Úrad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Vestník

8. februára 2021 10:12

Úrad vydal Vestník č. 2. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za december 2020 a novelu č. 4 MU 16/2014.

Metodické usmernenie

29. januára 2021 12:21

Úrad vydal novelu č. 4 metodického usmernenia č. 16/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete na webovej stránke úradu v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Prideľovanie kódov pre mobilné odberové miesta

13. januára 2021 12:56

Postup pri žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre mobilné odberové miesta  (ďalej len „MOM“): Požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie na prevádzkovanie MOM. Požiadať územne príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) o pridelenie kódu pre MOM. Žiadosť je možné podať: prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na slovensko.sk prostredníctvom […]

Vestník

7. januára 2021 18:47

Úrad vydal Vestník č. 1.

Vizuál britského Európskeho preukazu zdravotného poistenia

30. decembra 2020 10:10

Informácia o zmene vizuálu EHIC UK

Ukončenie činnosti Centra pre klasifikačný systém DRG

29. decembra 2020 10:29

V zmysle zákona č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prechádzajú s účinnosťou od 01.01.2021 kompetencie Centra pre klasifikačný systém úradu na Ministerstvo zdravotníctva SR. V tejto súvislosti žiadame užívateľov klasifikačného systému […]

Metodické usmernenie

22. decembra 2020 12:36

Úrad vydal novelu č. 8 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej  poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

BREXIT a zdravotné poistenie po 31.12.2020

18. decembra 2020 9:23

Informácia o možnostiach ďalšieho čerpania zdravotného poistenia po 31.12.2020. (pdf, 481 kB)

Vestník

9. decembra 2020 9:07

Úrad vydal Vestník č. 14.

Metodické usmernenie

3. decembra 2020 11:21

Úrad vydal novelu č. 6 metodického usmernenia č. 5/2015 o o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. januára 2021