Otázky a odpovede – ZZS

1. Obraciam sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019, konkrétne v časti A:
A.1.1.1  Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku, v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky.
V záujme hospodárnosti a efektívnosti žiadame upresniť, či sa vo dvoch vyhotoveniach predkladá iba samotná žiadosť, alebo aj kompletný set príloh je potrebné doručiť vo dvoch vyhotoveniach, prípadne, či tento postačuje v jednom vyhotovení.

V zmysle A.2.1.2 Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) zverejnil na svojom webovom sídle dňa 14.06.2019 (ďalej len „podmienky VK):  Žiadosť (podaná v písomnej forme) musí byť opatrená podpisom a odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby. Prílohy k žiadosti žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „žiadateľ“) predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Žiadosť spolu s prílohami musí byť predložená do výberového konania zviazaná a zošitá šnúrou, pričom voľné konce šnúry žiadateľ prekryje nálepkou, ktorú opatrí podpisom a dátumom zviazania. Predmetné ustanovenie podmienok VK je v súlade s § 1 ods. 6 vyhlášky MZ SR č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že žiadosť má byť spolu s prílohami zviazaná a zošitá šnúrou, zaslaná na úrad v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii vo 2 vyhotoveniach.


2. Prosíme o informáciu tykajúcej sa vinkulácie peňažných prostriedkov v zmysle výzvy – podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Po telefonickej informácii, ktorú sme získali v štátnej pokladnici, v ktorej máme vedené účty, nám bolo oznámené nasledovné:
– V prípade vinkulácie peňažných prostriedkov je potrebné uviesť číslo účtu organizácie, v prospech ktorej sa má vinkulácia vykonať.
– Blokácia finančných prostriedkov – v tomto bode je možné predložiť iba potvrdenie štátnej pokladnice, že žiadateľ bude mať blokovanú výšku finančných prostriedkov.

Nakoľko vo výzve nie je uvedené číslo účtu, v prospech ktorého sa má vinkulácia vykonať, chceme vedieť, či je možné vykonať blokáciu finančných prostriedkov. 

V zmysle § 13 ods. 8 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov:

K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj  doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu; takýto doklad sa nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písmena a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 13 ods. 9 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov kritériom hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby je výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)].

V zmysle vyššie uvedeného je zrejmé, že zákon vyžaduje vinkulovanie finančných prostriedkov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Vinkulácia finančných prostriedkov sa vykoná v prospech bankového účtu vyhlasovateľa (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou):SK2281800000007000210907.

K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ o vydanie povolenia doloží aj  doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške uvedenej v Podmienkach výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.


3. Chcem sa informovať, kde budú dostupné Vaše odpovede na otázky všetkých záujemcov. Predpokladám, že v záujme zachovania rovnosti a zároveň s cieľom vyhnúť sa duplicitným otázkam, budete Vaše odpovede zverejňovať.

Prípadne je možné dohodnúť si stretnutie a nejasnosti v podmienkach výberového konania konzultovať osobne?

Za účelom zabezpečenia transparentnosti procesu výberového konania a rovnakého prístupu ku všetkým uchádzačom osobná konzultácia nie je možná. Otázky je možné zasielať elektronicky na mail: martina.migasova@udzs-sk.sk, otázky a odpovede budú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) www.udzs-sk.sk v časti Oznamy úradu. Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.


4. Na 1. strane podmienok sú uvedené platné všeobecne záväzné právne predpisy, na základe ktorých boli podmienky vypracované. Medzi týmito platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi však nie je uvedený zákon č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákonom č. 139/2019 Z. z. bol do zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov doplnený § 5, odsek 1, o odstavce q) až t), pričom odstavec r) kladie za povinnosť poskytovateľovi ZZS „mať záložný vrtuľník, ak ide o poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby“.

Musí žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia predložiť aj pre záložný vrtuľník požadované doklady v zmysle časti D. a F. podmienok výberového konania?

Povinnosť mať záložný vrtuľník v zmysle § 5 ods. 1 písm. r) zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov sa vzťahuje na poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.


