Postup pri podaní podnetu

Ak sa osoba domnieva, že jej nebola zdravotná alebo ošetrovateľská starostlivosť poskytnutá správne, má právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu nad zdravotnou alebo ošetrovateľskou starostlivosťou.

Podnet na prešetrenie je možné úradu zaslať prostredníctvom verejného portálu so zaručeným elektronickým podpisom alebo písomne na adresu pobočky úradu podľa miesta poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Na spísanie podnetu na prešetrenie je možné využiť aj PORTÁL PODNETOV ÚDZS. Portál zároveň slúži aj na lepšiu orientáciu v oblasti zdravotníctva s poukazom na oblasti, ktoré úrad nie je oprávnený riešiť.

Podnet má zákonom stanovené náležitosti, musí obsahovať:

 • identifikačné údaje podávateľa podnetu a dotknutej osoby (ak nejde o tú istú osobu) v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, ak ide o cudzinca uvádza sa identifikačné číslo cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti a kontaktná adresa na území SR,
 • vzťah podávateľa podnetu k dotknutej osobe, ak nejde o tú istú osobu,
 • údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu poskytovateľa zdravotnej a/alebo ošetrovateľskej starostlivosti, detenčného ústavu a pod., u ktorého  má byť vykonaný dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • opis skutočností, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu,
 • obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu,
 • súhlas dotknutej osoby (súhlas sa nevyžaduje len v prípade, ak zdravotný stav dotknutej osoby neumožňuje podať takýto súhlas),
 • vlastnoručný podpis podávateľa podnetu.

Úrad podnet odmietne, ak:

 • podávateľ podnetu napriek výzve úradu nedoplnil svoj podnet a dohľad z tohto dôvodu nemožno vykonať,
 • v tej istej veci už bol vykonaný dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nie sú splnené podmienky na vykonanie následného dohľadu v tej istej veci,
 • z podnetu je zrejmé, že ide o opakované a zjavne bezdôvodné uplatňovanie práva na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu.

Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u dotknutého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony a zároveň, či počas dohliadaného obdobia správne viedol zdravotnú dokumentáciu. Pri vybavovaní podnetov sa úrad riadi zákonom č. 581/2004 Z. z.
O výsledku dohľadu a so zistenými skutočnosťami je podávateľ podnetu písomne informovaný. Zároveň je podávateľ podnetu bezodkladne informovaný aj o samotnom začatí výkonu dohľadu, prípadnom odmietnutí podnetu alebo o zastavení výkonu dohľadu.
Na prešetrenie podnetu, ktorý bol úradu doručený po 01.05.2021 má úrad zákonom stanovenú lehotu 9 mesiacov. Túto lehotu môže predseda úradu v prípadoch hodných osobitného zreteľa predĺžiť, avšak najviac o 3 mesiace. Lehota na ukončenie výkonu dohľadu začatého od 01.01.2023 neplynie v časovom intervale odo dňa vydania poverenia pre prizvanú osobu až do doručenia znaleckého posudku či odborného stanoviska vo veci. Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Úrad ku každému podnetu pristupuje individuálne a snaží sa ho objektívne prešetriť v čo najkratšom možnom čase.
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol skončený do 30.04.2021 sa dokončí podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v znení účinnom do 30.04.2021.
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol skončený do 31.12.2022 sa dokončí podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v znení účinnom do 31.12.2022.

Podnet občana – správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti (formulár) nájdete v časti Formuláre, tlačivá alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Na spísanie podnetu na prešetrenie je možné využiť aj PORTÁL PODNETOV ÚDZS.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. apríla 2023