Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Predbežné výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní ku koncu roka 2021

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní, súlad so slovenskou legislatívou a začal sledovať aj vývoj ukazovateľov v porovnaní s európskym štandardom.

„Na základe predbežných výsledkov hospodárenia za rok 2021 všetky tri zdravotné poisťovne spĺňali slovenskú legislatívu.“ hodnotí situáciu predsedníčka úradu Renáta Bláhová. „Je však poľutovaniahodné, že od zriadenia úradu v roku 2005 sa pre hospodárenie tohto dôležitého sektora ignoruje európska legislatíva a medzinárodný štandard.“

Na základe analyzovaných skutočností, informácií od Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), holandského Úradu pre dohľad nad zdravotnými poisťovňami a benchmarkov vyplynulo, že ani jedna zdravotná poisťovňa na Slovensku nespĺňa európsky štandard pre hospodárenie poisťovní a nereflektuje smernicu EÚ Solvency 2, ktorá je účinná od 1.1.2016. Úrad preto začal podľa medzinárodných štandardov vyhodnocovať rezervy na neposkytnutú zdravotnú starostlivosť (IBNR) a minimalisticky sledovať plnenie prvých vybraných ukazovateľov:

  • Likvidita sa javí podľa európskeho štandardu ako optimálna, ak zásoba peňažných prostriedkov postačuje na 2-3 mesiace prevádzky, za stav ohrozenia sa považuje hranica 30 dní
  • Kapitálová primeranosť sa javí ako dostatočná, ak celkový kapitál poisťovne predstavuje cca 20 % ročného poistného
* výsledok hospodárenia upravený o jednorazový odpis nehnuteľného majetku z dôvodu lepšej porovnateľnosti výsledkov
** vlastné imanie upravené o zostatkovú hodnotu poistného kmeňa, o ktorom sa podľa predbežných záverov MF SR a FS nemalo účtovať

Na základe predbežných výkazov v zmysle slovenskej legislatívy zdravotné poisťovne v roku 2021 vykázali súhrnne stratu 73 mil. eur, čo predstavovalo zlepšenie oproti roku 2020 o 72 mil. eur. Predpísané poistné a náklady na zdravotnú starostlivosť predbežne vzrástli o 8 %. Na základe predbežného vyhodnotenia plnenia ukazovateľov podľa európskeho štandardu však nemá ani jedna z troch zdravotných poisťovní dostatočné kapitálové vybavenie, konkrétne odhadom chýba Všeobecnej zdravotnej poisťovni viac ako 600 mil. eur, ZP Dôvera takmer 300 mil. eur a ZP Union viac ako 80 mil. eur.

Nepostačujúca je bežne aj likvidita prvých dvoch poisťovní, ktoré ju vykazujú bežne len na pár týždňov prevádzky. Chýbajúce rezervy (IBNR) môžu byť v miliardách eur. Detailnejšie informácie o hospodárení poisťovní v roku 2021 zverejní úrad po ukončení auditu účtovných závierok v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia. Od všetkých troch poisťovní úrad očakáva, že súčasťou auditovaných poznámok účtovnej závierky za rok 2021 bude aj spresnený odhad vyššie uvedených odchýlok od európskeho štandardu. Nakoľko všetky poisťovne predstavujú subjekty verejného záujmu, súčinnosť bude úrad vyžadovať aj od audítorských spoločností.

Čiernu skrinku takmer dvoch dekád verejného zdravotného poistenia na Slovensku úrad zverejní už vo svojej Správe o činnosti za rok 2021, ktorú predloží vláde do konca apríla.

Publikované: 28. februára 2022
Naposledy upravené: 1. marca 2022

Kategórie
Aktuality

Január 2022: 573 úmrtí na COVID-19, z toho 76 % nezaočkovaných

Za január evidujeme na Slovensku 573 úmrtí na COVID-19. 

Išlo o 299 žien, z nich najmladšia bola vo veku 23 rokov a najstaršia mala 98 rokov, a 274 mužov, z nich najmladší mal 28 rokov a najstarší 97 rokov.

Prvú dávku vakcíny malo 24 obetí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie bol 3 mesiace. Vekový priemer zomretých bol 73 rokov.