5. Nariadenie Komisie (EU) č. 965/2012 v bode CAT.GEN.MPA. 120 „Spoločný jazyk“ nariaďuje, že „prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa všetci členovia posádky mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom“. Táto záležitosť nie je v podmienkach výberového konania vôbec riešená a v podmienkach nie je ani odvolanie na vyššie uvedené nariadenie. Poskytovateľ ZZS musí zabezpečiť vypracovanie požadovanej zdravotnej dokumentácie v jazyku, ktorému budú rozumieť všetci, ktorí s touto dokumentáciou prídu do styku. Posádky ambulancie musia vedieť komunikovať s pracovníkmi OS ZZS SR, s pracovníkmi všetkých základných zložiek IZS, s pacientom, so všetkými ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach v jazyku, ktorému budú všetci rozumieť.

Otázka: Musí žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, typ VZZS, preukázať, že posádky ambulancie VZZS /pilot, lekár, záchranár vrtuľníka/ sú schopní používať slovenský alebo český jazyk slovom a písmom? Ak áno, akým spôsobom?

Povinnosť prevádzkovateľa, zabezpečiť, aby sa všetci členovia posádky mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom“ v zmysle nariadenia (EÚ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 (ďalej len „nariadenie“) v bode CAT.GEN.MPA. 120 „Spoločný jazyk“ nemusí preukazovať žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v rámci výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Dodržiavať povinnosti uvedené v nariadení musí poskytovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.


6. V nadväznosti na Vami vyhlásené výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zverejnené podmienky predmetného výberového konania, si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie podmienok v časti A. Všeobecné informácie, bod A.2.2. Spôsob podávania žiadosti vrátane všetkých jej príloh v elektronickej forme, nakoľko nám nie je jasné, akým spôsobom máme zabezpečiť elektronicky podanú žiadosť proti jej prečítaniu, tak ako to je pri žiadosti podanej písomnou formou (A.2.1.3), ktorá na obálke má obsahovať upozornenie „Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS – NEOTVÁRAŤ“?

ÚPVS štandardne neumožňuje zabezpečiť elektronicky podanú žiadosť proti jej prečítaniu, preto sa povinnosť upozornenia  „Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS – NEOTVÁRAŤ“ vzťahuje len na žiadosť podanú písomnou formou.


7. Obraciam sa na Vás ohľadne výberového konania na prevádzkovanie ambul. záchrannej zdravotnej služby, ktoré vyhlásil úrad pre dohľad. K výberovému konaniu treba priložiť aj projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby. Ja by som potrebovala informáciu, akú má mať projekt úpravu (forma, veľkosť písma, riadkovanie a pod.).

Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby musí byť predložený v takej forme a s veľkosťou písma, riadkovaním, aby bol text dostatočne čitateľný.


8. V zákone o správnych poplatkoch absentuje informácia o výške poplatku za vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je potrebné tomu rozumieť tak, že správny poplatok za vydanie povolenia nebude vyrubený?

Úrad má právo v zmysle § 31 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z.  o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov vyberať úhradu za vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu (ďalej len „úhrada“). Výška úhrady bude určená vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. O výške úhrady bude úrad informovať na svojej webovej stránke www.udzs-sk.sk  v časti Oznamy úradu.


9. V časti D. Podmienok výberového konania sa požaduje predložiť alternatívne iba jeden z dokladov uvedených v bodoch a) až c) napriek tomu, že uvedené je v zrejmom rozpore s ustanovením § 13 ods. 8 písm. a) až c), ktorý vyžaduje kumulatívne predloženie týchto dokladov? 

Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v časti D. Materiálno-technické zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyhlasovateľ (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) zosúladil s ustanovením § 13 ods. 8 písm.a) až c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.). Oprava podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v časti D. Materiálno-technické zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby je uverejnená na webovej stránke vyhlasovateľa www.udzs-sk.sk v časti Oznamy úradu.


10. Je žiadateľ povinný preukazovať materiálno-technické zabezpečenie aj k záložnému vozidlu podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona 579/2004 Z. z.? 

