Portály úradu

Overenie poistných vzťahov v Centrálnom registri poistencov

Portál obsahuje informáciu o zmene zdravotnej poisťovne u konkrétneho poistenca od 01.01.2015 a tento údaj je možné v súčasnosti overiť.

Prestupy poistencov do inej zdravotnej poisťovne sa dajú overiť na portáli www.portaludzs.sk, a to jednotlivo alebo hromadným overením pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako registrovaných užívateľov.

Pri úprave všetkých údajov v centrálnom registri poistencov úrad postupuje podľa zákona č. 581/2004 Z. z. Údaje na základe oznámení zdravotných poisťovní úrad dostáva vždy k 20. dňu mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Portál: www.portaludzs.sk

Portál úradu slúži na overenie aktuálneho poistného vzťahu zadaním rodného čísla a na zisťovanie nových kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú možnosť registrácie pre využitie rozšírených možností vyhľadávania poistných vzťahov – vyhľadávanie v histórii poistných vzťahov a dávkové overenie poistných vzťahov.
Viac v metodickom usmernení č. 4/1/2007 (pdf, 368 kB) k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu úradu a prílohe k MU 4/1/2007 – F-465/0 (pdf, 317 kB).

Písomné otázky je potrebné zasielať na adresu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Úrad príslušnosť občana k zdravotnej poisťovni potvrdzuje aj telefonicky na čísle 02/208 56 258 alebo elektronickou poštou na adrese crp@udzs-sk.sk. Úrad v tejto súvislosti upozorňuje, že údaje v CRP sa aktualizujú na základe dát zo zdravotných poisťovní raz mesačne a v špecifických prípadoch nemusia byť úplne aktuálne. Preto úrad odporúča poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skontrolovať okrem preukazu zdravotného poistenia aj doklad totožnosti osoby, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť.


Portál na overovanie úmrtí

Od 01.06.2015 prevádzkuje úrad elektronický „Portál na overovanie úmrtí“ občanov Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné informáciu o úmrtí fyzickej osoby prostredníctvom portálu eMortes poskytnúť len zákonom vymedzeným osobám, ktoré majú oprávnenie na získanie tejto informácie. Iným osobám z uvedeného dôvodu nie je možné informáciu o úmrtí poskytovať.

Subjekt, ktorému môže byť poskytnutá
informácia z registra úmrtí

(§ 76 zákona č. 581/2004 Z. z.)
Účel
zdravotná poisťovňavykonávanie verejného zdravotného poistenia
poskytovateľ zdravotnej starostlivostivykonávanie verejného zdravotného poistenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti
zariadenie sociálnej pomoci vykonávanie verejného zdravotného poistenia a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
detenčný ústavvykonávanie verejného zdravotného poistenia a poskytovanie osobitného liečebného režimu
súdny exekútorexekučné konanie
samosprávny krajvýkon dozoru podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdr. starostlivosti, zdr. pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
súdcivilný proces
orgány činné v trestnom konaní
(príslušník Policajného zboru, prokurátor)
trestné konanie
daňové orgány, colné orgány a obce ako správcovia danídaňové konanie
Policajný zborplnenie úloh podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zborvykonávanie bezpečnostných previerok podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predbežný správca, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správcakonkurzné konanie, vyrovnacie konanie
inšpektorát práce a orgány dozoru podľa osobitných predpisovvyšetrovanie príčin vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania a profesionálnej otravy
Subjekty, ktorým môže byť poskytnutá informácia z registra úmrtí

Na automatizované overovanie úmrtí pre registrovaných užívateľov je v časti „webové služby“ publikovaná presná špecifikácia komunikačného rozhrania. V prípade potreby si zákonom stanovené subjekty môžu vyžiadať informáciu prostredníctvom elektronickej schránky.

Portál: https://emortes.portaludzs.sk/


Portál pre národné kontaktné miesto /NKM/

Úrad ako NKM poskytuje poistencom informácie v oblasti práv a nárokov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, jej preplácania a možností na urovnanie sporov podľa slovenskej a európskej legislatívy. Poistenci môžu prostredníctvom NKM získať všeobecné informácie aj informácie na žiadosť.

NKM zverejňuje na portáli všeobecné informácie s cieľom pomôcť poistencom pri ich rozhodovaní o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň je možné prostredníctvom portálu vyplniť a zaslať NKM individuálnu žiadosť o informácie.

Portál taktiež umožňuje vyhľadanie konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a získanie informácie o jeho odbornom zameraní, licencii alebo povolení, kontaktných údajoch i bezbariérovom prístupe.

Portál: www.nkm.sk


Portál eOPC

Úrad v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len zákon č. 54/2019 Z. z.) vydal smernicu č. 2/2019 Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

Smernica upravuje podmienky  poskytovania  ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu k úradu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“).

Smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení, pri oboznamovaní osôb s výsledkom preverenia oznámení, ako aj podrobnosti o oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby, o zachovávaní mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení a o spracúvaní osobných údajov.

Na účely smernice je

a) oznamovateľom zamestnanec úradu, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti – ÚOOPČ alebo zamestnávateľovi, t. j. úradu); za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, tzn. úradu,

b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec úradu dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

c) kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,

d) závažnou protispoločenskou činnosťou

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

e) konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Zodpovedná osoba, t. j. odbor vnútornej kontroly, oznámenia prijíma, eviduje, preveruje a vybavuje (ďalej len „zodpovedná osoba“). Ak oznámenie smeruje proti zamestnancom zodpovednej osoby, podnet preveruje a vybavuje predseda úradu alebo ním splnomocnený vedúci zamestnanec úradu, ktorí majú pri preverovaní a vybavovaní podnetov práva a povinnosti zamestnancov zodpovednej osoby.

Označenie zodpovednej osoby, ako aj spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na úradnej tabuli úradu, ktorá sa nachádza vo vstupnej hale úradu, na webovom sídle úradu v časti „Úradná tabuľa“ a na verejne prístupnom mieste na každom pracovisku úradu (pobočky, SLaPA pracoviská).

Spôsob podávania oznámení:

 1. Poštou v zalepenej obálke s označením „Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“ na adresu úradu:
  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  odbor vnútornej kontroly
  Žellova 2, 829 24 Bratislava
 2. Osobne priamo zodpovednej osobe alebo do podateľne úradu v zalepenej obálke s označením „Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“.
  Podateľňa úradu je povinná doručené oznámenie, bez otvorenia obálky, bezodkladne doručiť zodpovednej osobe.
 3. Elektronickými prostriedkami je možné oznámenie podať na e-mailovú adresu: opc@udzs-sk.sk. E-mailová adresa na prijímanie oznámení je prístupná 24 hodín denne. Ak oznámenie doručené úradu na e-mailovú adresu neobsahuje meno, priezvisko a adresu na doručenie výsledku preverenia oznámenia, zodpovedná osoba obratom oznamovateľa požiada o doplnenie adresy na doručenie.
Formulár pre podanie oznámenia protispoločenskej činnosti
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 3. júna 2021