Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ NFP311070Z744

Správa o stave projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ

Projekt sa zameriava na modernizáciu zdravotníckych registrov vedených na úrade. Súčasné systémy, ktoré boli implementované v roku 2007 a s menšími úpravami sú používané dodnes, budú výstupom projektu postupne nahradené novými systémami, ktoré budú schopné spracovávať údaje online v súlade s platnou legislatívou a technologickým pokrokom.

Dôvody pre túto modernizáciu boli viacnásobné. Existujúca architektúra pôvodných systémov je v súčasnosti technicky zastaralá, výkonnostne nepostačujúca a nezodpovedá dnešným štandardom. Okrem toho chýba v organizácii komplexný manažment údajov, čo vedie k absencii elektronickej sprístupniteľnosti údajov ostatným orgánom verejnej moci v požadovanej kvalite a štruktúre. Údaje nie sú publikované a verejne sprístupňované v požadovanej miere. Niektoré registre sa spracovávajú manuálne, nie sú komplexne integrované a existuje vysoká multiplicita údajov.

Cieľom projektu je prejsť z OFFLINE dávkového režimu spracovania údajov na ONLINE spracovanie, čo zvýši dostupnosť údajov vo verejnej správe a zlepší ich využitie a kvalitu. Nové riešenie bude umožňovať bezpečnú výmenu všetkých relevantných údajov, zabezpečovať spoľahlivosť a dostatočnú validáciu údajov. Údaje budú aktuálne, komunikácia bude prebiehať prostredníctvom moderných komunikačných štandardov a dáta budú vedené v štruktúrovanom a číselníkovom formáte.

Podľa projektového plánu prebiehala v období 07/2022-12/2022 etapa analýzy a dizajnu, ktorej výstupom bol detailný návrh riešenia so súvisiacou projektovou dokumentáciou. Tieto podklady slúžili ako vstup do implementačnej fázy projektu, ktorá aktuálne prebieha s plánovaným ukončením do 31. 10. 2023. Po ukončení tejto fázy nasleduje etapa testovania a nasadenie nového riešenia do skúšobnej prevádzky.

Celkové ukončenie projektu je naplánované na december 2023 v súlade s ukončením oprávneného obdobia OPII , a jeho realizáciou sa očakáva zlepšenie kvality údajov, ich vzájomné prepojenie, aktualizácia a aktuálnosť pre potreby iných inštitúcií a verejnosti.


Projekt Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ 

Prílohy k špecifikácii (zip, 18,1 MB, prílohy k číselníkom, CRP, RPZS, RÚ, RZP – pdf)

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (pdf, 380 kB)
Zmluva o spracovaní osobných údajov (pdf, 670 kB)

Žiadosť o NFP (pdf, 976 kB)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311070Z744:  crz.gov.sk/zmluva/5109994

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií (pdf, 471 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 195 kB), č. 2 (pdf, 427 kB), č. 3 (pdf, 2,98 MB) č. 4 (pdf, 1,39 MB)
č. 5 – harmonogram (pdf, 243 kB), opis jednotlivých modulov – CRP (zip, 7,69 MB), RZP (zip, 2,3 MB), RPZS (zip, 3,68 MB), (zip, 947 kB)

Opis predmetu zákazky

Publikované: 23. decembra 2020
Naposledy upravené: 18. októbra 2023