Zmena zdravotnej poisťovne

Poistenec môže zmeniť zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. 

Pravidlá pre podanie prihlášky:

  • prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka (ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho roka), 
  • prihláška podaná po 30. septembri je považovaná za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
  • poistenec, ktorý podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 31. októbra príslušného kalendárneho roka; späťvzatie musí mať písomnú formu.

Zdravotná poisťovňa môže prijať len prihlášku, ktorá spĺňa len všetky zákonom stanovené náležitosti a podá ju poistenec alebo zákonný zástupca.

Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni.

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá.

Ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený, musí podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá mu nový preukaz poistenca vydala.
Ak zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovela, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí.
 

 

Prepoistenie 2018-2022

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 11. apríla 2023