Kedy sa obrátiť na úrad

Dohľad nad správnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Ak sa občan domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnica/lekár) o nápravu. Podnet sa podáva písomne.
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podnetu nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia podnetu, osoba má právo:

 

  1. požiadať úrad o vykonanie dohľadu, ak predmetom podnetu je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

  2. obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru (MZ SR, VÚC, komory), ak predmetom podnetu je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.Dohľad nad zdravotným poistením

Úrad vybavuje aj podnety súvisiace s verejným zdravotným poistením, ktoré sa týkajú napr. činnosti zdravotnej poisťovne, zákonnosti postupu zdravotnej poisťovne v procese prepoistenia poistenca, rieši spory vyplývajúce z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.


Úrad vykonáva dohľad podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet občana, ktorým žiada úrad o vykonanie dohľadu, nie je sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.


Upozornenie: Prípadnú náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môže poškodený uplatňovať v občiansko-právnom konaní. Úrad náhradu škody nerieši.