Postup pri podaní podnetu

Ak sa osoba domnieva, že jej nebola zdravotná alebo ošetrovateľská starostlivosť poskytnutá správne, má právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu nad zdravotnou alebo ošetrovateľskou starostlivosťou.

Úrad posudzuje v zmysle zákona poskytnutú zdravotnú starostlivosť a správnosť medicínskych postupov od 01.01.2005.

Podnet na prešetrenie je možné úradu zaslať prostredníctvom verejného portálu so zaručeným elektronickým podpisom alebo písomne na adresu ústredia úradu:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava

Podnet má zákonom stanovené náležitosti, musí obsahovať identifikačné údaje podávateľa podnetu a osoby, ktorej práva a právom chránené záujmy mali byť porušené; vzťah podávateľa podnetu k osobe, ktorej práva a právom chránené záujmy mali byť porušené; názov poskytovateľa zdravotnej alebo ošetrovateľskej starostlivosti/meno lekára, jeho sídlo; opis problému a vlastnoručný podpis podávateľa podnetu.

Podávateľovi podnetu príde oznámenie o začatí dohľadu, z ktorého sa dozvie informáciu, ktorá regionálna pobočka vykonáva v jeho veci dohľad. Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Pri vybavovaní podnetov sa úrad riadi zákonom č. 581/2004 Z. z. O výsledku dohľadu je podávateľ podnetu písomne informovaný. V prípade, ak je podávateľom podnetu blízka osoba alebo splnomocnený zástupca, tento je informovaný len o skutočnosti, či došlo k porušeniu všeobecne záväzných predpisov.

Na prešetrenie podnetu, ktorý bol úradu doručený po 01.05.2021 má úrad zákonom stanovenú lehotu 9 mesiacov. Túto lehotu môže predseda úradu v prípadoch hodných osobitného zreteľa predĺžiť, avšak najviac o 3 mesiace. Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Úrad ku každému podnetu pristupuje individuálne a snaží sa ho objektívne prešetriť v čo najkratšom možnom čase.
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne skončený do 30.04.2021 sa dokončí podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v znení účinnom do 30.04.2021. 

Podnet občana – správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti (formulár) nájdete v časti Formuláre, tlačivá alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 30. apríla 2021