Sankcie voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Uloženie sankcií podľa § 50 ods. 2 a nasl. zákona č. 581/2004 Z. z.:

Ak úrad pri výkone dohľadu zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne (§ 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov), alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 43e ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. (marenie výkonu dohľadu), podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

a) pokutu (§ 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. alebo
b) zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu zakladať dôvod na začatie kontrolnej, dozornej alebo sankčnej činnosti iného orgánu štátnej správy alebo orgánu verejnej správy, podľa závažnosti zistených nedostatkov môže podať na príslušnom orgáne návrh na

a) uloženie pokuty,
b) dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
c) dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
d) začatie disciplinárneho konania.

Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. pokutu až do výšky

a) 3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b) 9 958 eur, ak ide o právnickú osobu.

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti  u toho istého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti opakovane zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, môže podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku už uloženej sankcie, najviac však do úhrnnej výšky dvojnásobku vyššie uvedenej sumy.
Súčasne s uložením pokuty môže úrad ukladať aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Úrad môže uložiť zariadeniu sociálnej pomoci za podmienok ustanovených v § 50 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. pokutu až do výšky 9 958 eur.

Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 12 zákona č. 581/2004 Z. z. (vedenie zdravotnej dokumentácie) pokutu až do výšky 1 000 eur.

Úrad môže uložiť tretej osobe za porušenie povinnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť pokutu až do výšky 330 eur, a to aj opakovane.

Úrad môže uložiť detenčnému ústavu za podmienok ustanovených v § 50 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. pokutu až do výšky 9 958 eur.

Úrad môže uložiť škole za podmienok ustanovených v § 50 ods.14 zákona č. 581/2004 Z. z. pokutu až do výšky 100 eur.

Úrad môže uložiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky za podmienok ustanovených v § 50 ods. 16 zákona č. 581/2004 z. z. pokutu až do výšky 9 958 eur.

Pokutu môže úrad uložiť do troch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 19. januára 2023