Plne zaočkovaných bolo 114 ľudí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie v tejto skupine bol 5,8 mesiaca. Vekový priemer zomretých v tejto kategórii bol 74 rokov. Z plne očkovaných malo podanú tretiu dávku vakcíny 23 zomretých ľudí. Pri úmrtiach na COVID-19 očkovaných ľudí treťou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania 1,95 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 74 rokov.

Nezaočkovaných obetí ochorenia COVID-19 bolo 435, čo predstavuje 75,91 %, ich vekový priemer bol 73 rokov.

Okrem toho evidujeme za január ďalších 99 úmrtí s ochorením COVID-19, kde podiel infekcie vírusom SARS-CoV-2 na úmrtí nevieme určiť.

Z nich bolo zaočkovaných 34 ľudí, z toho jednou dávkou 3 ľudia, plne očkovaných 31 ľudí, z toho treťou dávkou 4 ľudia. Tieto prípady ďalej neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli závažnými ochoreniami, na ktoré zomreli.

Nezaočkovaných obetí s ochorením COVID-19 bolo 65, čo predstavuje 65,66 %, ich vekový priemer bol 75 rokov.

Ide o priebežné údaje k 14.02.2022 zaznamenané za mesiac január Sekciou súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá spracúva všetky hlásenia o počtoch zomretých na COVID-19, resp. s COVID-19 v SR.

Súhrnné dáta o úmrtnosti v SR za január zverejní Štatistický úrad SR 23.02.2022.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude zverejňovať mesačnú informáciu o priebežnom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, kým bude počet úmrtí na ochorenie COVID-19 vyšší ako 500.

Publikované: 18. februára 2022
Naposledy upravené: 18. februára 2022


Kategórie
Aktuality

December 2021: 1 584 úmrtí na COVID-19, z toho 83 % nezaočkovaných

Za december evidujeme na Slovensku 1 584 úmrtí na COVID-19.

Išlo o 773 žien, z nich najmladšia bola vo veku 20 rokov a najstaršia mala 100 rokov, a 811 mužov, z nich najmladší mal 6 rokov a najstarší 100 rokov.

Prvú dávku vakcíny malo 43 obetí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie bol 3,4 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 72 rokov.

Plne zaočkovaných bolo 213 ľudí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie v tejto skupine bol 5,7 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 72 rokov. Z plne očkovaných malo podanú tretiu dávku vakcíny 21 zomretých ľudí. Pri úmrtiach na COVID-19 očkovaných ľudí treťou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania 0,9 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 79 rokov.

Nezaočkovaných obetí ochorenia COVID-19 bolo 1 307, čo predstavuje 82,51 %, ich vekový priemer bol 73 rokov.

Okrem toho evidujeme za december ďalších 199 úmrtí s ochorením COVID-19, kde podiel infekcie vírusom SARS-CoV-2 na úmrtí nevieme určiť.

Z nich bolo zaočkovaných 47 ľudí, z toho jednou dávkou 4 ľudia, plne očkovaných 38 ľudí, z toho treťou dávkou 5 ľudia.

Tieto prípady ďalej neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli závažnými ochoreniami, na ktoré zomreli.

Nezaočkovaných obetí s ochorením COVID-19 bolo 152, čo predstavuje 76,38 %, ich vekový priemer bol 75 rokov.

Ide o priebežné údaje k 12.01.2022 zaznamenané za mesiac december Sekciou súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá spracúva všetky hlásenia o počtoch zomretých na COVID-19, resp. s COVID-19 v SR.

Súhrnné dáta o úmrtnosti v SR za december zverejní Štatistický úrad SR 26.01.2022.

Publikované: 19. januára 2022
Naposledy upravené: 19. januára 2022


Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 1 metodického usmernenia č. 1/2021 Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009, ktoré nadobudne účinnosť 3.1.2022. Spolu s prílohami je zverejnené v časti Dokumenty – Metodické usmernenia  

Publikované: 29. decembra 2021
Naposledy upravené: 29. decembra 2021


Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Úrad začal preverovať lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie a ohrozujú tak zdravie pacientov

