Práva a povinnosti vo vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, zakazuje sa diskriminácia (z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania, manželského a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia). Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná a ani inak postihovaná. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na:

 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,

– výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – okrem osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadateľa o azyl,

– odmietnutie pitvy – ktoré musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznanče osobu určiť. Ak osoba pitvu odmietla, možno ju napriek tomu vykonať pri podozrení, že bola chorá na prenosné ochorenie, pri podozrení na kontamináciu rádioaktívnymi látkami, pri náhlom úmrtí nejasnej príčiny alebo pri podozrení z trestného činu a pod.,

– žena na utajenie totožnosti – ak písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov,

– poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie – osoba alebo jej zákonný zástupca, alebo osoba splnomocnená na základe písomného plnomocenstva má právo na poskytovanie údajov alebo môže nahliadať do zdravotnej dokumetnácie. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu. Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.

Povinnosti občanov vo vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti:

 • dodržiavať liečebný režim,
 • poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
 • osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby, označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,
 • určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť,
 • uhrádzať služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak nie je od nich oslobodená.
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020