Štatistické údaje za podania riešené výkonom dohľadu

Novelou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pribudla úradu povinnosť zverejňovať za každý kalendárny rok na svojom webovom sídle údaje o všetkých podnetoch na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, zisteniach uvedených v predbežnom protokole a záverečnom protokole bez uvedenia osobných údajov osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené, konkrétnych porušeniach ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a s uvedením konkrétnych porušení vo vedení zdravotnej dokumentácie, ak sa výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou týka nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov, prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov zistených skutočnostiach, vyhodnotení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a uložených pokutách.

Štatistické údaje za podania riešené výkonom dohľadu za rok 2022:

A. Štatistické údaje za podania riešené výkonom dohľadu za rok 2022 (pdf, 640 kB)

B. Zistené porušenia vo vedení zdravotnej dokumentácie (pdf, 533 kB)

C. Zistené pochybenia pri poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (pdf, 594 kB)

D. Najčastejšie uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (pdf, 185 kB)

E. Najčastejšie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (pdf, 406 kB)

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (pdf, 488 kB)


Štatistické údaje za podania riešené výkonom dohľadu za rok 2021:

Formu a štruktúru údajov určilo a zverejnilo v decembri 2021 Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webovom sídle.

A. Štatistické údaje za podania riešené výkonom dohľadu za rok 2021 (pdf, 638 kB)
B. Zistené porušenia vo vedení zdravotnej dokumentácie (pdf, 411 kB)
C. Zistené pochybenia pri poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (pdf, 451 kB)
D. Najčastejšie uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (pdf, 185 kB)
E. Najčastejšie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (pdf, 369 kB)
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (pdf, 465 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 30. marca 2023