Kedy sa obrátiť na úrad

Dohľad nad správnym poskytnutím zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Ak sa občan domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnica/lekár) o nápravu. Podnet sa podáva písomne.
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podnetu nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia podnetu, osoba má právo:

 1. požiadať úrad o vykonanie dohľadu, ak predmetom podnetu je
  – správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  – správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci,
  – správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých,
  – správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole,
  – správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom.

 2. obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru (MZ SR, VÚC, komory), ak predmetom podnetu je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.Úrad vykonáva dohľad aj nad činnosťou zdravotných poisťovní.
 

Pri pochybnosti o zákonnosti postupu zdravotnej poisťovne sa môže poistenec alebo platiteľ poistného obrátiť so svojím podnetom na úrad, ktorý následne postup zdravotnej poisťovne preskúma.

V podnete je potrebné uviesť, proti postupu ktorej zdravotnej poisťovne podnet smeruje, v čom podávateľ podnetu považuje postup zdravotnej poisťovne za nesprávny a nezákonný. K podnetu je potrebné pripojiť všetky relevantné listiny. 


Úrad vykonáva dohľad podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet občana, ktorým žiada úrad o vykonanie dohľadu, nie je sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.


Upozornenie: Prípadnú náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môže poškodený uplatňovať v občiansko-právnom konaní. Úrad náhradu škody nerieši.  

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 19. januára 2023