Kategórie
Aktuality

Úrad víta zmenu v prístupe k hospicom a apeluje na adekvátne financovanie týchto spoločensky dôležitých zariadení

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe vykonaných kontrol vyzval koncom januára zdravotné poisťovne, aby prehodnotili finančné limity a rôzne obmedzenia, ktorými obchádzali zvýšené regulované ceny v hospicoch, mobilných hospicoch a domoch ošetrovateľskej starostlivosti, a tým sťažovali nevyliečiteľne chorým a umierajúcim prístup k tejto špecifickej zdravotnej starostlivosti.

Úrad počas týchto dohľadov zistil, že v niektorých prípadoch boli zvýšené regulované ceny do zmlúv s týmito zdravotníckymi zariadeniami premietnuté s časovým oneskorením. Problematické bolo aj stanovenie finančných limitov, rozpočtov či rozsahov, nad rámec ktorých výkony neboli hradené vôbec alebo úhrady boli znížené (prepočítané nižším koeficientom).

Úrad v tejto súvislosti víta, že aj na základe jeho apelu nastala pozitívna zmena a zdravotná poisťovňa Union s účinnosťou od 1. 2. 2024 zrušila limitujúce finančné rozsahy pre tieto zariadenia a zaviedla tzv. bezlimitné prostredie. To znamená, že zdravotná poisťovňa Union uhradí tento typ zdravotnej starostlivosti v zásade každému pacientovi, ktorý to bude potrebovať.

 „Som rád, že na pozitívnu zmenu niekedy stačí len dobre mienené upozornenie a netreba hneď meniť zákony a písané pravidlá. Zdravotná poisťovňa Union vytvorila správny precedens. Verím, že sa k nej pripoja aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera. Na druhej strane je dôležité, aby aj príslušné zdravotnícke zariadenia postupovali voči zdravotným poisťovniam férovo a nechali si preplácať len tie výkony, ktoré naozaj zrealizovali a dajú sa považovať za oprávnené náklady,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Úrad v tejto súvislosti pripomína článok 8. Charty práv pacienta, ktorú vláda prijala 11. 4. 2001:

  1. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu choroby na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich.
  2. Nevyliečiteľne chorý a umierajúci pacient má právo na humánnu starostlivosť.
  3. Pacient má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania.
  4. Pacient má právo na dôstojné umieranie.
  5. Pacient má právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím diagnostických a liečebných výkonov. Ak pacient napriek náležitému vysvetleniu odmieta potrebnú zdravotnú starostlivosť, lekár si od neho vyžiada vyjadrenie o jeho odmietnutí v písomnej alebo v inak preukázateľnej forme.

Úrad zastáva názor, že úhrady tejto dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti by mali byť celospoločenskou prioritou. Súčasne si uvedomuje aj potrebu správneho nastavenia pravidiel pre tento typ starostlivosti. Úrad sa preto tejto téme intenzívne venuje a na základe podnetov podávateľov v súčasnosti vykonáva v zdravotných poisťovniach v tejto spoločensky dôležitej oblasti ďalšie dohľady. O ich výsledku bude následne informovať verejnosť.

Publikované: 17. apríla 2024
Naposledy upravené: 17. apríla 2024

Kategórie
Aktuality

Zdravotné poisťovne vlani uhradili svojim poistencom benefity za viac ako 60 miliónov eur, výdavky na benefity každoročne stúpajú

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe predložených údajov vyhodnotil výdavky na finančné benefity poistencov v roku 2023 vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Išlo najmä o rôzne finančné príspevky na zubné ošetrenia, lieky, očné vyšetrenia, očné zdravotnícke pomôcky, preventívne programy a očkovanie, pomôcky pre diabetikov, tehotné ženy, matky a deti.

V roku 2023 uhradili zdravotné poisťovne svojim poistencom benefity v celkovej výške 60,8 mil. eur. Len na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu vynaložili všetky zdravotné poisťovne celkovo sumu 45,8 mil. eur, čo predstavovalo 75 % z celkových výdavkov na benefity za rok 2023. Ďalšími najrozšírenejšími benefitmi v roku 2023 boli príspevky na lieky v celkovej sume takmer 5,5 mil. eur a očné vyšetrenia, resp. očné zdravotné pomôcky v celkovej sume 4,5 mil. eur.

Zdravotná poisťovňa Benefity 2023 (suma v eur)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 28 642 729
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 20 392 687
Union zdravotná poisťovňa, a. s. 11 806 065
SPOLU 60 841 481

Benefity zohrávajú významnú úlohu aj v rámci prepoisťovacej kampane jednotlivých zdravotných poisťovní a sú marketingovým nástrojom na získavanie nových poistencov.

Úrad poukazuje na stúpajúci trend využívania a preplácania týchto benefitov, a to u každej zdravotnej poisťovni. Kým v roku 2021 vynaložili všetky zdravotné poisťovne na benefity sumu takmer 29 mil. eur a v roku 2022 sumu viac ako 44 mil. eur, tak v roku 2023 to bolo už viac ako 60 mil. eur. V týchto prípadoch ide o úhrady z verejného zdravotného poistenia.

