Otázky a odpovede

Otázky (aj podnety a sťažnosti) zasielané na adresu web@udzs-sk.sk prijíma kancelária predsedu úradu a odstupuje ich na riešenie príslušnej sekcii alebo pobočke úradu.
Vyplňte formulár

Ak sa Vaša otázka/žiadosť týka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, použite prosím email: nkm@udzs-sk.sk alebo vyplňte priamo nasledujúci formulár Vyplňte formulár NKM


Upozornenie: Prípadnú náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môže poškodený uplatňovať v občiansko-právnom konaní. Úrad náhradu škody nerieši.

Do pôsobnosti úradu nepatrí Kompetentný orgán
Podávanie stanovísk k zákonom gestor právnych predpisov v zdravotníctve je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)
Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti príslušný samosprávny kraj (VÚC); MZ SR
Etika (správanie sa), prístup zdravotníckych pracovníkov riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia; príslušná komora zdravotníckych pracovníkov; orgán príslušný na vydávanie povolenia – VÚC alebo MZ SR
Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia – nahliadanie, sprístupňovanie údajov, odosielanie pri zmene PZS…, t. j. v prípadoch, ktoré sa netýkajú výkonu dohľadu nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou)Odmietnutie poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť orgán príslušný na vydávanie povolenia – VÚC alebo MZ SR
Činnosť pohrebných služieb Živnostenský úrad, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR); obec
Povolenia poskytovateľov na výkon činnosti MZ SR; VÚC
Dohľad nad lekárenskou starostlivosťou VÚC
Ochrana zdravia, epidemiológia, hygiena životného prostredia, pracovná zdravotná služba… ÚVZ SR
Práceneschopnosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti; Sociálna poisťovňa
Invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa
Nemocenské dávky Sociálna poisťovňa
Ťažko zdravotne postihnutí (preukazy, posudok)Kompenzačné príspevky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ako podať podnet na úrad?

Každý má právo obrátiť sa na úrad, ak sa domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, teda ak sa domnieva, že lekár nepostupoval správne, má výhrady k liečbe, stanoveniu diagnózy a podobne.

Ak si myslíte, že Vám nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, pošlite písomný a podpísaný podnet s príslušnými identifikáciami (meno a adresa, názov zdravotníckeho zariadenia/meno lekára a jeho sídlo) na pobočku úradu.

Podávateľovi podnetu príde písomné oznámenie o začatí dohľadu a po jeho ukončení bude úrad listom informovať o záveroch. Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony.

Podnet občana – správnosť poskytnutej zdravotnej alebo ošetrovateľskej starostlivosti (vzor) nájdete v časti Formuláre, vzory tlačív alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.


Je pri podaní podnetu zaručená moja anonymita?

Anonymitu nie je možné zaručiť, nakoľko úrad prešetruje zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá konkrétnej osobe.


Ako dlho trvá prešetrenie podnetu?

Zákon úradu nestanovuje lehotu na ukončenie dohľadov. Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne.


Ako to je s posielaním vyplneného tlačiva “Oznámenie o odmietnutí pitvy”? Stačí písomne zaslať podpísané tlačivo alebo je nevyhnutné aj notárske overenie?

Žiadosť o nevykonanie pitvy stačí vlastnoručne podpísať a doručiť na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko úradu. Podpis nemusí byť notársky overený.

Formulár “Oznámenie o odmietnutí pitvy” alebo “Oznámenie o odmietnutí pitvy pre zákonného zástucu” nájdete v časti Formuláre, vzory tlačív  alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.


Ako často môžem zmeniť zdravotnú poisťovňu?

Poistenec môže zmeniť zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.


Ak som bol nezákonne prepoistený, bez môjho vedomia a súhlasu, ako postupovať?

Ak poistenci nepodali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne (ZP), musia podať podnet v ZP, do ktorej boli prepoistení. S požiadavkou na preverenie postupu ZP sa poistenec môže obrátiť aj na úrad. V záujme rýchlejšieho prešetrenia však odporúčame poistencom najprv kontaktovať ich novú ZP.


Kde by som mohol získať svoju zdravotnú dokumentáciu? Pani doktorka išla na dôchodok…

Kontaktujte orgán, ktorý vydal lekárke povolenie na výkon činnosti.


Lekárka ma odmietla vyšetriť. Čo s tým?

V prípade, ak lekár odmietne pacientovi poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, mal by sa obrátiť na orgán, ktorý vydal lekárke povolenie na výkon činnosti.


Chcel by som sa opýtať, ako to je s platbami u lekára? 

Úrad nemá v kompetencii vyjadrovať sa ku platbám za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. S Vašou otázkou sa preto obráťte na orgán, ktorý vydal lekárovi povolenie na výkon činnosti.


Chcem prestúpiť k stomatológovi v mieste svojho bydliska, teda do svojho obvodu. Ten ma však odmietol zobrať, lebo vraj má veľa pacientov.

Odporúčame sa s Vašou otázkou obrátiť priamo na odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja (VÚC).

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 20. mája 2024