V prípade predloženia dokladu o vlastníctve ambulancie je teda možné jednu záložnú ambulanciu použiť v troch žiadostiach, aby bol zachovaný počet 0,3 násobku celkového počtu vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby zaokrúhleného na celé číslo smerom nahor? Alebo je nevyhnutné pre každú žiadosť preukázať vlastníctvo k dvom samostatným ambulanciám? V prípade vinkulácie je postačujúce pre záložné vozidlo vinkulovať sumu 30.000.- EUR?

Povinnosť mať záložné vozidlo v zmysle § 5 ods. 1 m) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov sa vzťahuje na poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.


11. V súvislosti s vyhláseným výberovým konaním na vydanie povolení na prevádzku ambulancií RLP, RZP, RLP/MIJ a RZP "S" sa na Vás obraciam so žiadosťou o vysvetlenie, resp. o poskytnutie výkladu k otázke dokladovania "vinkulácie peňažných prostriedkov v peňažnom ústave".

Nemocnica je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, pričom sa má záujem prihlásiť do predmetného výberového konania, avšak doklad o vinkulácii bude vystavovať peňažný ústav, v ktorom má účet vedený samosprávny kraj. Moja otázka spočíva v tom, že či máme pod pojmom vinkulácia rozumieť rezervovanie finančných prostriedkov v zodpovedajúcom objeme na účte žiadateľa, resp. v tomto prípade na účte zriaďovateľa žiadateľa, alebo je potrebné dokladovať, že tieto finančné prostriedky boli už aj prevedené na účet budúceho dodávateľa sanitných vozidiel, kde sú vinkulované pre prípad úspechu žiadateľa vo vyhlásenom výberovom konaní na prevádzku ambulancií RLP, RZP, RLP/MIJ a RZP "S".

Mohli by ste mi prosím čím skôr zaslať vysvetlenie, akú formu vinkulácie bude ÚDZS akceptovať pri vyhodnocovaní žiadostí?

V zmysle § 13 ods. 8 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.") žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby priloží doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky,  vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu; takýto doklad sa nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písmena a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu.

Zákon č. 578/2004 Z. z. ani podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nestanovujú, aký druh vinkulácie má žiadateľ použiť. Samotný výber druhu vinkulácie je na rozhodnutí žiadateľa a je jeho zodpovednosťou.


12. Na základe vyhláseného výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS zo dňa 14.06.2019 máme otázku k časti B. žiadosti o vydanie povolenia:

"Právnická osoba – žiadateľ v žiadosti uvedie: …miesto trvalého pobytu štatutárneho zástupcu, miesto trvalého pobytu odborného zástupcu, údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu…" Je potrebné k týmto údajom doložiť aj potvrdenia o trvalom pobyte, štátnom občianstve a zápise do registra (komory), alebo postačuje to len uviesť v žiadosti?

Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v časti B. Žiadosť o vydanie povolenia bod B.2.2 uvádza, ktoré doklady musí žiadateľ (právnická osoba) k žiadosti o vydanie povolenia doručiť.


13. Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o informáciu týkajúcu sa Projektu stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby. V časti E v bode a) je napísané, že žiadateľ musí predložiť projekt, kde musí definovať rozvoj záchrannej zdravotnej služby na obdobie šiestich rokov. Keď budeme podávať žiadosť v roku 2019 a starú licenciu máme platnú do septembra 2020 máme projekt zadefinovať na obdobie 2020-2025 alebo 2021-2026? Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď.

Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby má zadefinovať rozvoj záchrannej zdravotnej služby na obdobie 6 rokov, na ktoré bude vydané povolenie.


14. Dobrý deň dovoľte mi prosím zaslať dve otázky týkajúce sa výberového konania na ambulancie ZZS.
b) Podmienky výberového konania v časti F vyžadujú vinkuláciu peňažných prostriedkov v určitej minimálnej výške „bez DPH“. Nerozumieme, čo to znamená vo vzťahu k vinkulácii určitej sumy peňažných prostriedkov na bankovom účte, keďže táto suma nie je odplatou za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Mohli by ste, prosím, objasniť, význam textu „bez DPH“? Konkrétne, existujú vzhľadom na tento text nejaké podmienky, za akých by minimálna požadovaná suma vinkulovaných peňažných prostriedkov bola vyššia ako 100.000,- Eur, resp. 3.000.000,- Eur?