  • Úrad analyzuje podnety na piatich lekárov, zriadil aj etickú komisiu
  • Úrad inicioval spoluprácu s novým vedením Slovenskej lekárskej komory, v rámci ktorej obnoví edukačné projekty, dôraz bude klásť aj na dohľady
  • Hnacím motorom dodržiavania etického kódexu zdravotníckeho pracovníka má byť konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií, akademickej obce ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Lekár, ktorý predstavuje v očiach verejnosti odbornú autoritu, má vo svojich rukách najdôležitejší kľúč liečby, ktorým je dôvera pacienta. Pacient sa spolieha, že lekár mu chce dobre, že rozumie zložitým biologickým procesom a vie posúdiť ich príčiny a dôsledky pri použití najnovších vedeckých poznatkov. Z pohľadu slovenskej legislatívy je výkon zdravotníckeho povolania stanovený zákonom č. 578/2004 Z. z. Podľa neho je zdravotnícky pracovník povinný konať odborne, v súlade s etickým kódexom a musí rešpektovať aj vedecky preukázané skutočnosti. Medzi tie dnes patrí aj fakt, že z obetí COVIDu-19 nebolo zaočkovaných v októbri takmer 86 %v novembri 83 % ľudí a že na Slovensku ochoreniu  COVID-19 podľahlo viac ako 16-tisíc ľudí. Na druhej strane evidujeme iba 7 prípadov v kauzálnej súvislosti s podaním vakcíny, čo pri viac ako 5 miliónoch podaných dávok predstavuje štatisticky, aj keď nie ľudsky, zanedbateľné riziko.

Pri plnom rešpekte k právu na slobodu prejavu je však s ohľadom na vyššie uvedené fakty neakceptovateľné, aby lekár spochybňoval existenciu ochorenia COVID-19, označoval vakcínu za podvod alebo namiesto vakcíny odporúčal lieky, ktoré nie sú pre liečbu tohto ochorenia registrované. Takéto správanie odôvodňuje pochybnosť úradu o tom, či konkrétni lekári v starostlivosti o pacientov postupujú správne. Na rokovaní s novým vedením Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, preto úrad inicioval vzájomnú spoluprácu. V rámci nej obnoví edukačné projekty, dôraz však bude klásť na dohľady, ktoré môžu viesť k začatiu disciplinárneho konania, pozastaveniu povolenia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie, ale aj uloženiu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

„Pevne verím, že hlavným hnacím motorom dodržiavania etického kódexu zdravotníckeho pracovníka bude konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií,“ uviedla predsedníčka úradu Renáta Bláhová. S cieľom zbierania skúseností úrad inicioval aj rokovania s rakúskou lekárskou komorou (ÖAK), ktorá od vypuknutia pandémie spustila disciplinárne konania približne 50 lekárov z vlastných radov, ktorí spochybňujú COVID-19.

„V niekoľkých prípadoch už ÖAK pozastavila výkon povolania, v jednom prišiel lekár, ktorý vystavil sporné potvrdenie o oslobodení od nosenia rúška, o licenciu. Varovné signály vysiela ÖAK aj čo sa týka zmluvných vzťahov so zdravotnou poisťovňou,“ dodala Renáta Bláhová.

Úrad taktiež informuje, že s účinnosťou od 1. 1. 2022 zriadil etickú komisiu. Tento poradný orgán predsedníčky úradu bude pravidelne vyhodnocovať dostupné podnety a podrobí ich eskalačnému mechanizmu.Cieľom etického prieskumu bude reagovať na hoaxy šírené niektorými lekármi a jasné vymedzenie sa úradu voči komunikácii, ktorá porušuje základný záväzok zdravotníckeho pracovníka postupovať pri výkone povolania odborne, v súlade s etickým kódexom a na základe vedeckých poznatkov.

Úrad pri takýchto lekároch začal vykonávať dohľady nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov, u ktorých vykonávajú svoje povolanie. Zmienené konanie lekára totiž môže mať dopad aj na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V nadväznosti na vyhodnotenie konkrétnej veci bude úrad v rámci svojej kompetencieprijímať opatrenia voči takýmto lekárom, a to v podobe ukončenia spolupráce (ak je takýto lekár konzultantom úradu) až po návrhy na zrušenie licencie či podania na Disciplinárnu komisiu SLK. Nateraz sú úradu dostupné podnety vo vzťahu k týmto lekárom (v abecednom poradí):

  • prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.
  • MUDr. Andrej Janco
  • MUDr. Ján Lakota, CSc.
  • MUDr. Peter Lipták
  • MUDr. Michal Piják

SLK úrad informovala, že u MUDr. Liptáka už bolo ukončené prvé disciplinárne konanie, ktoré viedlo k uloženiu pokuty vo výške 500 eur. Takúto sankciu však úrad nepovažuje za dostatočnú, nakoľko MUDr. Liptáka neprimäla ani k tomu, aby zmenil obsah webovej stránky svojej ambulancie, na ktorej naďalej verejne odporúča liečbu v rozpore s výsledkami vedeckého poznania. Úrad preto s potešením prijal informáciu o tom, že SLK v rámci svojich obmedzených zákonných možností plánuje pristúpiť k tvrdšej sankcii a nadviazať tak na vyhlásenie zo svojho posledného snemu, kde si lekári zvolili nové vedenie.

Vo verejnom záujme úrad vyzýva k súčinnosti aj ďalšie subjekty ako lekárske fakulty, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo zdravotné poisťovne a bude iniciovať spoluprácu aj s ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou.

V neposlednom rade úrad týmto žiada aj zástupcov všetkých médií, aby zvážili poskytovanie priestoru horeuvedeným a ďalším lekárom, ktorých dezinformačné vyjadrenia môžu nešťastne ovplyvňovať verejnú mienku a v prípade sociálnych sietí zabezpečili vymazanie súvisiacich príspevkov ohrozujúcich verejné zdravie. 

Vzájomnou spoluprácou tak vieme prispieť k ochrane všetkých zdravotníčok a zdravotníkov, ktorí v pandémii bojujú za naše životy a preukázať im podporu.

Publikované: 20. decembra 2021
Naposledy upravené: 21. decembra 2021

Kategórie
Aktuality

November 2021: 1 443 úmrtí na COVID-19, z toho 83 % nezaočkovaných

Informácia o priebežnom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za november 2021.

Na Slovensku evidujeme ďalších 1 443 úmrtí na COVID-19.

Išlo o 647 žien, z nich najmladšia mala 4 roky a najstaršia 102 rokov, a 796 mužov, z nich najmladší mal 21 rokov a najstarší 98 rokov.

Prvú dávku vakcíny malo 25 osôb. Pri obetiach zaočkovaných prvou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania 4,4 mesiaca. Vekový priemer zomrelých bol 79 rokov.

Plne zaočkovaných bolo 219 ľudí. Priemerný čas od očkovania v tejto skupine bol 6,4 mesiaca. Vekový priemer zomrelých v tejto kategórii bol 77 rokov. Z plne očkovaných malo podanú tretiu dávku vakcíny 8 osôb. Pri úmrtiach očkovaných osôb treťou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania  pol mesiaca. Vekový priemer zomrelých bol 76 rokov.

Nezaočkovaných obetí ochorenia COVID-19 bolo 1 199, čo predstavuje 83,09 %, ich vekový priemer bol 74 rokov. 

Okrem toho evidujeme za november ďalších 167 úmrtí, kde podiel infekcie vírusom SARS-CoV-2 na úmrtí nevieme určiť.

Z nich bolo zaočkovaných 61 ľudí, z toho jednou dávkou 7 ľudia, plne očkovaných bolo 54 ľudí, z toho treťou dávkou 3 ľudia. Tieto prípady ďalej neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli závažnými ochoreniami, na ktoré zomreli.

Nezaočkovaných obetí s COVID-19 bolo 106, čo predstavuje 63,47 %, ich vekový priemer bol 79 rokov.

Ide o priebežné údaje k 2. 12. 2021 zaznamenané za mesiac november Sekciou súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá spracúva všetky hlásenia o počtoch zomretých na COVID-19, resp. s COVID-19 v SR.

Súhrnné dáta o úmrtnosti v SR za november zverejní Štatistický úrad SR. 

Publikované: 16. decembra 2021
Naposledy upravené: 18. januára 2022

Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 14, obsahuje platobnú schopnosť ZP za október 2021, MU č. 5/7/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a MU č. 10/2/2015 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vrátane očnej optiky elektronickou formou.

Publikované: 9. decembra 2021
Naposledy upravené: 14. januára 2022