Projekt Manažment údajov ÚDZS-CRP,RZP,RPZS,RÚ 

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava

Názov projektu: Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ

Miesto realizácie projektu:

 • Bratislavský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 2 869 554,25 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu údajov, ich vzájomné prepojenie a aktuálnosť pre potreby iných inštitúcií a verejnosti, a to prostredníctvom konsolidácie údajov a nastavením procesov a systémov.

Realizáciou projektu dosiahneme:

 • zvýšenie kvality poskytovaných údajov/objektov evidencie,
 • poskytovanie nových objektov evidencie v max. možnom rozsahu ako Open Data,
 • zabezpečenie implementácie štandardných procesov životného cyklu údajov,
 • zabezpečenie zavedenia procesu riadenia kvality údajov,
 • zvýšenie možnosti analytického spracovania a vyhodnocovania údajov,
 • centrálne riadenie dát cez nové registre,
 • zabezpečenie jednotného procesu zberu, uchovávania, vyhodnocovania a publikovania údajov.

Projekt prispieva k dosiahnutiu špecifických cieľov PO7 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát a 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Opis projektu:

Tento projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ“ , ktorú vypracoval úrad a ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko.

Realizáciou projektu zavedie úrad systematické procesy manažmentu údajov, vrátane ich organizačného zabezpečenia. Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia, boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov.

Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/.

Publikované: 11. marca 2021
Naposledy upravené: 12. marca 2021