Kategórie
Aktuality

V oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti bolo vlani 15 % opodstatnených podnetov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v roku 2022 riešil celkovo 2 451 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Vyriešených bolo 2 012, čo predstavuje 82,09 percenta.

Úrad v priebehu roku 2022 prijal 1 832 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti; z predchádzajúcich rokov bolo prenesených, teda nedoriešených 619 podaní. Ku koncu minulého roka tak zostalo v procese riešenia ešte 439 podaní.

V tejto súvislosti treba uviesť, že nie všetky podania bolo možné kvalifikovať ako podnety a riešiť ich postupom výkonu dohľadu podľa ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V minulom roku úrad výkonom dohľadu riešil celkovo 986 podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 153 podnetov opodstatnených, 816 podnetov neopodstatnených a 17 podnetov odložil ad acta. Miera opodstatnenosti podnetov predstavovala za minulý rok 15,5 percenta.

Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2022 na úrovni 30 týždňov, teda v základnej zákonnej lehote na ukončenie výkonu dohľadu, ktorá je stanovená na 9 mesiacov. Tieto údaje sú súčasťou zverejnenej databázy, ktorá zahŕňa všetky podnety na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za predchádzajúci kalendárny rok. Formu a štruktúru uvedených údajov určilo a zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webovom sídle.

V ojedinelých prípadoch, akým je skupina spoločností iClinic, boli zistené pochybenia tak závažné a opakované, bez indície nápravy zistených nedostatkov, že úrad podal trestné oznámenie z dôvodu podozrenia na spáchanie trestného činu ublíženia na zdraví, falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie a podvodu.

V priebehu kalendárneho roku 2022 úrad uložil spolu 85 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dôvodom je, že úrad uprednostňuje skôr ukladanie nápravných opatrení za účelom odstránenia vzniknutých nedostatkov pred finančnými sankciami.

Za rok 2022 úrad prizval k výkonu dohľadu 37 znalcov. Pokles v početnosti oslovovaných znalcov v porovnaní s rokom 2021 je zapríčinený znenou legislatívy. Tá obligatórnu povinnosť úradu prizývať znalca v prípade prešetrovania podnetu spojeného s úmrtím pacienta zmenila na fakultatívnu možnosť.

Cieľom sumarizovania a následného zverejňovania informácií o konkrétnych pochybeniach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je preventívne pôsobiť na odbornú verejnosť a eliminovať tým možné pochybenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. V databáze sú obsiahnuté všetky pochybenia zistené v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti, týkajúce sa tak diagnostického postupu, nedostatočnosti vykonaných vyšetrení, resp. opomenutie ich realizácie, nedostatočnosti sledovania pacienta, odberu anamnézy, zhodnotenia stavu pacienta či časového faktoru podanej liečby a v neposlednom rade aj zistených pochybení pri vedení zdravotnej dokumentácie.

Akcent úradu na ukladanie nápravných opatrení pred finančnými sankciami viedol k tomu, že oproti minulým rokom bola pestrejšia aj skladba prijatých opatrení zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Úrad pozitívne vníma uskutočňovanie odborných seminárov a školení pre zamestnancov. Chvályhodné je aj zavádzanie nových vnútorných usmernení, predpisov, ale aj konkrétnych formulárov, ktoré sa následne stávajú súčasťami zdravotnej dokumentácie a zlepšujú celkový prehľad o stave pacienta a jeho liečbe.

Všetky vyššie spomínané údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu.

Úrad pravidelne zverejňuje informácie o dohľadoch vo vzťahu k poskytnutej zdravotnej starostlivosti, zdravotnému poisteniu a uložených sankciách v správach o činnosti úradu.

Z dôvodu edukácie a preventívneho pôsobenia úrad pravidelne zverejňuje aj kazuistiky, ktoré predstavujú vybrané medicínske prípady riešené úradom a spracované do publikácie.

Publikované: 31. marca 2023
Naposledy upravené: 31. marca 2023