Categories
Aktuality

Tlačová správa – Zastropovanie ziskov zdravotných poisťovní je nevyhnutné aj pre udržateľnosť verejných financií

  • Regulácia zisku zdravotných poisťovní je riešením na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu. Má potenciál prilákať nové investície v sektore a priniesť pridanú hodnotu pre poistencov
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je pripravený na vecnú diskusiu s Richardom Sulíkom

Slovensko nikdy nebolo tak blízko k nastaveniu kvalitnej a transparentnej regulácie zisku zdravotných poisťovní ako na minulotýždňovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady a následne Koaličnej rady, kde k nej nemali členovia výhrady.

Napriek tomu, že je návrh z pohľadu ústavného práva bezproblémový a pre udržateľnosť verejných financií nevyhnutný, na žiadosť Richarda Sulíka bol z rokovania Vlády SR dočasne stiahnutý.
Richard Sulík prisľúbil diskutovať o návrhu s ministrom Vladimírom Lengvarským, ako aj s predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátou Bláhovou.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto verí, že vecná diskusia s Richardom Sulíkom sa uskutoční čo najskôr, aby návrh získal podporu naprieč celým politickým spektrom.

Ide o takmer 6 miliárd eur ročne, ktoré by v systéme zdravotníctva mali byť spravované efektívnejšie, čo by bolo prínosom najmä pre pacienta. Oligopol troch zdravotných poisťovní, ktorý je na Slovensku dlhodobo bez regulácie ich zisku, nemá v Európskej únii obdobu.

Predmetom rokovania by mali byť aj body týkajúce sa tvorby fondu kvality zdravia, navrhované zdravotnými poisťovňami, resp. návrh pani poslankyne Cigánikovej na zavedenie kritérií kvality, ktorých plnenie by mohlo ovplyvniť výšku prípustného zisku poisťovní. Kritériá kvality by mali o. i. hodnotiť aj pokrytie ambulantnej siete všeobecných lekárov v okresoch naprieč celým Slovenskom, ktorú má v prípade schválenia celej zdravotníckej reformy monitorovať práve úrad.

Chceme zdôrazniť, že nový návrh legislatívy garantuje všetkým zdravotným poisťovniam plynulý chod prevádzky pri zohľadnení potreby regulácie zisku a maximalizácie využitia limitovaných verejných zdrojov na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre občanov.

Publikované: 5. októbra 2021
Naposledy upravené: 5. októbra 2021
Categories
Aktuality

Tlačová správa – Regulácia zisku ZP je riešením na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu

  • Úrad ukončil proces MPK, ako aj rozporové konania k zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého súčasťou je aj systémové nastavenie regulácie ziskov zdravotných poisťovní
  • Na základe odborných diskusií a transparentného benchmarku bol pôvodný návrh primeranej ziskovosti zdravotných poisťovní upravený na 10 % z kapitálu spoločnosti
  • Návrh má zabezpečiť bezproblémové fungovanie zdravotných poisťovní pri zamedzení neprimeranej návratnosti súkromného kapitálu, avšak pri zachovaní pluralitného modelu zdravotného poistenia
  • Cieľom návrhu je aj dosiahnuť stabilizáciu a predvídateľnosť trhu s potenciálom prilákať nové investície v sektore a priniesť pridanú hodnotu pre poistencov

Finálne znenie zákona, ktoré úrad pripravil na rokovanie vlády SR, zohľadňuje viaceré pripomienky, ktoré vzišli z rokovaní pracovnej skupiny, ako aj súbežne prebiehajúcich odborných diskusií, za účasti expertov na ústavné právo. Účastníkmi odbornej diskusie pod vedením pracovnej skupiny zaoberajúcej sa reguláciou zisku ZP boli o. i. MF SR, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tím expertov na ústavné právo, ako aj zástupcovia zdravotných poisťovní.

