Rozhodnutia Správnej komisie na vykonávanie nariadení EÚ

Zoznam rozhodnutí Správnej komisie na vykonávanie nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009:

ROZHODNUTIE S1 o európskom preukaze zdravotného poistenia 1/
ROZHODNUTIE S2 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia 1/
ROZHODNUTIE S3, ktorým sa vymedzujú dávky, na ktoré sa vzťahuje čl. 19 ods. 1 a článok 27 ods. 1 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 a článok 25 písm. A ods. 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 1/
ROZHODNUTIE S4 o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 1/- nahradené ROZHODNUTÍM S9
ROZHODNUTIE S5 o výklade pojmu „vecné dávky“ definovaného v článku 1 písm. va) nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 v prípade choroby alebo materstva podľa článkov 17, 19, 20, 22, 24 ods. 1, 25, 26, 27 ods. 1, 3, 4 a 5, 28, 34 a 36 ods. 1 a 2 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 a o výpočte súm, ktoré sa majú nahradiť podľa článkov 62, 63 a 64 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 1/
ROZHODNUTIE S6 o registrácii v členskom štáte bydliska podľa článku 24 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 a zostavovaní registrov stanovených v článku 64 ods. 4 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 2/
ROZHODNUTIE S7 o prechode z nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 na nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 a o uplatňovaní postupov náhrad 2004 2/- nahradené ROZHODNUTÍM S10
ROZHODNUTIE S8 o uznaní nároku na protézy, väčšie prístroje alebo iné významné vecné dávky na základe článku 33 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 3/
ROZHODNUTIE S9 o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004: nahradené ROZHODNUTÍM S11
ROZHODNUTIE S10 (z 19. decembra 2013) o prechode z nariadení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 na nariadenia (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 a o uplatňovaní postupov vyplácania náhrad 7/
ROZHODNUTIE S11 o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia (ES) č. 883/20045/
ROZHODNUTIE E1 o praktických opatreniach pre prechodné obdobie na výmenu údajov elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 1/
ROZHODNUTIE E4 (z 13. marca 2014) o prechodnom období definovanom v článku 95 nariadenia (ES) č. 987/2009 7/
ROZHODNUTIE E5 o praktických podmienkach pre výmenu údajov elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 987/2009, platných v prechodnom období 8/
ROZHODNUTIE E6 (z 19. októbra 2017) o určovaní toho, kedy sa elektronická správa považuje za zákonne doručenú v systéme elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) 9/
ROZHODNUTIE E7 (z 27. júna 2019) o praktických opatreniach na spoluprácu a výmenu údajov, kým sa v členských štátoch v plnej miere nezavedie elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) 10/
ROZHODNUTIE H3 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov uvedených v čl. 90 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 1/  
ROZHODNUTIE H7 (z 25. júna 2015) o revízii rozhodnutia č. H3 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní výmenných kurzov uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 11/ 
ROZHODNUTIE R1 o výklade článku 85 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 5/
Odporúčanie S1 z 15.3.2012 týkajúce sa finančných aspektov cezhraničného darcovstva orgánov 4/
Odporúčanie S2 z 22.10.2013 o nároku poistených osôb a ich rodinných príslušníkov na vecné dávky počas pobytu v tretej krajine na základe dvojstranného dohovoru medzi príslušným členským štátom a danou treťou krajinou 6/
Odporúčanie H1, ktoré sa týka rozsudku vo veci Gottardo, podľa ktorého je potrebné, aby sa výhody, ktoré používajú príslušníci predmetného štátu na základe dvojstranného dohovoru o sociálnom zabezpečení uzavretom s nečlenskou krajinou, priznali aj pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov 5/
ODPORÚČANIE H2 (z 10. októbra 2018), ktoré sa týka zahrnutia autentifikačných prvkov do prenosných dokumentov vydaných inštitúciou členského štátu, ktoré preukazujú postavenie osoby na účely uplatnenia nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 12/ 

1/ publikované v ÚV EÚ C106 zo dňa 24. apríla 2010
2/ publikované v ÚV EÚ C107 zo dňa 27. apríla 2010
3/ publikované v ÚV EÚ C262 zo dňa 6. septembra 2011
4/ publikované v ÚV EÚ C240 zo dňa 10. augusta 2012
5/ publikované v ÚV EÚ C236 zo dňa 18. júna 2021
6/ publikované v ÚV EÚ C046 zo dňa 18. februára 2014
7/ publikované v ÚV EÚ C152 zo dňa 20. mája 2014
8/publikované v ÚV EÚ C233 zo dňa 19. júla 2017
9/publikované v ÚV EÚ C355 zo dňa 4. októbra 2018
10/publikované v ÚV EÚ C73 zo dňa 6. marca 2020
11/publikované v ÚV EÚ C52 zo dňa 11. februára 2016
12/publikované v ÚV EÚ C147 zo dňa 29. apríla 2019

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 7. februára 2023