Vinkulácia peňažných prostriedkov je minimálne vo výške 100.000 Eur na nákup jedného dopravného prostriedku na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby typu RLP, RZP, RLP/MIJ, RZP „S“ a minimálne vo výške 3.000.000 Eur na nákup jedného dopravného prostriedku na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.


15. Zasielam moju druhú otázku týkajúcu sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 na tejto stránke, ktorá sa týka vinkulácie peňažných prostriedkov. Dotazovateľ v otázke poukazuje na terminológiu štátnej pokladnice rozlišujúcu vinkuláciu (v prospech určitého tretieho subjektu) od blokácie (bez určenia tretieho subjektu) peňažných prostriedkov a pýta sa, či teda môže použiť aj blokáciu. Úrad v odpovedi, vychádzajúc zo znenia zákona, vyžaduje vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa. Na úvod našej otázky chceme dať do pozornosti, že napríklad terminológia komerčných bank je často odlišná od uvedenej terminológie štátnej pokladnice – aj (1) viazanie peňažných prostriedkov na bankovom účte v prospech určitého tretieho subjektu aj (2) ich viazanie bez určenia takéhoto tretieho subjektu sú dva druhy vinkulácie peňažných prostriedkov. Znamená to teda (ako sa zdá podľa odpovede úradu k otázke č. 2), že podľa podmienok výberového konania nemôžeme použiť druhý druh vinkulácie v komerčnej banke, a to napriek tomu, že (i) zákon nerozlišuje, ktorý z týchto dvoch druhov vinkulácie má žiadateľ o povolenie použiť, (ii) vyhlásené podmienky výberového konania (ktoré v dotknutej časti zatiaľ neboli zmenené) smerujú skôr k použitiu druhého druhu vinkulácie (keďže hovoria iba o uvoľnení vinkulácie, a nie o uvoľnení v prospech vyhlasovateľa alebo iného subjektu) a (iii) účel zákona (ak si to dovolíme posúdiť) smeruje tiež skôr k použitiu druhého druhu vinkulácie (ak je žiadateľovi udelené povolenie, ten potrebuje uvoľnené peňažné prostriedky čo najskôr použiť na účely obstarania nákupu materiálno-technického vybavenia, takže ich uvoľnenie v prospech úradu proces takéhoto obstarania iba zdrží a skomplikuje; ak bude naopak jeho žiadosť zamietnutá alebo z výberového konania odstúpi, už vôbec nerozumieme dôvodu, prečo by peňažné prostriedky určené na obstaranie materiálno-technického vybavenia mali byť uvoľnené v prospech úradu)? Ak by žiadateľ naozaj musel použiť iba vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, potom sa chceme opýtať, za akých podmienok úrad uvoľní tieto peňažné prostriedky zo svojho bankového účtu po tom, ako (a) žiadateľ získa povolenie, (b) žiadosť o povolenie bude žiadateľovi zamietnutá a (c) žiadateľ z výberového konania odstúpi?

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ani podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nestanovujú, aký druh vinkulácie má žiadateľ použiť. Samotný výber druhu vinkulácie je na rozhodnutí žiadateľa a je jeho zodpovednosťou. Otázka č. 2 a odpoveď vyhlasovateľa (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) sa týkala Štátnej pokladnice.


16. Pre vylúčenie pochybností teda dobre rozumiem, že z odpovede na zverejnenú otázku č. 10 vyplýva, že záložná ambulancia sa v žiadosti nedokladuje? Je to povinnosť poskytovateľa zabezpečiť ju až po získaní povolenia?

Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov definuje pojem poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, na ktorého sa vzťahujú povinnosti v zmysle § 5.


17. Ak žiadateľ predloží podľa § 13 ods. 8 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení  s  § 1  ods. 2  výhlášky  č. 89/2013 Z. z. doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, podľa ktorej sa prenájom končí  prevodom  ambulancie záchranne zdravotnej služby do  vlastníctva  žiadateľa  o  povolenie  v  takom  počte,  že počet  ambulancíí ZZS zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej  služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu, je aj vtedy povinný predložiť podľa § 13 ods. 8 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s § 1 ods. 2 výhlášky č. 89/2013 Z. z. zmluvu o budúcej kúpe alebo inom  prevode  ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie?