Ukazovateľ ziskovosti zdravotných poisťovní je vo finálnom návrhu upravený na 10 % z vloženého kapitálu per annum, čo je na hornej hranici toho, čo môžu očakávať spoločensky zodpovední súkromní investori v akomkoľvek, nielen v regulovanom odvetví, akým je zdravotníctvo. Ukazovateľ je stanovený na maximálnej možnej hranici rozpätia, prehodnocovať a zverejňovať sa bude raz ročne k 30. 6.

Zisky presahujúce definovanú hranicu 10 % však môžu zdravotné poisťovne preúčtovať do novo vytvoreného Fondu kvality zdravia, ktorého zriadenie tiež vyplynulo z odborných diskusií.

„Spôsob využitia prostriedkov z predmetného fondu bude regulovaný zákonom, aby nemohlo dochádzať k ich zneužívaniu. Definícia využitia bude vychádzať z aktuálnej spoločenskej objednávky, pričom sa môže meniť a dopĺňať v čase podľa aktuálnych priorít a potrieb poistencov“, hovorí predsedníčka úradu, Renáta Bláhová. Prostriedky z fondu podľa navrhovaného znenia zákona môžu v najbližšom období ZP využiť na úhradu liekov podľa osobitného predpisu alebo na realizáciu skríningových programov smerujúcich k zlepšeniu včasného záchytu onkologických ochorení, a to do dvoch rokov od skončenia kalendárneho roku, za ktorý sa kladný výsledok hospodárenia vytvoril.

Finálny návrh legislatívy garantuje všetkým zdravotným poisťovniam plynulý chod prevádzky pri zohľadnení potreby regulácie zisku a maximalizácie využitia limitovaných verejných zdrojov na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre občanov. „Veríme, že tento návrh nielen že má potenciál zabezpečiť stabilizáciu a predvídateľnosť trhu, po ktorom už všetci dlhodobo volajú, ale aj prilákať nové investície a investorov na náš trh, čo by mohlo priniesť mnohé benefity pre poistencov a občanov Slovenska“, dodáva Renáta Bláhová.

Text príslušných ustanovení § 6a (celý text vrátane Dôvodovej správy je zverejnený na https://hsr.rokovania.sk/173332/33-/) a prezentácia z dnešného brunchu s novinármi je zverejnená na webovej stránke https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/09/UDZS_Vypocet_optimalnej_navratnosti_kapitalu.pdf.

Publikované: 27. septembra 2021
Naposledy upravené: 5. októbra 2021
Categories
Aktuality

Zmena zdravotnej poisťovne

V súčasnom období vrcholí boj zdravotných poisťovní o nových klientov/poistencov. Posledný termín na podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 je 30. september 2021.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tejto súvislosti a na základe poznatkov z riešenia podnetov na zmenu zdravotnej poisťovne v predchádzajúcom období apeluje na poistencov, aby pristupovali k zmene zdravotnej poisťovne uvážene, berúc do úvahy predovšetkým svoj zdravotný stav a z toho vyplývajúcu reálnu potrebu zdravotníckych služieb.

Ponúkané benefity vybranej zdravotnej poisťovne úrad odporúča overiť si na webovom sídle príslušnej zdravotnej poisťovne, a to najmä podmienky za akých ich zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi a prehodnotiť ich z hľadiska druhu, prínosu a potreby pre jeho osobu. Dôležitým faktorom je tiež informácia, či ošetrujúci všeobecný lekár alebo lekári špecializovanej ambulantnej starostlivosti, u ktorých je poistenec liečený, sú v zmluvnom vzťahu s vybranou zdravotnou poisťovňou.

