Úrad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Vestník

11. mája 2021 11:46

Úrad vydal Vestník č. 6. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac marec 2021.

Tlačová správa

11. mája 2021 7:34

Úrad má novú predsedníčku. (pdf, 380 kB)

Vestník

4. mája 2021 12:57

Úrad vydal Vestník č. 5, obsahuje Správu o činnosti a hospodárení úradu za rok 2020.

Vestník

9. apríla 2021 13:11

Úrad vydal Vestník č. 4. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac február 2021.

Tlačová správa

18. marca 2021 13:51

Tlačová správaStanovisko k medializovanému prípadu úmrtia pacientky spájajúceho s očkovaním proti ochoreniu CoVid-19 vakcínou AstraZeneca

Vestník

9. marca 2021 13:39

Úrad vydal Vestník č. 3. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac január 2021.

Vestník

8. februára 2021 10:12

Úrad vydal Vestník č. 2. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za december 2020 a novelu č. 4 MU 16/2014.

Metodické usmernenie

29. januára 2021 12:21

Úrad vydal novelu č. 4 metodického usmernenia č. 16/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete na webovej stránke úradu v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Prideľovanie kódov pre mobilné odberové miesta

13. januára 2021 12:56

Postup pri žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre mobilné odberové miesta  (ďalej len „MOM“): Požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie na prevádzkovanie MOM. Požiadať územne príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) o pridelenie kódu pre MOM. Žiadosť je možné podať: prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na slovensko.sk prostredníctvom […]

Vestník

7. januára 2021 18:47

Úrad vydal Vestník č. 1.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. januára 2021