Právny základ

Právny základ koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia tvoria nariadenia Európskeho parlamentu a Rady:

– nariadenie EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších noviel,

– nariadenie EP a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia č. 883/2004 v znení neskorších noviel.

Koordinačné nariadenia nadobudli účinnosť dňa 1. mája 2010. Sú v plnom rozsahu záväzné pre Slovenskú republiku ako členský štát EÚ, aj pre jednotlivé subjekty, ktoré sa na ich uplatňovaní v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti podieľajú.

V súlade so všeobecnými legislatívnymi pravidlami EÚ sú koordinačné nariadenia nadradené právnym predpisom SR.

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vydáva rozhodnutia a odporúčania, ktoré upravujú bližšie vecné a technické aspekty koordinačných nariadení.

Rozhodnutia Správnej komisie na vykonávanie nariadení EÚ

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020