EESSI 2017-SK-IA-0052

Nástroje na prepojenie Európy (CEF)/Systém EESSI

Úrad sa zapojil do realizácie projektu, ktorý v rámci krajín Európskej únie (EÚ) nahradí súčasnú papierovú výmenu dokumentov elektronickou komunikáciou v štruktúrovanej forme. Ide o projekt „EESSI – Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu „CEF – Nástroj na prepájanie Európy“ a jeho zapracovanie do informačných systémov úradu bolo ukončené 30. 11. 2020.

Komunikácia medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia v rámci celej EÚ bude po spustení projektu prebiehať prostredníctvom tzv. prístupových bodov, pričom Slovenská republika (SR) bude mať v Sociálnej poisťovni, a. s., jeden spoločný „prístupový bod“ pre všetky inštitúcie poskytujúce sociálne zabezpečenie v SR. Úrad plní úlohu styčného orgánu, čo znamená, že v prípade potreby smeruje požiadavky zo zahraničia príslušnej zdravotnej poisťovni a zabezpečuje spracovanie finančných refundácií vecných dávok so zahraničnými inštitúciami. Zároveň poskytuje služby „národnej brány“ pre sektor zdravotníctva, čo znamená, že technicky spracováva elektronické správy za sektor zdravotníctva pre komunikáciu s prístupovým bodom.

Hlavné benefity systému EESSI spočívajú v rýchlosti výmeny informácií medzi inštitúciami v Európskej únii, ktoré poskytujú služby sociálneho zabezpečenia, čo urýchli predovšetkým dostupnosť nárokov a sociálnych práv občanom. Prostredníctvom systému EESSI sa zabezpečí presnejšia a bezpečnejšia výmena údajov medzi jednotlivými inštitúciami. Úrad vymieňa štruktúrované elektronické údaje v systéme EESSI od 3. 7. 2019.
Náklady na projekt za všetkých poskytovateľov sociálneho zabezpečenia v SR sú v dohode o grante predpokladané vo výške 2 666 398 eur, z čoho poskytnutý grant z prostriedkov Európskej únie predstavuje 75 %, čo je 1 999 799 eur.

výveska EESSI
výveska EESSI
Publikované: 18. januára 2021
Naposledy upravené: 18. januára 2021