Informácia o počtoch dispenzarizovaných pacientov

     Podľa § 6 ods. 2 a nasl.  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z. ), je zdravotná poisťovňa povinná vytvoriť a viesť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti; plánovaná zdravotná starostlivosť je iná ako neodkladná zdravotná starostlivosť. Poistenec je do takého zoznamu zaradený na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pričom za dátum zaradenia sa považuje dátum doručenia návrhu zdravotnej poisťovni.

     Zdravotná poisťovňa je povinná viesť zoznam v zmysle vyššie uvedeného podľa jednotlivých chorôb; zaraďovať poistencov do zoznamu na základe údajov oznámených poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v poradí podľa dátumu a času doručenia oznámených údajov; dodržiavať vytvorené poradie poistencov v zozname podľa jednotlivých chorôb, informovať na žiadosť poistenca o jeho zaradení do zoznamu alebo vyradení zo zoznamu a o jeho poradí v zozname; pri vyradení zo zoznamu aj o dôvodoch vyradenia, uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a  na svojej internetovej stránke pravidlá vedenia zoznamu, zaraďovania a vyraďovania poistencov zo zoznamu a zároveň aj viesť evidenciu predpokladaných nákladov na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti v zozname.

     Zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi dispenzarizácia, frekvenciu vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR.

     Zdravotná poisťovňa vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti osobitne podľa súpisu vybraných chorôb obsiahnutých v prílohe k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. (dostupnej na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/412/20131201 ).

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z vlastnej iniciatívy spracoval výstupy všetkých troch zdravotných poisťovní pôsobiacich v podmienkach SR a zverejňuje sumárny zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Publikované: 5. decembra 2022
Naposledy upravené: 5. decembra 2022