Vyhlasovateľ  (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) upozorňuje žiadateľov, že nie je oprávnený vykladať ustanovenia jednotlivých právnych predpisov. Gestorom zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.


18. Prosím vás, chcela by som sa opýtať ohľadom personálneho zabezpečenia pre posádky rýchlej zdravotnej služby bez lekára. Na pozíciu vodiča sanitného vozidla. Čo treba dokladovať k vodičom?A aké vzdelanie musí spĺňať vodič sanitného vozidla?  vodič pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby Podla vyhlášky 30 z roku 2006 1. zdravotnícky pracovník sestra2) so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť alebo sestra najmenej s trojročnou praxou v ústavnom zdravotníckom zariadení zaradená do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť, ktorý je zároveň vodičom a je vyškolený v riadení pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby, alebo 2. vodič, ktorý má 21 a viac rokov a je vyškolený v riadení pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby a preškoľovaný v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou. Je tam nejaká novelizácia alebo platí to tak ako toto?

Podrobnosti o personálnom vybavení jednotlivých typov  ambulancií záchrannej zdravotnej služby sú uvedené v Prílohe č. 3 Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení.


19. Prosím o upresnenie informácie v časti A.2.1.5 podmienok Výberového konania: Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie žiadosti do výberového konania v prípade doručovania poštou je deň podania zásielky na poštovú prepravu. Žiadosť, ktorá príde po stanovenej lehote, nebude zaradená do výberového konania. Je teda významný deň podania zásielky na poštovú prepravu? Z druhej vety totiž nie je zrejmé, aká je stanovená lehota na doručenie ÚDZS, po ktorej už nebudú žiadosti do výberového konania zaradené.

Z podmienok  výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby časť A Všeobecné informácie A 2.1.5 je zrejmé, že rozhodujúcim dátumom pre zaradenie žiadosti do výberového konania v prípade doručovania poštou je deň podania zásielky na poštovú prepravu.


20. Dobrý deň, prosím vás, chceli by sme sa opýtať ohľadom projektu zzs, bod e) f) Technické a servisné zázemie. Mohli by ste nám bližšie konkretizovať, čo sa tam vyžaduje?

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „vyhláška“) nešpecifikuje, čo má byť uvedené v jednotlivých častiach Projektu stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby v zmysle § 1 ods. 4 vyhlášky. S poukazom na uvedené, je preto na samotnom žiadateľovi čo v Projekte stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby uvedie.


21. Na základe vyhlásenia súťaže  pre poskytovateľov RZP, RLZP Vás veľmi pekne prosím o informáciu, či technické preukazy, príp. občianske preukazy, príp. aj iné doklady musia byť úradne overené.

Z Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby časť A Všeobecné informácie A 2.1.2 je zrejmé, že prílohy k žiadosti žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.


22. Dobrý deň, dnes sme Vám na úrad zaslali  zásielky so žiadosťami  na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v 2 rovnopisoch. Každá zásielka vážila cez 2 kg a na pošte nám povedali, že zásielku na 2 kg nevedia doručiť ako list (teda ani doporučene s doručenkou), ale len ako balík alebo kuriérom bez doručenky, ale so zaslaním informácie o doručení na email. Tak sme sa rozhodli pre doručenie kuriérom a zaslaním na náš email informácie o doručení. Je tento spôsob zaslania žiadostí správny? Vzhľadom na váhu zásielok sme inú možnosť nemali.

V prípade, ak hmotnosť zásielky nedovoľuje zaslanie žiadosti doporučene, žiadateľ musí zvoliť takú formu doručenia, aby mohol hodnoverne preukázať deň podania zásielky na poštovú prepravu, v prípade potreby aj deň doručenia zásielky vyhlasovateľovi (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).


23. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na webovej stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré stýkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť iba vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, za akých podmienok úrad uvoľní tieto peňažné prostriedky zo svojho bankového účtu po tom, ako (a) žiadateľ získa povolenie, (b) žiadosť o povolenie bude žiadateľovi zamietnutá a (c) žiadateľ z výberového konania odstúpi?

