Úrad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Občania môžu podávať podnety na úrad rýchlejšie a jednoduchšie

27. júna 2022 13:29

Nový projekt zjednodušil a sprehľadnil proces podávania a riešenia podnetov Tlačivo podnetu je logicky štruktúrované a jednoduché na vyplnenie Za päť mesiacov fungovania Portálu podnetov úrad vybavil odkazom 131 podaní Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spustil do prevádzky nový systém podávania podnetov. Ten priniesol výhody nielen pre občanov, ale aj samotných zamestnancov úradu. Portál […]

Vestník

10. júna 2022 20:42

Úrad vydal Vestník č. 7, obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac apríl 2022.

Reakcia na politizovanie odborného názoru úradu na účtovnú závierku regulovaného subjektu

23. mája 2022 10:49

Úrad víta, že sa téme účtovnej závierky Dôvera zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) venuje opätovne zvýšená pozornosť. Zostatková hodnota poistného kmeňa podľa ZP Dôvera k 31. 12. 2021 je takmer 145 mil. eur, čím je významne nadhodnotený majetok poisťovne. Z pohľadu verejného záujmu treba zdôrazniť, že ide o čisto odborný názor úradu, ktorý prezentuje v rámci stanovených kompetencií s cieľom objektívne […]

Vestník

23. mája 2022 10:48

Úrad vydal Vestník č. 6. Obsahuje správu o činnosti a hospodárení úradu za rok 2021.

Tlačová správa – Reakcia ÚDZS na tvrdenia ZP Dôvera, ktoré odzneli na TK dňa 9. 5. 2022

11. mája 2022 9:04

Úrad považuje za potrebné odmietnuť nedôvodné tvrdenia ZP Dôvera, zároveň nepovažuje za vhodné, aby regulovaný subjekt takto oznamoval verejnosti svoje názory na prebiehajúce konania, ktoré dbajú aj na to, aby integrita a spoľahlivosť zástupcov zdravotnej poisťovne bola pre zabezpečenie verejného záujmu kľúčová. Úlohou regulátora nie je docieliť spokojnosť regulovaného subjektu, ale je ňou predovšetkým ochrana […]

Vestník

10. mája 2022 14:39

Úrad vydal Vestník č. 5. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac marec 2022, Výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. marcu 2022 a novelu č. 8 metodického usmernenia č. 1/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela.

Etická komisia ÚDZS odporúča predsedníčke úradu naďalej preverovať najmä dvoch lekárov, ktorí o COVIDe-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie

6. mája 2022 14:33

Etická komisia, ktorej predsedníčkou je JUDr. Katarína Javorčíková, zasadla v tomto roku po druhý raz Dominantná bola téma lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 a jeho prevencii šírili vedecky nepodložené informácie, poprípade indikovali neschválenú liečbu, čím mohli ohroziť zdravie pacientov Ďalším bodom zasadnutia komisie bol narastajúci počet podnetov na istého súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, situácia sa javí ako […]

Vestník

9. apríla 2022 20:04

Úrad vydal Vestník č. 4, obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac február 2022.

Tlačová správa – Aktivity ÚDZS na reguláciu hospodárenia zdravotných poisťovní vnímajú Slováci pozitívne

8. apríla 2022 9:24

Viac ako 60 % účastníkov prieskumu súhlasí s aktivitou úradu, ktorej cieľom je regulácia zisku zdravotných poisťovní Takmer tri štvrtiny opýtaných sa vyjadrili, že hospodárenie zdravotných poisťovní by malo byť regulované Len štvrtina respondentov si myslí, že zdravotné poisťovne majú nárok na zisk zo zdravotných odvodov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už od leta […]

Vestník

11. marca 2022 19:47

Úrad vydal Vestník č. 3. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac január 2022 a metodické usmernenie č. 12/11/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. januára 2021