Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Dohľad na mieste je získavanie dokumentov a informácií spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov.

Dohľad na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie dokumentov a informácií o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste, na základe písomného vyžiadania prostredníctvom hlásení, výkazov a iných podkladov predkladaných dohliadaným subjektom.

Dohľad na mieste a na diaľku vykonávajú zamestnanci úradu a spravidla aj prizvané osoby na základe písomného poverenia úradu. Prizvanými osobami môžu byť zamestnanci iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom.

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
Ak má dohliadaný subjekt pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu, môže podať úradu písomné námietky s uvedením dôvodu.

Práva a povinnosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je oprávnená:

a) vstupovať v sprievode dohliadaného subjektu alebo osoby poverenej dohliadaným subjektom na pozemky, do budov a iných priestorov, vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých dohliadaný subjekt zabezpečuje svoju činnosť; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b) vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v určenej lehote poskytli:

1. doklady, vrátane ich rovnopisov, iné písomnosti a informácie, vrátane informácií na elektronických nosičoch dát, ktoré sú potrebné na účely dohľadu,
2. vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a k zisteným nedostatkom,

c) vyžadovať súčinnosť dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť však nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by tým bola porušená zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ak osoby poskytujúce súčinnosť neboli zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa zákona,
d) nahliadať do dokumentácie zdravotnej poisťovne,
e) nahliadať do účtovných dokladov a iných dokladov platiteľov poistného týkajúcich sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného,
f) nahliadať do zdravotnej dokumentácie.

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná:

a) preukázať sa dohliadanému subjektu, najneskôr pri začatí dohľadu, písomným poverením úradu na výkon dohľadu,
b) vydať dohliadanému subjektu potvrdenie o prevzatí dokladov, iných písomností a vecí premiestňovaných mimo priestorov dohliadaného subjektu a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak prevzaté doklady, iné písomnosti a veci už nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu, úrad je povinný ich bez zbytočného odkladu vrátiť dohliadanému subjektu,
c) vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade, doručiť dohliadanému subjektu jedno vyhotovenie tohto protokolu, určiť primeranú lehotu /najmenej tri pracovné dni/ dohliadanému subjektu na predloženie písomných námietok k údajom uvedeným v protokole a preveriť opodstatnenosť písomných námietok,
d) vyhotoviť zápisnicu z prerokovania písomných námietok k protokolu v deň ich prerokovania s dohliadaným subjektom.

Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

Dohliadaný subjekt je povinný:

a) umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení,
b) zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu,
c) utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu,
d) zúčastniť sa na základe požiadania osoby oprávnenej na výkon dohľadu prerokovania protokolu,
e) plniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.

Dohliadaný subjekt má právo oboznámiť sa s obsahom žiadosti o vykonanie dohľadu v takom rozsahu a čase, aby nedošlo k mareniu výkonu dohľadu počas výkonu dohľadu, najneskôr však v čase oboznámenia sa s protokolom a písomne sa vyjadriť k zisteniam osoby oprávnenej na výkon dohľadu.

Výkon dohľadu je skončený v deň prerokovania písomných námietok dohliadaného subjektu k protokolu – spísaním zápisnice alebo márnym uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.

Protokol sa uchováva na úrade 10 rokov po skončení dohľadu.

 

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020