Vinkulované peňažné prostriedky na účte vyhlasovateľa (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) sa uvoľnia po tom ako žiadateľ:

a. získa povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

b. žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby bude žiadateľovi zamietnutá, 

c. žiadateľ z výberového konania odstúpi.


24. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, na základe akých podmienok alebo dokumentov úrad uvoľní tieto peňažné prostriedky?

Vinkulované peňažné prostriedky na účte vyhlasovateľa (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) sa uvoľnia ak bude žiadateľovi:

a) vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby,

b) žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zamietnutá,

(c) žiadateľ z výberového konania odstúpi.


25. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, do koľkých kalendárnych alebo pracovných dní úrad uvoľní vinkulované peňažné prostriedky žiadateľovi?

Úrad sa bude snažiť čím skôr uvoľniť vinkulované finančné prostriedky na účte vyhlasovateľa (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) žiadateľovi o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „žiadateľ“) od:

a. vydania rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby,

b. vydania rozhodnutia o zamietnutí jeho žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

c. od doručenia vyhlasovateľovi oznámenia žiadateľa o odstúpení z výberového konania.


26. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke alebo Štátnej pokladnici zrealizoval vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, plánuje vyhlasovateľ na základe poskytnutej vinkulácie zrealizovať obstaranie vozidiel alebo vrtuľníkov pre vybraných žiadateľov ?

Nie.


27. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, na základe akých podmienok alebo dokumentov úrad uvoľní tieto peňažné prostriedky?

Na otázku sme už odpovedali.


28. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, na ako dlhé obdobie je potrebné zriadiť vinkuláciu?

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ani podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nestanovujú, na aké dlhé obdobie je potrebné zriadiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky.


29. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, na aký presný termín (od kedy – do kedy) je potrebné zriadiť vinkuláciu, nakoľko tento údaj vyžaduje banka a taktiež pobočka zahraničnej banky v SR?

Žiadateľ je povinný doložiť už k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ani podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nestanovujú, dokedy je potrebné zriadiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky.  


30. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, na aký účet vyhlasovateľa má byť uvedená vinkulácia zrealizovaná nakoľko v odpovedi na otázku č. 15 ste uviedli, že odpoveď č.2 sa týkala Štátnej pokladnice?

Vinkulácia finančných prostriedkov, zrealizovaná v Štátnej pokladnici aj v komerčnej banke  sa vykoná v prospech bankového účtu vyhlasovateľa (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou): SK2281800000007000210907.


31. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, bude úrad pri vyhodnocovaní žiadostí akceptovať blokáciu finančných prostriedkov prípadne iný dokument, z ktorého je zrejmý peňažný záväzok žiadateľa o vinkulácii finančných prostriedkov v prospech vyhlasovateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky?

V zmysle § 13 ods. 9 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov kritériom hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby je výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)]. V zmysle uvedeného je zrejmé, že zákon vyžaduje vinkulovanie finančných prostriedkov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.


32. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na otázku č. 2 a č. 15 a súvisiace odpovede na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa týkajú vinkulácie peňažných prostriedkov: Ak by žiadateľ, ktorý je majiteľom účtu v komerčnej banke a nie v Štátnej pokladnici musel použiť vinkuláciu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu vyhlasovateľa, bude úrad pri vyhodnocovaní žiadostí akceptovať blokáciu finančných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky?

V zmysle § 13 ods. 9 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov kritériom hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby je výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)]. V zmysle uvedeného je zrejmé, že zákon vyžaduje vinkulovanie finančných prostriedkov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.


33. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č. 11 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Zákon č. 578/2004 Z. z. ani podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nestanovujú, aký druh vinkulácie má žiadateľ použiť. Samotný výber druhu vinkulácie je na rozhodnutí žiadateľa a je jeho zodpovednosťou.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať, či úrad disponuje internou smernicou, interným výkladom, interným nariadením alebo akýmkoľvek iným dokumentom, ktorým sa bude riadiť pri vyhodnocovaní žiadostí a splnení Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019? V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje ktorýmkoľvek z horeuvedených dokumentov, žiadame o ich zverejnenie.

