Postup pri podaní podnetu

Ak sa osoba domnieva, že jej nebola zdravotná alebo ošetrovateľská starostlivosť poskytnutá správne, má právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu nad zdravotnou alebo ošetrovateľskou starostlivosťou.

Úrad posudzuje v zmysle zákona poskytnutú zdravotnú starostlivosť a správnosť medicínskych postupov od 01.01.2005.

Podnet na prešetrenie je možné úradu zaslať prostredníctvom verejného portálu so zaručeným elektronickým podpisom alebo písomne na adresu pobočky úradu podľa miesta poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Na spísanie podnetu na prešetrenie môžete využiť aj PORTÁL PODNETOV ÚDZS. Portál zároveň slúži aj na lepšiu orientáciu v oblasti zdravotníctva s poukazom na oblasti, ktoré úrad nie je oprávnený riešiť.

Podnet má zákonom stanovené náležitosti, musí obsahovať identifikačné údaje podávateľa podnetu a osoby, ktorej práva a právom chránené záujmy mali byť porušené; vzťah podávateľa podnetu k osobe, ktorej práva a právom chránené záujmy mali byť porušené; názov poskytovateľa zdravotnej alebo ošetrovateľskej starostlivosti/meno lekára, jeho sídlo; opis problému a vlastnoručný podpis podávateľa podnetu.

Podávateľovi podnetu príde oznámenie o začatí dohľadu. Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Pri vybavovaní podnetov sa úrad riadi zákonom č. 581/2004 Z. z. O výsledku dohľadu je podávateľ podnetu písomne informovaný. V prípade, ak je podávateľom podnetu blízka osoba alebo splnomocnený zástupca, tento je informovaný len o skutočnosti, či došlo k porušeniu všeobecne záväzných predpisov.

Na prešetrenie podnetu, ktorý bol úradu doručený po 01.05.2021 má úrad zákonom stanovenú lehotu 9 mesiacov. Túto lehotu môže predseda úradu v prípadoch hodných osobitného zreteľa predĺžiť, avšak najviac o 3 mesiace. Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Úrad ku každému podnetu pristupuje individuálne a snaží sa ho objektívne prešetriť v čo najkratšom možnom čase.
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne skončený do 30.04.2021 sa dokončí podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v znení účinnom do 30.04.2021. 

Podnet občana – správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti (formulár) nájdete v časti Formuláre, tlačivá alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 25. januára 2022