Projekt Manažment údajov ÚDZS-CRP,RZP,RPZS,RÚ 

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava

Názov projektu: Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ

Miesto realizácie projektu:

 • Bratislavský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 946 184,78 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu údajov, ich vzájomné prepojenie a aktuálnosť pre potreby iných inštitúcií a verejnosti, a to prostredníctvom konsolidácie údajov a nastavením procesov a systémov.

Realizáciou projektu dosiahneme:

 • zvýšenie kvality poskytovaných údajov/objektov evidencie,
 • poskytovanie nových objektov evidencie v max. možnom rozsahu ako Open Data,
 • zabezpečenie implementácie štandardných procesov životného cyklu údajov,
 • zabezpečenie zavedenia procesu riadenia kvality údajov,
 • zvýšenie možnosti analytického spracovania a vyhodnocovania údajov,
 • centrálne riadenie dát cez nové registre,
 • zabezpečenie jednotného procesu zberu, uchovávania, vyhodnocovania a publikovania údajov.

Projekt prispieva k dosiahnutiu špecifických cieľov PO7 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát a 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Opis projektu:

Tento projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ“ , ktorú vypracoval úrad a ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko.

Realizáciou projektu zavedie úrad systematické procesy manažmentu údajov, vrátane ich organizačného zabezpečenia. Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia, boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov.

Schválený harmonogram projektu:

Hlavné aktivity:

Analýza a Dizajn              07/2022 – 10/2022

Implementácia                11/2022 – 09/2023

Testovanie                       09/2022 – 10/2023

Nasadenie                        11/2023 – 12/2023

Podporné aktivity:          09/2022-12/2023

Aktuálny stav realizácie projektu:

V mesiacoch 07/2022 – 10/2022 prebiehali analytické práce s cieľom vytvorenia detailného návrhu riešenia a projektovej dokumentácie. Vykonané aktivity:

 • Detailná analýza požiadaviek ÚDZS
 • Dizajn architektúry nového riešenia
 • Príprava detailnej špecifikácie riešenia
 • Návrh UX/UI dizajnu
 • Špecifikácia testovacej stratégie

Po pripomienkovaní výstupných podkladov boli v decembri 2022 Riadiacim výborom projektu schválené nasledujúce výstupy z etapy Analýza a Dizajn:

  1. Detailný návrh riešenia s prílohami
  2. Testovacia stratégia
  3. Podporná projektová dokumentácia

Práce na hlavných aktivitách pokračujú ďalej etapou Implementácie, ktorej cieľom je vyvinúť softvérové riešenie podľa schváleného detailného návrhu riešenia. Očakávané ukončenie etapy je v súlade so schváleným harmonogramom.

Doplňujúce informácie k projektu:

ITMS : Detail Projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Ďalšie informácie nájdete: 

Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Centrálny koordinačný orgán Úrad vlády Slovenskej republiky

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/.

Publikované: 11. marca 2021
Naposledy upravené: 28. februára 2023