Rozsudky Európskeho súdneho dvora Rozsudky Európskeho súdneho dvora


Dôležitý prameň európskeho práva tvoria pre občana EÚ aj rozsudky Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“). Rozsudky ESD zabezpečujú jednotný výklad práva EÚ a jeho rovnaké uplatňovanie v členských štátoch EÚ.

K najvýznamnejším rozsudkom zabezpečujúcim nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí patria:


Prípad Decker (C–120/95)

Prípad Kohll (C–158/96)

Prípad Vanbraekel (C–368/98)

Prípad Geraerts-Smits (C–157/99)

Prípad Peerbooms (C–157/99)

Prípad Müller – Fauré (C–385/99)

Prípad Inizan (C-56/01)

Prípad Watts (C-372/04)

Prípad Keller (C-145/03)

Prípad Elchinov (C-173/09)