Výberová komisia pri vyhodnocovaní žiadostí bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, Štatútom a Rokovacím poriadkom.


34. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č. 3 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať, či úrad ku 12.7.2019 zriadil komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS?

Vyhlasovateľ  (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)  zriadil na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby dve komisie:

1. Výberová komisia na vyhodnocovanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, pre určené sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby a jeho zásahového územie.

2. Výberová komisia na vyhodnocovanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, pre určené sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby a jeho zásahového územie.


35. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č.3 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať, kedy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zriadi komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS?

Na otázku sme už odpovedali.


36. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č. 3 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať, koľko členov vrátane predsedu komisie má alebo budem mať komisia, ktorú Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zriadil alebo zriadi, ktorá jediná je alebo bude oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS?

Každá výberová komisia má 5 členov.


37. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č. 3 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať na podrobnosti o členstve v komisii, zániku funkcie člena komisie a pravidlá voľby predsedu komisie, ktoré podľa platnej legislatívy má upraviť štatút, ktorý vydá Úrad pre dohľad. V tejto otázke sa pýtame na štatút a obsah samotného štatútu komisie, ktorú Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zriadil alebo zriadi, ktorá jediná je alebo bude oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS.

V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje štatútom (hore uvedenej komisie, ktorý má na základe platnej legislatívy vydať žiadame o jeho zverejnenie v plnom znení.

V prípade, ak Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude doručená žiadosť o poskytnutie informácie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou túto žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vybaví.


38. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č. 3 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať na podrobnosti o rokovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach, ktoré podľa platnej legislatívy upraví rokovací poriadok, ktorý vydá Úrad pre dohľad. V tejto otázke sa pýtame na rokovací poriadok a obsah rokovacieho poriadku komisie, ktorú Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zriadil alebo zriadi, ktorá jediná je alebo bude oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS. V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje rokovacím poriadkom (hore uvedenej komisie), ktorý má na základe platnej legislatívy vydať žiadame o jeho zverejnenie v plnom znení.

V prípade, že Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude doručená žiadosť o poskytnutie informácie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou túto žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vybaví.


39. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č. 3 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať na výberové a vyhodnocovacie kritériá pri výbere a vymenovaní členov komisie, ktorých podľa platnej legislatívy vymenúva predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom môže vymenovať len odborne spôsobilé osoby. V tejto otázke sa pýtame na súbor výberových a vyhodnocovacích kritérií na členov komisie, ktorú Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zriadil alebo zriadi, ktorá jediná je alebo bude oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS. V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje rokovacím poriadkom (hore uvedenej komisie), ktorý má na základe platnej legislatívy vydať žiadame o jeho zverejnenie v plnom znení.

Výberová komisia pri vyhodnocovaní žiadostí bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, Štatútom a Rokovacím poriadkom.


40. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č. 3 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Upozorňujeme žiadateľov na tú skutočnosť, že na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zriaďuje úrad komisiu, ktorá jediná je oprávnená posúdiť, či žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia.” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať či úrad disponuje internou smernicou, interným výkladom, interným nariadením alebo akýmkoľkek iným dokumentom, ktorým sa bude riadiť pri vyhodnocovaní žiadostí a splnení Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019. V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje, ktorýmkoľvek z horeuvedených dokumentov žiadame o ich zverejnenie.

Na otázku sme už odpovedali.


41. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS pričom na prvej strane Podmienok výberového konania sú uvedené platné všeobecne záväzné právne predpisy, na základe ktorých boli podmienky vypracované. Medzi týmito platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi však nie je uvedený zákon č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákonom č. 139/2019 Z. z. bol do zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov doplnený v § 12 odsek 4 znie: Úrad pre dohľad vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 11 ods. 3) fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a), a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a a) je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, b) úspešne absolvuje výberové konanie a získa najvyšší počet bodov (§ 14 ods. 10).“. V súvislosti s hore uvedenou citáciou hore uvedených platných všeobecne záväzných právnych predpisov sa chceme opýtať, či úrad disponuje internou smernicou, interným výkladom, interným nariadením alebo akýmkoľvek iným dokumentom, ktorým sa bude riadiť pri vyhodnocovaní žiadostí – prideľovaní počtu bodov a splnení Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019. V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje, ktorýmkoľvek z horeuvedených dokumentov žiadame o ich zverejnenie.

