Do pôsobnosti úradu nepatrí

Do pôsobnosti úradu nepatrí Kompetentný orgán
Podávanie stanovísk k zákonom gestor právnych predpisov v zdravotníctve je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)
Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti príslušný samosprávny kraj (VÚC); MZ SR
Etika (správanie sa), prístup zdravotníckych pracovníkov riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia; príslušná komora zdravotníckych pracovníkov; orgán príslušný na vydávanie povolenia – VÚC alebo MZ SR
Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia – nahliadanie, sprístupňovanie údajov, odosielanie pri zmene PZS…, t. j. v prípadoch, ktoré sa netýkajú výkonu dohľadu nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou)

Odmietnutie poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť

orgán príslušný na vydávanie povolenia – VÚC alebo MZ SR
Činnosť pohrebných služieb Živnostenský úrad, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR); obec
Povolenia poskytovateľov na výkon činnosti MZ SR; VÚC
Dohľad nad lekárenskou starostlivosťou VÚC
Ochrana zdravia, epidemiológia, hygiena životného prostredia, pracovná zdravotná služba… ÚVZ SR
Práceneschopnosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti; Sociálna poisťovňa
Invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa
Nemocenské dávky Sociálna poisťovňa
Ťažko zdravotne postihnutí (preukazy, posudok)

Kompenzačné príspevky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 6. mája 2021