejších zo životných situácií človeka – úmrtie osoby, a to konkrétne v oblasti pôsobnosti sekcie Súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Realizáciou projektu dosiahneme:

 • skrátenie čakacej doby na objasnenie príčiny úmrtia, čo skráti dobu neistoty pre príbuzných a ostatných pozostalých,
 • zvýšenie kvality a včasnosti údajov na medzirezortnej úrovni,
 • skrátenie času a procesov pre podnikateľov poskytujúcich služby v tejto oblasti,
 • kvalitnejšie a presnejšie vstupy pre definovanie národných priorít zdravotnej politiky / koncepcie štátnej politiky zdravia SR ako aj politiky zdravia / štatistík v medzinárodnom rozmere (Eurostat a pod.).

Projekt prispieva k dosiahnutiu špecifických cieľov PO7 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGoverment služieb pre podnikateľov a 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGoverment služieb občanov.

Opis projektu:

Tento projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti „ePrehliadky ÚDZS“, ktorú vypracoval úrad a ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko.

Realizáciou projektu úrad zjednoduší a urýchli proces prehliadky mŕtveho tela, zmenší množstvo chybných či nesprávnych údajov (aj zadefinovaním povinných polí, ktoré sa automaticky kontrolujú, pred vyplnením dopredu známych informácií, výberom údajov z predpripravenej databázy), zautomatizuje výmenu údajov medzi inštitúciami, umožní dôkladnejšiu možnosť kontroly a zabezpečí následnú prehľadnú a trvalú archiváciu s rýchlym vyhľadávaním.

Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Publikované: 11. marca 2021
Naposledy upravené: 12. marca 2021