Výberová komisia pri vyhodnocovaní žiadostí bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, Štatútom a Rokovacím poriadkom.


42. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS pričom na prvej strane Podmienok výberového konania sú uvedené platné všeobecne záväzné právne predpisy, na základe ktorých boli podmienky vypracované. V znení platnej legislatívy kritériá hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 8 sú: a) personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, b) materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, c) výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)], d) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby. V súvislosti s hore uvedenou citáciou platných všeobecne záväzných právnych predpisov sa chceme opýtať, či úrad disponuje internou smernicou, interným výkladom, interným nariadením alebo akýmkoľvek iným dokumentom, ktorým sa bude riadiť pri vyhodnocovaní žiadostí podľa kritérií hodnotenia žiadostí uvedených v citácii vyššie podľa písmen a), b), c) a d). a to v akom konkrétnom váhovom alebo bodovom rozložení medzi jednotlivými kritériami hodnotenia žiadostí na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019. V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje, ktorýmkoľvek z horeuvedených dokumentov žiadame o ich zverejnenie v plnom znení.

Výberová komisia pri vyhodnocovaní žiadostí bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, Štatútom a Rokovacím poriadkom.


43. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS a dovoľujeme si nadviazať na odpoveď úradu na otázku č.17 uverejnenú na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorej uvádzate: “Vyhlasovateľ (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) upozorňuje žiadateľov, že nie je oprávnený vykladať ustanovenia jednotlivých právnych predpisov. Gestorom zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. ” V súvislosti s hore uvedenou odpoveďou úradu sa chceme opýtať, či úrad disponuje internou smernicou, interným výkladom, interným nariadením, právnym výkladom, právnym stanoviskom alebo akýmkoľvek iným dokumentom, ktorým sa bude riadiť pri vyhodnocovaní žiadostí a splnení Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a následne upravil v dokumente uverejnenom na web stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ktorom uvádzate: “Upravené znenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby: D. Materiálno-technické zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, K žiadosti žiadateľ predloží (§ 13 ods. 8 písm. a) až d) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s § 1 ods. 2 vyhlášky č. 89/2013 Z. z.):…” V prípade, že úrad ku 12.7.2019 disponuje, ktorýmkoľvek z horeuvedených dokumentov žiadame o ich zverejnenie v plnom znení.

Výberová komisia pri vyhodnocovaní žiadostí bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, Štatútom a Rokovacím poriadkom.


44. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS, pričom na prvej strane Podmienok výberového konania sú uvedené platné všeobecne záväzné právne predpisy, na základe ktorých boli podmienky vypracované. Medzi týmito platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi však nie je uvedený zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti sa chceme spýtať či sa výberové konanie alebo časti tohto výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 riadia aj zákonom č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní?

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa nespravuje zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.


45. Obraciame sa na Vás s otázkou o vysvetlenie, resp. spresnenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal dňa 14.06.2019 a dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k otázke týkajúcej sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS, pričom na prvej strane Podmienok výberového konania sú uvedené platné všeobecne záväzné právne predpisy, na základe ktorých boli podmienky vypracované. Medzi týmito platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi však nie je uvedený zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti sa chceme spýtať na základe akej platnej legislatívy Slovenskej republiky bola žiadateľom v bode A.10 Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS odopretá možnosť podať námietky resp. žiadosť o nápravu?

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa nespravuje zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.


46. Kedy a kde budú známe (zverejnené) vysledky výberového konania  na prevádzkovanie ambulancie ZZS?

Výsledky výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa žiadatelia dozvedia z rozhodnutia o vydaní povolenia (uspešní žiadatelia) alebo rozhodnutia o zamietnutí žiadosti (neúspešní žiadatelia), ktoré im budú po rozhodnutí výberovej komisie doručené. 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020