Úrad preto apeluje na zdravotné poisťovne, aby príspevky a úhrady týchto benefitov boli z pohľadu efektivity a účelnosti takýchto výdavkov zamerané na podporu prevencie a zdravého spôsobu života, čo z dlhodobého hľadiska bude mať pozitívny efekt nielen na dodatočnú úsporu vo forme nižších nákladov na zdravotnú starostlivosť, ale najmä na zdravie samotných poistencov/pacientov.

„Vzhľadom na to, že na benefity zdravotných poisťovní sa skladajú všetci poistenci, ale reálne ich využíva len časť z nich, je tu legitímna otázka, či by sa nemali nastaviť pravidlá tak, aby boli odmeňovaní všetci poistenci, ktorí vedú zdravý spôsob života a nevyužívajú zdravotnú starostlivosť,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič. Ľudí podľa jeho slov treba motivovať žiť zdravo, čo sa vráti Slovensku v podobe menšieho tlaku na rast nákladov v zdravotníctve.

Publikované: 15. apríla 2024
Naposledy upravené: 15. apríla 2024

Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 7. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za február 2024, novelizované MU 5/10/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a MU 4/3/2016 k elektronickým chybovým protokolom zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Publikované: 10. apríla 2024
Naposledy upravené: 10. apríla 2024


Kategórie
Aktuality

Takmer 19 % podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti bolo vlani opodstatnených

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v roku 2023 prijal 1 691 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z predchádzajúcich rokov bolo prenesených (nedoriešených) 442 podaní. K 31. 12. 2023 tak úrad riešil celkom 2 133 podaní. Vyriešených bolo 1 637 z nich, čo predstavuje takmer 77 %.

Nie všetky doručené podania však bolo možné kvalifikovať ako podnety a riešiť ich postupom výkonu dohľadu podľa ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Jednoducho povedané – nie všetky podania doručené úradu môžu byť riešené ako podnety. V minulom roku úrad výkonom dohľadu riešil celkovo 679 podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 126 podnetov opodstatnených, 544 neopodstatnených a 9 podnetov odložil ad acta. Miera opodstatnenosti podnetov predstavovala za minulý rok takmer 19 %.

Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2023 na úrovni 24 týždňov, teda v základnej zákonnej lehote na ukončenie výkonu dohľadu, ktorá je stanovená na 9 mesiacov. Od 1. 1. 2023 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon č. 581/2004 Z. z. Jednou z jeho zásadných zmien je, že od vydania poverenia pre prizvanú osobu (napr. konzultanta alebo znalca) až do doručenia posudku, stanoviska alebo odborného vyjadrenia prizvanou osobou, lehota neplynie. Úrad ďalej môže odmietnuť podnet, ak k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti malo dôjsť viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu, podávateľovi tiež bude možné poskytovať rozšírenú odpoveď. Od týchto zmien úrad očakáva najmä zníženie počtu dohľadov a zároveň elimináciu možných predĺžení lehôt výkonov dohľadov, keďže lehota na ich ukončenie bude spočívať v čase vypracovávania odborného stanoviska či znaleckého posudku zo strany prizvanej osoby. Za rok 2023 úrad prizval k výkonu dohľadu 11 znalcov.

Vyššie uvedené štatistiky sú súčasťou zverejnenej databázy, ktorá zahŕňa všetky podnety na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za predchádzajúci kalendárny rok. Formu a štruktúru uvedených údajov určilo a zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webovom sídle.

V priebehu kalendárneho roku 2023 úrad uložil spolu 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Celková výška finančných pokút predstavovala 86 850 eur (bez ohľadu na kritérium nadobudnutia právoplatnosti prvostupňového rozhodnutia v roku 2023).

Cieľom sumarizovania a následného zverejňovania informácií o konkrétnych pochybeniach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je preventívne pôsobiť na odbornú verejnosť a eliminovať tým možné pochybenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. V databáze sú obsiahnuté všetky pochybenia zistené v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti týkajúce sa diagnostického postupu, nedostatočnosti vykonaných vyšetrení, resp. opomenutie ich realizácie, nedostatočnosti sledovania pacienta, odberu anamnézy, zhodnotenia stavu pacienta či časového faktoru podanej liečby a v neposlednom rade aj zistených pochybení pri vedení zdravotnej dokumentácie.

Úrad pozitívne vníma uskutočňovanie odborných seminárov a školení pre zamestnancov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Chvályhodné je aj zavádzanie nových vnútorných usmernení, predpisov, ale aj konkrétnych formulárov, ktoré sa následne stávajú súčasťami zdravotnej dokumentácie a zlepšujú celkový prehľad o stave pacienta a jeho liečbe.

Úrad pravidelne zverejňuje informácie o dohľadoch vo vzťahu k poskytnutej zdravotnej starostlivosti, zdravotnému poisteniu a uložených sankciách v správach o činnosti úradu.

Z dôvodu edukácie a preventívneho pôsobenia úrad pravidelne zverejňuje aj kazuistiky, ktoré predstavujú vybrané medicínske prípady riešené úradom a spracované do publikácie.

Publikované:
Naposledy upravené: 27. marca 2024