Sankcie voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Uloženie sankcií podľa § 50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.:

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne (§ 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov), alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

a) pokutu alebo
b) zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.

Uloženie sankcií podľa § 50 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.:
Ak úrad pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z porušenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (zákon č. 578/2004 Z. z., č. 580/2004 Z. z.)*, podľa závažnosti zistených nedostatkov môže podať na príslušnom orgáne (§ 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z.)* návrh na

a) uloženie pokuty,
b) dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
c) dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
d) začatie disciplinárneho konania.


* zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020