Poistencom úrad ďalej odporúča, aby v rámci prepoisťovacej kampane vykonávanej na rôznych miestach, napr. v obchodných centrách, verejných, kultúrnych a športových podujatiach, resp. prostredníctvom obchodných zástupcov ponúkajúcich rôzne iné služby (napr. služby Slovenského plynárskeho priemyslu a pod.) boli obozretní pri poskytovaní svojich identifikačných údajov a dokladov neznámym osobám. Je dôležité, aby sa poistenci riadne oboznámili pri podpisovaní rôznych predkladaných dokumentov prezentovaných napr. ako dotazník o službách zdravotnej poisťovne s ich obsahom, pretože tieto môžu byť následne zneužité nielen pre účely prepoistenia, ale aj inak.

Poistencom zároveň úrad pripomína, že prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022, ktorú už poistenec podal, má právo vziať späť bez uvedenia dôvodu do 30. septembra 2021.

Publikované: 16. septembra 2021
Naposledy upravené: 16. septembra 2021
Categories
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 11 (pdf, 5 MB), obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac júl 2021, metodické usmernenie č. 12/9/2014 – Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni a metodické usmernenie č. 1/2021 – Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009.

Publikované: 10. septembra 2021
Naposledy upravené: 16. septembra 2021
Categories
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 9 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného a o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Publikované: 2. septembra 2021
Naposledy upravené: 6. septembra 2021
Categories
Aktuality

Tlačová správa – Regulácia zisku zdravotných poisťovní

Zástupcovia koalície sa zhodli na tom, že regulácia zisku zdravotných poisťovní je potrebná. Legislatívny návrh vychádza zo súčasnej maximálnej hranice prevádzkových nákladov (4,9 %) a stanovuje, že na zdravotnú starostlivosť by sa z vybraného verejného zdravotného poistenia malo v závislosti od počtu poistencov vrátiť 95 až 97 %, je však možné ho krátiť o primeraný zisk.

Hranice rozpätia primeraného zisku, ktoré doteraz absentovali, navrhuje MZ SR stanoviť vykonávacím predpisom, kde sa zohľadnia aj benchmarky, ktoré pripravil a zverejnil ÚDZS na zasadnutí pracovnej skupiny 26. 7. 2021 na tomto linku https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/09/Regulacia_ziskZP_2021jul26-final.pdf.
Vykonávací predpis, o ktorom bude pracovná skupina diskutovať aj počas MPK, môže podľa návrhu pani poslankyne Cigánikovej zohľadňovať aj kritéria kvality naviazané na potreby pacienta.

Naliehavosť navrhovanej úpravy vyplýva z neprimeranej návratnosti vloženého súkromného kapitálu, ktorá bola doposiaľ na Slovensku dosahovaná. ZP Dôvera v období 2008 – 2020 dosiahla zisk celkom 679 mil. eur, čo predstavuje 4,71 % z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,84 %, na zdravotnú starostlivosť vynaložila iba 92,45 %. ZP Union v období 2008 – 2020 dosiahla zisk celkom 15 mil. eur, čo predstavuje 0,34 % z prijatého poistného, na prevádzku vynaložila 5,22 % a na zdravotnú starostlivosť 94,44 %. VšZP v období 2008 – 2020 dosiahla celkom stratu 153 mil. eur, čo predstavuje 0,41 % z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,83 %, na zdravotnú starostlivosť vynaložila 97,58 %. Pre porovnanie, materská spoločnosť ZP Union v Holandsku (Achmea) za roky 2016 až 2020 dosiahla stratu z poskytovania verejného zdravotného poistenia 268 mil. eur (-0,43 % Výnosov VZP), teda na zdravotnú starostlivosť vynaložila viac ako prijala z poistného.

Zdôrazňujeme, že 0,2 % sme neformálne navrhli ako spodnú hranicu rozpätia zisku, o konkrétnych hraniciach vrátane kritérií ešte prebieha odborná diskusia, finálne rozhodnutie pravdaže ponecháme na vláde. V každom prípade veríme, že ide o dôležitý impulz pre reformu v zdravotníctve, ktorá sa práve rozbieha.

 

Publikované: 3. augusta 2021
Naposledy upravené: 19. októbra 2021